გეგმები
კატეგორია - გეგმები
განხილულია №1პედსაბჭოს სხდომაზე 07.092016წ.
„ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძოსკოლის
დირექტორი /მ. მიქაძე/
ბრძანება №02/148 07. 09. 2016

შ.პ.ს. “ოქროს აკვანი” კერძო სკოლა სასწავლო გეგმა. 2016-2017 სასწ.წ

შ.პ.ს. “ოქროს აკვანი” კერძო სკოლის სასწავლო გეგმა არის დოკუმენტი,რომელიც კონკრეტულად ამ სკოლისათვის აზუსტებს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემულ დატვირთვას აუცილებელი და მაქსიმალური დატვირთვის ფარგლებში. აღნიშნული სასწავლო გეგმა მტკიცდება პედაგოგიურ საბჭოზე. ურთიერთპატივისცემისა და თანამშრომლობის პრინციპის დაცვით სკოლაში შექმნილია თანამშრომლური გარემო. სასწავლო გეგმა ორიენტირებულია შედეგემზე და ამ შედეგის დემონსტრირებაზე. სწავლა სწავლების ძირითადი პრინციპები. თავი ჳ საგანმანათლებლო პროცეციის ორგაანიზება
მუხლი1: ზოგადი განათლების საფეხური. სკოლაში ზოგადი განათლება მოიცავს სამ საფეხურს:
• დაწყებითი საფეხური.
• საბაზო საფეხური 
• საშუალო საფეხური  

მუხლი2: ზოგადი განათლების საფეხურის ამოცანები. დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანები. ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად და სწავლისადმი საჭირო უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად. ბ) ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და სამყაროს შემეცნების მიმართ ინტერესი გ)შეუქმნას მოსწავლეს პირობები და ჩამოუყალიბოს საფუძვლები შემდგომ საფეხურზე სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად. იმ ცოდნის დასაუფლებლად, უნარ-ჩვევების გასავითარებლად და დამოუკიდებლობის ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მას მომავალაში დასჭირდება. 2. პირველ კლასში ა) საგაკვეთილო პროცესში გამოყენებული იქნას განმავითარებელი დიდაქტიკური თამაშები. ბ) გაკვეთილის დაწყებდან 15 წუთის შემდეგ დრო უნდა დაეთმოს ფიზიკურ აქტივობებს (3-5წთ). გ) რეკომენდირებულია გაკვეთილი მიმდინარეობდეს აქტიური და სახალისო აქტივობების მონაცვლეობით. 3. საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანები. ა) დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში. ბ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში. გ) შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად ან არსებულ ბაზაზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად. საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანები. ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მისაღებად. ბბ) დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად. • მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება. სასწავლო სასკოლო გეგმა პასუხობს შესაბამისი საფეხურის მოსწავლეების მოთხოვნებს და საშუალებას აძლევს მათ შეიძინონ: ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ცოდნა,უნარ-ჩვევები და ღირებულებები. სასკოლო გეგმა ყველა მოსწავლეს უზრუნველყოფს სწავლისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობებით. სკოლაში არსებული მოსწავლეთა შეფასების სისტემა შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას.შეფასების კრიტერიუმები ცნობილია მშობლებისა და მოსწავლეებისათვის, რაც მას გამჭირვალეს ხდის. მუხლი3.სასწავლო წლის კალენდარი. სასწავლო წელი ოყოფა ორ სემესტრად. მას სემესტრულად ყოფს ზამთრის არდადეგები. სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღები, არდადეგების დრო და ხანგრძლივობა განისაზღვრება სკოლის შინაგანაწესით. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. გაკვეთილის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 45 წუთით. გამონაკლისს წარმოადგენს ჳ კლასი (გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია). გაკვეთილებს შორის შესვენება 5 წუთია, ხოლო მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის 15 წუთი. პირველ კლასელებისთვის გაკვეთილებს შორის შესვენება ათი წუთია. კალენდარი 2016-2017 სასწავლო წელი ჳჳ-ხჳ კლასებისთვის იწყება 15 სექტემბერს და მთავრდება 9 ივნისს. სასწავლო წელი მოიცავს 171 სასწავლო დღეს. ჳ სემესტრი 16 კვირა და 75 სასწავლო დღე, ხოლო ჳჳ სემესტრი 21 კვირა და 96 სასწავლო დღე. ჳსემესტრი 15.09.2016-30.12.2016 ჳჳ სემესტრი 16.01.2017-9.06.2017. ჳ კლასი სწავლას იწყებს 2016 წლის 3 ოქტომბერს და ამთავრებს 2017 წლის 9 ივნისს. ჳ სემესტრი 13 კვირა და 63 დღე ხოლო ჳჳ სემესტრი 21 კვირა და 96დღე. სულ სასწავლო წელი მოიცავს 159 სასწავლო დღეს ჳსემესტრი 03.10.2016-30.12.2016 ჳჳ სემესტრი 16.01.17.-09.06.2017. ხჳჳ კლასი სწავლას იწყებს 2015 წლის 15 სექტემბერს და ამთავრაბს 19 მაისს. ჳ სემსტრი-16 კვირა და 75 სასწავლო დღე. ხოლო ჳჳ სემესტრი 18 კვირა და 82 სასწვლო დღე. სულ სასწავლო წელი მოიცავს 157სასწავლო დღეს. ჳ სემესტრი 15.09.2016-30.12.2016 ჳჳ სემესტრი 16.01.2017-19.05.2017 არდადეგები და უქმე დღეები 14.10.2016 მცხეთობის დღე 23.11.2016 გიორგობა 19.01.2017 ნათლისღება. 03.03.2017 დედის დღე 08.03.2017 ქალთა საერთაშორისო დღე 09.05.2017 ფაშიზმზე გამარჯვების დღე 12.05.2017. წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე 26.05.2017. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 31.12.2016-16.01.2017 საშობაო არდადეგები 14.04.2017-18.04.2017 სააღდგომო არდადეგები. მუხლი 4. მოსწავლეთა რაოდენობა. 1. კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრება 22 მოსწავლით. 2. 2016-2017 სასწავლო წელს სკოლაში შემსვლელი პირვედლკლასელებისათვის კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრება 22 მოსწავლით. 3. ჳჳ-ხჳჳ კლასები იყოფა ინგლისურ ენაში. მუხლი 5. სკოლის საერთო კულტურა. 1. სკოლა ხელს უწყობს ურთიერთპატივისცამისა და თანასწორობის პრინციპების დაცვას. 2. სკოლა ხელს უწყობს შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას სკოლის საზოგადოების წევრებისათვის. 3. სკოლა ხელს უწყობს და ორგანიზებას უწევს სპორტულ, სახელოვნებო, სხვადასხვა აქტივობებსა და სასკოლო პროექტებს, რომლებშიც სხვადასხვა კლასის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლებიც არიან ჩართულნი. მუხლი 6. დამრიგებელი. 1.სკოლაში თითოეულ კლას ჰყავს დამრიგებელი, მათ კანდიდატურებს დირექტორთან წარადგენს მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში, რის შემდეგაც ხდება მათი დამტკიცება პედსაბჭოს სხდომაზე. 2. დამრიგებლის მიზანია: დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში, უნდა უვითარდებოდეს მოსწავლეებს დემოკრატიულ ღირებულებაზე დამყარებულ სამმოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ საზოგადოებაში თავისი ღირსეული ადგილის პოვნაში და სახელმწიფოს წინაშე უფლება – მოვალეობების გააზრებაში. დამრიგებლის მუშაობა უნდა ეყრდნობოდეს შემდეგ პრინციპებს: სრულფასოვანი აღზრდა, მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა, მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება. დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად,საშუალება უნდა მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემის მოგვარებაში. მოსწავლეთა ინტერესები დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს და მათი ურთიერთობა უნდა ემყარებოდეს ურთიერთპატივისცემასა და ნდობას 3. დამრიგებლის ფუნქცია-მოვალეობებია: • ზრუნვა ჯანსაღი საკლასო გარემოს შექმნისათვის. • სასწავლო პროცესის დაწყებამდე 15 წუთის ადრე სკოლაში გამოცხადება, მოსწავლეთა მიღებისა და გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ მათი გაცილების ორგანიზაცია; • მოსწავლეთ სკოლაში გამოუცხადებლობის მიზეზების ოპერატიულად დადგენა. საჭირეობეის შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება, მოსწავლეების დასწრების აღრიცხვის ყოველდღიური შემოწმება; • მშობლების დაუყოვნებლივ ინფორმირება თუ მოსწავლის ჯანმრთელობას და პირად უსაფრთხოებას საშიშროება დაემუქრა; • მოსწავლის მიერ დისციპლინური დარღვევის შესახებ მშობლის ოპერატიულად შეტყობინება და მისი სკოლაში დაბარება; • სადამრიგებლო კლასში გაკვეთილებზე დასწრება, მოსწავლეთა აკადემიურ მაჩვენებლებზე დაკვირვება, საჭიროების შემთხვევაში დახმარების გაწევასაგნების მასწავლებლებთან ერთად. • საკლასო ჟურნალის აკურატულად წარმოების უზრუნველყოფა და სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის დროს შენახვაზე პასუხისმგებლობა; • მშობლებთან მუშაობა, შვილის სწავლა-აღზრდის მდგომარეობისა და მიღწევების სისტემატიურად გაცნობა, სემესტრისა და სასწავლო წლის ბოლოს მშობელთა კრების ჩატარება, საჭიროების შემთხვევაში მშობლებთან რეგულარული თანამშრომლობა; • აღმზრდელი სემესტრისა და სასწავლო წლის ბოლოს მშობელს აწვდის ინდივიდუალურად ინფორმაციას (სპეციალური ფორმატით) მოსწავლის აკადემუირი მოსწრებისა და რეიტინგის შესახებ; • მოსწავლეთა ქცევაზე დაკვირვება, საჭიროების შემთხვევაში სათანადო ზომების მიღება, საკლასო კონფლიქტების დარეგულირება; • მოსწავლეთა ინტერესებისა და თავისებურებების გათვალისწინებით მათთან აღმზრდელობითი მუშაობა; • საგნის მასწავლებლებთან ერთად ზრუნვა ნიჭიერ მოსწავლეთა გამოსავლენად და მათთან მუშაობა; • დირექციასთან შეთანხმებით სასწავლო ექსკურსიების ორგანიზაცია; • საკლასო დოკუმენტაციის წარმოება, პირველი და მეორე სემესტრის დასაწყისში სააღმზრდელო პროგრამების შედგენა და მისი შესრულების უზრუნველყოფა; • ზრუნვა საკლასო ოთახში მყუდრო ესთეტიკური გარემოს შესაქმნელად; • ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სწავლის საფასურის გადახდის ორგანიზება; • მოსწავლის მიერ ქცევის კოდექსის უხეშად დარღვევის, შინაგანაწესით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობები, ასევე მკვეთრი აკადემიური ჩამორჩენისა და მისი გამომწვევის მიზეზების შესახებ დამრიგებელი ვალდებულია დროულად ჩააყენოს საქმის კურსში სკოლის ადმინისტრაცია; • დამრიგებელი ვალდებულია დაიცვას მოსწავლის ეთიკის კოდექსი და შინაგანაწესით გათვალისწინებული მოთხოვნები; • დამრიგებელი საგნების მასწავლებლებთან ერთად სპეციალური დებულებების შესაბამისად პირველი სემესტრისა და სასწავლო წლის ბოლოს ახდენს მოსწავლეთა შეფასებას. • გააცნოს მოსწავლეს და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს მათი უფლებები და მოვალეობები( სკოლის შინაგანა წესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვა. • რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი. სადამრიგებლო საათის მიზანია, მოსწავლის კრიტიკული, ანალიტიკური, და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. სადამრიგებლო საათის ფარგლებში დამრიგებელმა ასაკის შესაბამისად უნდა იმუშაოს შემდეგ მიმართულებებზე: ა) პიროვნული და მორალური განვითარება; ბ) გარემოსდაცვითი კულტურის განვითარება; გ) ცხოვრების ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; დ) უსაფრთხოება და ძალადობისაგან თავისუფალი სკოლის პოპულარიზაცია; ე) მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერების ამაღლება; ვ) თვალსაწიერის გაფართოება; დაწყებით კლასებში (ჳ-ჳვ კლასებში) კვირაში ერთხელ ჩაატაროს კითხვის საათი, რომელიც ორიენტირებული იქნება წიგნიერების კომპეტენციის გაძლიერებაზე შემდეგი მეთოდებით: ა) კითხვის ტექნიკის გაძლიერებით ბ) წაკითხულის განხილვა-გააზრება გ) ანალიზის უნარის განვითარება დ) მსჯელობის უნარის განვითარება ე) პრეზენტაციის უნარის განვითარება ვ) შემოქმედებითი უნარის განვითარება და სხვა. ხ კლასში სადამრიგებლო საათის ფარგლებში იმუშაოს ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების თემატიკაზე.დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრაში; იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში; თვეში ერთხელ მიეწოდოს მშობელს ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატების შესახებ. დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მიღწევის შესახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი. საჭიროების შემთხვევაში შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს მას მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ვ-ხჳჳ კლასებისთვის სასწავლო წლის ბოლოს სადამრიგებლო კლასის თითეული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზი მასწავლებლებისაგან მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დაწეროს თითეული მოსწავლის მოკლე დახასიათება. დახასიათებაში აღწერილი უნდა იყოს მოსწავლის ძლიერი მხარეები, მისი წარმატებები, როგორც აკადემიური, ასევე სოციალური ურთიერთობების თვალსაზრისით, დახასიათებაში ასევე გაანალიზებული უნდა იყოს ყველა ის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია მოსწავლის კოგნიტური, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის. მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა მოამზადოს ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად. დამრიგებლის მუშაობა ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს: სრულფასოვანი აღზრდა- სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური, კოგნიტური (შემეცნებითი) და ემოციურ-სოციალური განვითარებისაკენ მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა - დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის პოტენციური ძალების ამოქმედება და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა. მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება- დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად საშუალება უნდა მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში. დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ინტერესი. თანამშრომლობის პრინციპი- დამრიგებლის ურთიერთობა უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთნდობას. მუხლი 7. საგნობრივი კათედრები საგნობრივი კათედრები სკოლაში შვიდი საგნობრივი კათედრაა. ქართული ენა და ლიტერატურა ,მათემატიკის, უცხო ენების, საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივი მეცნიერებები, დაწყებითი კლასები, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მუსიკისა და სპორტის კათედრა. კათედრის ფუნქციებია: ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება; ბ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება,წარმატების წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება; გ) სახელმძღვანელოების შერჩევა დ) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის; ე) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით; ვ) შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების ანალიზი; კათედრის მოწყობა ა) კათედრის თავჯდომარეს ირჩევს კათედრა ერთი სასწავლო წლის ვადით. ბ) ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის თავჯდომარედ შესაძლებელია ზედიზედ სამჯერ. კათედრის თავჯდომარის ფუნქციებია: ა) კათედრის შეხვედრების ორგანიზება ( დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა); ბ) სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრების შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიწოდება; გ) პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების ორგანიზება; კათედრა ოკრიბება სემესტრში მინიმუმ სამჯერ. კათედრა აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის დაწყებამდე. მუხლი 8. საგანმანათლებლო რესურსების მართვა. 1. სასწავლო პროცესში აუცილებელია მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება, როგორც მასწავლებლებისათვის , ასევე მოსწავლეებისათვის. 2. სკოლა უზრუნველყოფს სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა, ლაბორატორია, კომპიუტერები და სხვა.) გამოყენებას. თავი ჳჳ. საგანმანათლებლო რესურსები. მუხლი 9. საგანმანათლებლო რესურსების ტიპები. საგანმანათლებლო რესურსების ტიპებია: ა) გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოები. ბ) დამხმარე ლიტერატურა. გ) საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები დ) სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოება (რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვა.) ე) ბიბლიოთეკა. მუხლი 10. გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები 1. სასკოლო სახელმძღვანელოებისათვის გრიფის მინიჭების პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს სამინისტრო. 2. სახელმძღვანელოს ირჩევენ მასწავლებლები/კათედრბი. 3. მასწავლებლების მიერ შერჩეული სახელმძღვანელოებს ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭო. 4. შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები სკოლაში მოქმედებს არჩევიდან 5 წლის განმავლობაში. 5. თითეული კლასის ყველა პარალელში ისწავლება ერთი და იმავე სხელმძღვანელოთი. 6. სკოლა არსებული სახელმძღვანელოების სიას აკრავს სკოლის თვალსაჩინო ადგილას სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე. თავი ჳჳჳ. სასკოლო სასწავლო გეგმა მუხლი 11. სასკოლო სასწავლო გეგმის დანიშნულება და შემადგენელი ნაწილები. 1. სასკოლო სასწავლო გეგმა უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმას. 2. სკოლა შეიმუშავებს საკუთარ სასკოლო გეგმას ყოველი ახალი სასწავლო წლისათვის. 3. სკოლა სასკოლო სასწავლო გეგმას მასწავლებლების/კათედრების და დირექტორის მონაწილეობით შეიმუშავებს და ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭო. 4. სასკოლო სასწავლო გეგმა უნდა დამტკიცდეს ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირით ადრე. 5. სასკოლო სასწავლო გეგმის დანიშნულებაა: ა) სკოლის პრიორიტეტების გათვალისწინებით აზუსტებს საათობრივ დატვირთვას. ბ) განსაზღვრავს დამატები საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებას. 6. სკოლის დირექცია უზრუნველყობს დამტკიცებული სასკოლო სასწავლო გეგმის ხელმისაწვდომობას ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. 7. სკოლამ სასკოლო სასწავლო გეგმა უნდა გააცნოს ნებისმიერ ახალ მოსწავლესა და მის მშობელს. სკოლის მისია დაწესებულების მისია ..ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი განსაკუთრებული პრიორიტეტი განათლებაა, აქედან გამომდინარე სკოლას საპასუხისმგებლო და საპატიო მისია ეკისრება. მისია სკოლის ფუნქციონირების მიმართულების მთავარი ორიენტირია და გამოხატავს მისი არსებობის აზრს. ჩვენი სკოლის მისიაა განათლების დაწყებითი საფეხურიდანვე იზრუნოს მოსწავლის, როგორც ფიზიკური, ისე ინტელექტუალური და სულიერი პოტენციალის განსავითარებლად. შეუქმნას ბავშვს თბილი, მშობლუიური და უსაფრთხო გარემო. განუვითაროს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები. ჩამოუყალიბოს მოქალაქეობრივი აზროვნება და პასუხისმგებლობა. მისცეს მოსწავლეებს ხარისხიანი და საფუძვლიანი ცოდნა, რომელიც ორიენტირებული იქნება თითოეული ბავშვის ინტერესსა და შესაძლებლობებზე. ინფორმაციასთან ერთად გამოვუმუშავოთ უნარ-ჩვევები,რომელთაც შემდგომ გამოიყენებენ თანამედროვე სამყაროში ადაპტაციისათვის. ვეძებოთ ჩვენს მოსწავლეებში ის, რაც საუკეთესო, განსხვავებული და საინტერესოა. დავამკვიდროთ ისეთი შეფასების პრინციპი, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებაში, ლოგიკურ და კრიტიკულ აზროვნებაში. სკოლის მისიაა ასწავლოს მოსწავლეს როგორ ისწავლოს. დაეხმაროს სწორი არჩევანის გაკეთებაში. სკოლის მიზანია მოსწავლის, მასწავლებლის და მშობლის თანამშრომლობით და ეროვნული სასწავლო გეგმის განხორციელებით გამოვუშვათ საერთაშორისო სტანდარტის მქონე, უცხო ენების მცოდნე მომავალი თაობა. სკოლის მისიისა და მიზნის განსახორციელებლად სკოლა მუშაობს აღზრდის, განათლების, შეფასების და თვითშეფასების ეროვნული გეგმის სტანდარტის მიხედვით. სკოლას შემუშავებული აქვს განვითარებისა სტრატეგიული გეგმა, რომელიც გულისხმობს კონკრეტულ ქმედებებს, რაც აამაღლებს სწავლებისა და სწავლის მოტივაციას, საკადრო პოტენციალს. სკოლას პერსპექტივაში აქვს გააუმჯობესოს ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი. სკოლა სთავაზობს მოსწავლეებს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებას. • გერმანული ენა (ვ_ვჳჳჳ), ფაკულტატური • რუსული ენა (ჳჳჳ_ჳვ), ფაკულტატური ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება (გერმანული ენა (ვ_ვჳჳჳ) და რუსული ენა (ჳჳჳ-ჳვ კლასებში.) მოსწავლეებისათვის ფაკულტატურის სახით არის შეთავაზებული. მოსწავლეები გერმანულ ენაში ფასდებიან ჩათვლით (ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა) გერმანული და რუსული ენის სწავლება მიზნები: • ვაზიაროთ ევროპულ კულტურას • გავუღრმავოთ უცხო ენების ინტერესი ამოცანები: გამოვუმუშავოთ უცხო ენების შესწავლის უნარ-ჩვევა მოსალოდნელი შედეგები: • მოსწავლეებმა შეძლონ ამ უცხო ენებზე საუბარი • მოსწავლეებს გაუღრმავდებათ ამ ქეყნების კულტურათა ინტერესები ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი. 1. სპორტული აერობიკა (ჳ-ვკლასები) 2. სახალისო მათემატიკა (ჳჳ-ვ კლასებში) სპორტული აერობიკის სწავლება მიზანები: 1. მოსწავლეებს გაუღრმავოთ მუსიკალური განათლების ელემენტები და განუვითაროთ ვარჯიშის დროს მუსიკასთან და თვლასთან ერთად სხვადასხვა ტემპში მოძრაობის უნარი. 2. მოსწავლეებს განუვითაროთ მოქნილობა, კორდინაციის, წონასწორობის, ორიენტაციის, სისწრაფის უნარი სწორი ტანადობის ჩამოყალიბება ამოცანები: 1. მუსიკალურობის და რიტმის განვითარება 2. საყდენ-მამოძრავებელი სისტემის სწორად მართვა: თავის, კორპუსის, ხერხემლის სწორი მდგომარეობა დგომისა და სიარულის დროს. შედეგები: 1. რიტმისა და რიტმული მოძრაობის დინამიზაციის უნარი, 2. მოქნილობის სათანადო განვითარების უნარი. სახალისო მათემატიკის სწავლება მიზნები: 1. მოსწავლეებმა შეძლონ თვისობრივი ამოცანების გააზრება და ამოხსნა. 2. მოსწავლეებს გავუღრმავოთ ლოგიკური აზროვნების უნარი. ამოცანები: 1. მოსწავლეებმა სწორად ჩამოაყალიბონ ამოცანაში მოცემული პირობა 2. მოსწავლეებმა შეძლონ სხვადსახვა მეთოდითა და ხერხითჱჩამოაყალიბონ ლოგიკური ამოცანის შინაარსი. შედეგი: 1. მოსწავლებმა შეძლონ თვისობრივი ამოცანების მათემატიკურად ჩამოყალიბება და ამოხსნა. 2. მოსწავლეებმა შეძლონ სწორი და სწრაფი აზროვნება. თავი ჳვ. მოსწავლის შეფასების სისტემა მუხლი 13. მოსწავლის შეფასების მიზანი, პრინციპები და მიდგომები 1. მოსწავლის შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვასა და კონტროლს. 2. მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება უნდა იყოს ხშირი მრავალმხრივი; მან ხელი უნდა შეუწყოს: მოსწავლეთა მრავალმხრივ განვითარებას,მათი შესაძლებლობების გამოვლენას, სხვადასხვა პოტენციალის მქონე მოსწავლეთათვის თანაბარი პირობების შექმნას. 3. მოსწავლე უნდა შეფასდეს სხვადასხვა ფორმით (ესსე, პროექტის მომზადება, ზეპირი გამოსვლა, წერითი ნამუშევრები, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვა). • მოსწავლემ წინასწარ უნდა იცოდეს, რა კრიტერიუმებით ფასდება მისი სასწავლო აქტივობა. მუხლი 14. განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება. 1.სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი. 2. განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში. განმსაზღვრელ შეფასებაში იწერება ქულა. 3. განმავითარებელი შეფასება აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. განმავითარებელი შეფასებისას გამოიყენება ისეთი საშუალებები როგორიცაა სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა-დარიგება, თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა და სხვა. • განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებების აღწერილობა. განმავითარებელი განმსაზღვრელი მიზანი სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება; მოსწავლის განვითარების ხელშეწყობა სწავლის ხარისხის გაკონტროლება; მოსწავლის მიღწევის დონის დადგენა ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში; აკადემიური მოსწრების დონის განსაზღვრა შეფასების საგანი სწავლის პროცესი სწავლის შედეგი შეფასების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება წინსვლის ხელშესაწყობად განსხვავებული აქტივობის შერჩევა, სწავლის სტრატეგიის შეცვლა, რჩევა-დარიგების მიცემა და სხვა. მომდევნო ეტაპზე (კლასში/საფეხურზე) დაშვება/არდაშვება წარმატების კრიტერიუმების განსაზღვრა კონკრეტული მოსწავლის წინსვლის საფუძველზე (საკუთარ მიღწევებთან მიმართებით –რა დონეს ფფლობდა, რა დონეს ფლობს) იმის საფუძველზე,თუ რამდენად მიაღწია სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებს (ყველასათვის საერთო,სტანდარტით დადგენილ ნორმასთან მიმართებაში) შეფასების საშუალებები თვით/ურთიერთშეფასების სიტყვიერი ზეპირი კომენტარი ჻ქულა ქულები შეფასების დონეები 10 მაღალი 9 8 საშუალოზე მაღალი 7 6 საშუალო 5 4 საშუალოზე დაბალი 3 2 დაბალი 1 მუხლი 15. აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა 1. მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ქულებით. ახუთი დონის მიხეცდვით. 2. ჳ-ჳვ კლასებში მოსწავლე არ ფასდება ქულით. ამ კლასებში სემესტრის ბოლოსა და წლის ბოლოს კლასის დამრიგებელმა,საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, უნდა დაწეროს მოკლე, შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება, რომელშიც დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად. 3. ვ-ხჳჳ კლასებში მოსწავლე ფასდება ათ ქულიანი სისტემით 4. მოსწავლე ფასდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ როგორც სავალდებულო ასევე არჩევით საგნებში. 5. ვ_ხჳჳ კლასებში საგანში “ სპორტი, ჭადრაკი, აერობიკა” ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა /არჩაეთვალა. 6. დამატებითი სავალდებული საგნის შეფასება არ იანგარიშება წლიური ქულის გამოთვლისას 7. მოსწავლე “აბიტური საათის” ფარგლებში ფასდება განმავითარებელი შეფასებით. 8. საგანში საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება ფასდება ჩათვლით სისტემით 9. დამატებითი სავალდებულო საგნის/საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის საერთო ქულის გამოთვლისას. მუხლი. 16 საგნის სემესტრული ქულის შემადგენელი კომპონენტები • სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: ა) საშინაო დავალება; ბ) საკლასო დავალება; გ) შემაჯამებელი დავალება. • შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს. • საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება. • შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება ( ვ-ხჳჳ )კლასებში. • ეროვნული სასწავლო გეგმა თითოეული საგნისათვის განსაზღვრავს სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობას. ამ კომპონენტით შეფასებისას: ა) შემაჯამებელი დავალებები ტარდება ზეპირი ან წერითი. ბ) მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება (ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი სავალდებულო მინიმუმი და სკოლის მიერ დამატებით შემაჯამებელი გ) თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის გამო, სკოლა ვალდებულია, მისცეს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალება მოსწავლის გამოცხადებიდან ორი კვირის განმავლობაში დ) თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია შეაგროვოს და შეინახოს მის მიერ კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს: სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის შეფასებასაც ემსახურებოდა კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები,რომლითაც შეფასდა ეს დავალებები; მოსწავლეების მიერ და მასწავლებლის მიერ შეფასებული სამუშაოს რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული სამუშაოს ამსახველი ვიზუალური მასალა; თითეული კლასის მოსწავლეთა მიერ მიღებული ქულები. მუხლი.17განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი სახეობები: ა) საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ქულები – საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი კომპონენტის ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში; ბ) საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში. გ) საგნის წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. დ) საერთო წლიური ქულა – საგნების წლიური ქულებიდან გამომდინარე შეფასება; ე) საფეხურის საერთო ქულა – ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის (დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) საერთო შეფასება. მუხლი. 18ქულების გამოანგარიშების წესი • საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი: ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე; ბ) მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით. გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე. • საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი: ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს ორზე; ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით. • საერთო წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი: ა) საერთო წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად უნდა შეიკრიბოს ეროვნული სასწავლო გეგმით კონკრეტული კლასისთვის გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო საგნის წლიური ქულა (საშუალო საფეხურზე, აგრეთვე, სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული არჩევითი საგნების ქულები სავალდებულო საგნების წლიურ ქულებთან ერთად) და ჯამი გაიყოს ქულების რაოდენობაზე; ბ) საერთო წლიური ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით. • საფეხურის საერთო ქულის გამოანგარიშების წესი: ა) საფეხურის საერთო ქულა გამოითვლება იმავე პრინციპით, რომლითაც ითვლება საერთო წლიური ქულა: ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულა და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე; ბ) საფეხურის საერთო ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით . გ) თუ მოსწავლეს, სკოლიდან სკოლაში სემესტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამო, მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, ეს ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის სემესტრულ/წლიურ ქულად (თუ საგნის სწავლება მეორე სემესტრში არ გრძელდება). ასევე მოსწავლე შეფასდება ახალ საგანში, თუ ეს ესწრება სემესტრის დასრულებამდე. დ) მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში გადასვლის გამო, განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში, განსხვავებული საგნების სემესტრული ქულები აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. მუხლი. 19კლასისა და საფეხურის დაძლევა • კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა არის 5 ან მეტი, და მოსწავლეს მიღებული აქვს ჩათვლაგანსხვავებულ საგნებში, რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას. • დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საერთო საფეხურის ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, დაძლეული აქვს ვ-ვჳკლასები, რაც აძლევს მას საბაზო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას. • საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საერთო საფეხურის ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას საბაზო განათლების ატესტატის აღების, ან საშუალო საფეხურზე გადასვლის უფლებას. • საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საერთო საფეხურის ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5,0ან მეტი, და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდაზე გასვლის უფლებას. მუხლი. 20გაცდენები • თუ საბაზო/საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30% და მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე. • ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება აბიტურის საათის გაცდენის შემთხვევაში; ასევე იმ შემთხვევაში, თუკი მოსწავლე აღადგენს კონკრეტულ საგანში გაცდენილ შემაჯამებელ დავალებას. 3. მოსწავლეთა გაცდენები, მათ შორის აბიტურის საათის გაცდენა, აღირიცხება ჟურნალში. გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. თითეული მასწავლებელი ვალდებულია გაკვეილის დასაწყისში აღრიცხოს მოსწავლეთა დასწრება ამასთან, აბიტურის გაცდენილი საათები არ იანგარიშება ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტით გათვალისწინებული მიზნებისათვის. 4. სკოლა ვალდებულია შინ სწავლების რეჟიმზე გადაიყვანოს ის მოსწავლეები, რომლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეზე, შინ სწავლებაზე გადასვლის მომენტიდან, არ გავრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გავრცელებული მოთხოვნები. 5. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასპორტო და სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე საერთაშორსო და ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე. მუხლი.21გამოცდის ტიპები • ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ტიპის გამოცდები: ა) სემესტრული გამოცდა; ბ) საშემოდგომო გამოცდა; გ) ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდა; დ) სკოლის გამოსაშვები გამოცდა. • სემესტრული გამოცდა ინიშნება: ა) იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის, მოსწავლის მშობელი წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება-არდაშვების შესახებ. ასეთი მოსწავლის გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: გამოცდის ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე; სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორი კვირის ვადაში. 6.იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა არის 5-ზე ნაკლები, სკოლა ვალდებულია მოსწავლეს დაუნიშნოს საშემოდგომო გამოცდა ამ საგანში. 7.საშემოდგომო გამოცდა ჩატარდება სასწავლო წლის დასრულებიდან არაუადრეს ორი კვირისა და ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე. საშემოდგომო გამოცდამდე მოსწავლეს უნდა მიეცეს არანაკლებ 2 კვირის ვადა მომზადებისთვის. 8.საშემოდგომო გამოცდამდე სკოლა ვალდებულია, გაუწიოს კონსულტაციები მოსწავლეებს იმ საგანში/საგნებში, რომლებშიც მათ დაენიშნათ აღნიშნული ტიპის გამოცდა; 9.მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას იღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე (საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა). 10.ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით. 11.ექსტერნატის გამოცდას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნის გამოცდას აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე სწავლის გაგრძელების ან საბაზო/საშუალო განათლების ატესტატის მიღების საშუალებას მისცემს, აბარებენ აგრეთვე ის მოსწავლეები, რომლებსაც აქვთ თითოეულ საგანში გაცდენილი 30%. 12.სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - ატესტატის მისაღებად მოსწავლეს დაძლეული უნდა ჰქონდეს საშუალო საფეხური და სკოლის გამოსაშვებ გამოცდაზე მიღებული უნდა ჰქონდეს დადებითი შეფასება. 13. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის- ატესტატის მისაღებად მოსწავლეს დაძლეული უნდა ჰქონდეს საშუალო საფეხური და სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე მიღებული უნდა ჰქონდეს დადებითი შეფასება. 13.სკოლის გამოსაშვები გამოცდის ჩატარების ვადები, წესსი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით; მუხლი.22ზოგადი განათლების სხვადასხვა საფეხურების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები ზოგადი განათლების სხვადასხვა საფეხურების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ტიპები და მათი გაცემის წესი განსაზღვრება კანონმდებლობით. მუხლი.23 მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება • მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ნიშანია 10 დამრგვალების გარეშე და წარმატებით ჩააბარებს სკოლის გამოსაშვებ გამოცდას, იღებს სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს. • მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ნიშანი მეათედამდე დამრგვალების შედეგად არის 9.8 და 9.9 და წარმატებით ჩააბარებს სკოლის გამოსაშვებ გამოცდას, იღებს სრული ზოგადი განათლების ვერცხლის მედალოსნის ატესტატს. • პირზე, რომელმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის კლასის/კლასების, ან საშუალო საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამები წარჩინებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნის ატესტატი არ გაიცემა. თავი ვინკლუზიური განათლება მუხლი. 24 ინკლუზიური განათლება ინკლუზიური განათლება გულიხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში თანატოლებთან ერთად. მუხლი.25სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე (შემდგომში - სსსმ მოსწავლე), რომელსაც, თანატოლების უმრავლესობასთან შედარებით, აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნებს და საჭიროებს სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას. კერძოდ, ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირებას ან ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას. • სსსმ მოსწავლე შეიძლება იყოს მოსწავლე, რომელსაც აქვს: ა) ფიზიკური დარღვევა; ბ) ინტელექტუალური დარღვევა; გ) სენსორული დარღვევა (სმენის და/ან მხედველობის); დ)მეტყველების დარღვევა; ე) ქცევითი და ემოციური დარღვევა; ვ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება; ზ) სოციალური ფაქტორით გამოწვეული სირთულეები და ამ მიზეზით ვერ სძლევს ეროვნულ სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს. 1) ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღრული შედეგების რაოდენობრივ და/ან თვისობრივ ცვლილებებს, რომელიც შესაძლებელია გულისხმობდეს სასწავლო მიზნების შემცირებას ან გაზრდას, გამარტივებას ან გართულებას. 2) სასწავლო გარემოსთან ადაპტაცია ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო გარემოს ისეთ ცვლილებებს, რომელიც არ იწვევს ეროვნული სასწავლო გეგმის შინაარსის შეცვლას, არამედ ხელს უწყობს სსსმ მოსწავლეს ათვის შესაბამისი სასწავლო გარემოს და პირობების შეცვლას, კერძოდ: ა) სკოლისა და კლასის ფიზიკური გარემო. ბ) სათობრივი ბადე. გ) დღის გრაფიკი, აქტივობების ხანგრძლივობა. დ) სასწავლო მასალა. ე) სწავლის სტრატეგიები. ვ) ალტერნატიული შეფასების გამოყენება ( ტესტირება, წერითი დავა ლება, ზეპირი დავალება და სხვა.) და სხვა. 3) ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა ნიშნავს მძიმე და ან/ან ძალიან მძიმე ინტელექტუალური დარღვევის ან მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო მიზნებისა და შედეგების რადიკალურ ცვლილებას, რომელიც ორიენტირებულია მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და ფოკუსირებულია შედეგებზე სწავლების მრავლფეროვანი ფორმებისა და სტრატეგიების გამოყენებით. მუხლი 26. მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმა 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის სსსმ მოსწავლისათვის შექმნილი ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული სასწავლო გეგმა, რომელიც სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილია. 2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად ითვალისწინებს სსსმ მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭირროებას და და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ შესაძლებლობეს, რომელიც აუცილებელია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით გათვალიწინებული მიზნების მისაღწევად. 3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა იქმნება სასწავლო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს სამი კვირისა (იმ მოსწავლეების შემთხვევაში, რომელთა ინდივიდუალური საჭიროებები უკვე ინდიფიცირებულია) ან მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში. 4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება მოიცავდეს ყველა საგანს ან რომელიმე კონკრეტულ საგანს/საგნებს სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად. 5. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში დეტალურად განისაზღვრა: ა) სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო), აქტივობები შერჩეულ საგანში/საგნებში; ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო შედეგების მიღწევას გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ჯგუფური/ინდივიდუალური მეცადინეობები, მეცადინეობების გრაფიკი, ადგილი და ხანგრძლივობა. დ) დამატებით ჯგუფურ/ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი: მასწავლებელი, სპეციალური მასწავლებელი, ასევე მეცადინეობა შეიძლება განხორციელდეს ფსიქოლოგის ჩართულობით; ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი მასალა (სახელმძღვანელოები, მოსწავლესათვის საჭირო დამატებითი საგანმანათლებლო მასალა) და მასალის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირია მასწავლებელი. ვ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსი. 6) ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს ინფორმაციას ბავშვის ინტერესების, ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ აკადემიური, შემეცნებითი, სოციალური, ქცევითი, ემოციური, მოტორული და სხვა სფეროების მიხედვით. 7) სწავლის პროცესში სირთულეების გმოვლენის შემდეგ სკოლა უზრუნველყოფს მოსწავლის შესაძლებლობების შეფასებას. საჭიროების შემთხვევაში, მოსწავლის დეტალური შეფასებისთვის და მის განათლებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებისთვის სკოლას შეუძლია მიმართოს სამინისტროს ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინურ გუნდს. 8) თითეული სსსმ მოსწავლესათვის სკოლა განსაზღვრავს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესამუშავებლად სამუშაო სამუშაო ჯგუფი, რომელის უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას და ხელს უწყოფს მის განხორციელებას. ისგ-ს ჯგუფი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს ისგ-ს შიდამონიტორინგში და მასალა წარუდგინოს სკოლის დირექტორს. 9) ისგ ჯგუფში უნდა გაერთიანდნენ ის პედაგოგები, რომლებიც უშვალოდ ასწავლიან მოსწავლეს, აგრეთვე მშობელი/მშობლები, სკოლის ადმინისტრაციის წევრი/წევრები, ფსიქოლოგი, მეტყველების თერაპერტი ან სპეციალური მასწავლებელი. 10) ისგ ჯგუფს კოორდინატორია დამრიგებელი, რომელიც წარმართვს ჯგუფის წევრების მუშაობას და პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე; 11) ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის შემდეგ ჩატარდება ისგ ჯგუფის წევრების მინიმუმ ერთი მიმდინარე და ყოველი სენესტრის ბოლოს ერთი შემაჯამებელი შეხვედრა. შეხვედრებზე განიხილება გეგმის შესრულების მიმდინარეობა და გეგმაში შესატანი ცვლილებები. გეგმის განხორციელების მონიტორინგის შედეგად გეგმა ექვემდებარება პერიოდულ ცვლილებებს. 12) ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე იწარმოება სხდომის ოქმები. ყველა სხდომის ოქმი ინახება მოსწავლის პირად საქმეში. 13) ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შედგენისთანავე დასამტკიცებლად წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს. 14) ისგ ჯგუფმა სასწავლო წლის ბოლოს სკოლის ადმინისტრაციას უნდა მიაწოდოს სსსმ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად მოსწავლის შესახებ წარმოებული სრული დოკუმენტაცია (ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობები და სხვა.) 15) ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს სსსმ მოსწავლის თითეული საგნის მასწავლებელმა ისგ ჯგუფის კორდინატორისათვის გადასაცემად უნდა მოამზადოს სსსმ მოსწავლის მიღწევის ანგარიში, რომელიც წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს და მსობელს. მუხლი 27. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები 1. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ხდება იმავე პრინციპით, რომლითაც ხდება ნებისმიერი სხვა მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება. თუ სსსმ მოსწავლე განათლებას იღებს მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმით ფასდება მის მიერ მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე. სსსმ მოსწავლე, რომელიც წარმატებით სძლევს მოდიფიცირებულ სასწავლო გეგმას ფასდება მაღალი ქულით. 2. სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური, საერთო წლიური და საფეხურის საერთო ქულების გამოანგარიშება ხდება იმავე პრინციპით როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის ამ სასწავლო გეგმის შესაბამისად. 3. გამონაკლისის შემთხვევაში დასაშვებია სსსმ მოსწავლეს არ ქონდეს სემესტრული შეფასება ერთ ან რამდენიმე საგანში. გამონაკლისი დაიშვება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე. გამონაკლისის შემთხვევაში მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა წარმოადგენს საგნის წლიურ ქულას თუ სსსმ მოსწავლე რომელიმე საგანში მოცემულ სემესტრში არ ფასდება ეს ხელს არ უშლის მას გადავიდეს მომდევნო კლასში. 4. თუ სსსმ მოსწავლეს აქვს მოწყვლადი ჯამრთელობის მდგომარეობა და არსებობს ამის დამადასტურებელი საბუთი მის პირად საქმეში, სსსმ მოსწავლიის მიმართ არ ვრცელდება 20 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებები. მუხლი 28. სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება • იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ესაჭიროება ხანგძლივი ჰოსპიტალიზაცია, ან ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ დადის სკოლაში, სკოლა მიმართავს მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ მოსწავლის განათლების მიღება უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს შინ სწავლების მეთოდით. ამ შემთხვევაში მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს; სკოლა უდგენს მას სწავლების სპეციალურ გეგმას, რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება. 2. მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან ათანხმებს იმ საგნების ჩამონათვალს, რომელიც შინ სწავლებით უნდა დაძლიოს სსსმ მოსწავლემ. 3. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. სკოლა ვალდებულია დაადგინოს განრიგი, რომლის მიხედვითაც საგნის მასწავლებელი განახორციელებს სსსმ მოსწავლესთან ვიზიტებს. სკოლამ/ისგ ჯგუფმა უნდა განახორციელოს შინ სწავლების პროცესის მონიტორინგი. 4. შინ სწავლების პროცესში ჩართული უნდა იყოს სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში. 5. შინ სწავლების პროცესში რეკომენდირებულია ინტერნეტისა და ვიდეოკონფერენციების გამოყენება. 6. სსსმ მოსწავლე შინ სწავლების შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს შინ სწავლებაზე მყოფი მოსწავლისათვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით განსაზღვრული თითეული საგნის (გარდა ფიზიკური აღზრდისა) კვირაში მინიმუმ ერთი აკადემიური საათის ოდენობით ჩატარებას. თავი ვჳ. ძირითადი მეთოდიკური ორიენტირება მუხლი 29. მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა. 1. ყველა მოსწავლე არის უნიკალური და განსხვავებული თავისი ინდივიდუალური ფიზიკური და ფსიქიკური მახასიათებლებიკთ, ნიჭით, ემოციებით, ინტერესებით, პირადი გამოცდილებით, აკადემიური საჭიროებებით და სწავლის სტილით, რაც გათვალისწინებულია სწავლა-სწავლების დროს. 2. სწავლა მიმდინარეობს პოზიტიურ და მოწესრიგებულ გარემოში, სადაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პოზიტიურ ურთიერთობებსა და ინტერაქციას, სადაც მოსწავლე არის დაფასებული, აღიარებული და არის პასუხისმგებელი საკუთარ სწავლაზე და განვითარებაზე. 3. სწავლა არისცოდნის აგების პროცესი, რომელშიც მოსწავლე აქტიურადაა ჩართული და რომელიც ეფუძვნება მოსწავლის არსებულ ცოდნას, გამოცდილებას და შეხედულებებს. მუხლი 30. სწავლა-სწავლების პროცესში თანასწორობიანობის პრინციპის დაცვა 1. დაუშვებელია მოსწავლეების განაწილება კლასებში აკადემიური მოსწრების მიხედვით. 2. განვითარების თანაბარი შესაძლებლობის მისაცემად სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს მრავალფეროვან სასწავლო პროცესს. სასწავლო პროცესისმრავალფეროვნება გულისხმობს მრავალგვარი მეთოდის, მიდგომის, სტრატეგიის, პრობლემათა გადაჭრის გზებისა თუ აქტივობათა ტიპების გამოყენებას. მუხლი 31. გაღრმავებული სწავლება. მყარი და დინამიური ცოდნის მისაცემად სკოლა უზრუნველყოფს გაღრმავებულ სწავლებას, რაც გულისხმობს სასწავლო მასალის ეტაპობრივად და მრავალმხრივად მიწოდებას, ახალი საკითხების, ცნებების საფუძვლიანად და განსხვავებულ კოტექსტებში განხილვას, საგანთშორისო კავშირების კავშირების გამოვლენას და საერთო ასპექტების დამუსავებას. მუხლი 32. მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა მნიშვნელოვანი პედაგოგიური ამოცანაა. სწავლების პროცესში გასათვალისწინებელია, რომ მოსწავლის მოტივაცია იზრდება, თუ ის ხედავს, რომ მასწავლების პრიორიტეტი მისი წინსვლის ხელშეწყობა და , პირიქით, იკლებს, თუ მიაჩნია, რომ მასწავლებლის პრიორიტეტი მისი შედეგის გასჯა-შეფასებაა. ასევე, მოსწავლის მოტივაცია იზრდება, თუ ის ხედავს დავალების მიზანს, დარწმუნებულია მის საჭიროებაში. მასწავლებელი აგებინებს, რა მიზანს ემსახურება კონკრეტული დავალება. მოსწავლემ უნდა დაინახოს კავშირი სკოლაში მიმდინარე საქმიანობასა და სკოლის გარეთმიმდინარე ცხოვრებას შორის. მუხლი 33. დისციპლინა 1. სკოლა უვითარებს მოსწავლეებს საკუთარი მოვალეობების გააზრების და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უნარ-ჩვევებს. მასწავლებლების მაგალითი გადამწყვეტია სკოლაში მშვიდი და საქმიანი გარემოს შესაქმნელად. 2. ემოციური და ქცევითი პრობლემების მქონე მოსწავლეების სოციალური ქცევის სპეციფიკური ინსტრუქციები სჭირდებათ. ეს ინსტრუქციები ასახულია სკოლის შინაგანაწესში. მუხლი 34. მოსწავლეთა ჩართულობა თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესი მოითხოვს მოსწავლეების მხრივ განსაკუთრებულ აქტიურობას. ეს გულისხმობს მოსწავლეების მიერ არა მხოლოდ აქტიურ მონაწილეობას განათლების მიღების პროცესში, არამედ თანატოლების სწავლის პროცესში მონაწილეობასაც. გაკვეთილზე ჯგუფურ მუშაობისას, პროექტებში მონაწილეობისას, წარმოდგენების დაგეგმვისა თუ განხორციელებისას მოსწავლეები ერთმანეთს ეხმარებიან სხვადასხვა კონცეფციის უკეთესად გაგებაში, უნარ-ჩვევების დაუფლება-განვითარებაში და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებაში. შესაბამისად, მოსწავლეების გაკვეთილებზე დასწრების უზრუნველყოფა სკოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზრუვანია. თავი ვჳჳ სავალდებულო და არჩევითი საგნები მუხლი 35. საგნების დაჯგუფების მთავარი პრინციპები 1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები ერთიანდებიან შვიდ საგნობრივ ჯგუფში: ა) ქართული ენა და ლეტერატურა ბ) მათემატიკა და ისტ. გ) უცხოური ენები. დ) საზოგადოებრივი მეცნიერებები. ე) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. ვ) დაწყებიითი კლასის კათედრა ზ) სპორტის, მუსიკისა და სახვითი და გამოყენებით ხელოვნების კათედრა. 2. საგნობრივი ჯგუფები, საგნობრივი კომპეტენციების მიხედვით, მოიცავს როგორც სავალდებულო, ისე არჩევით საგნებს. 3. საგნობრივი ჯგუფები აერთიანებს მომიჯნავე დისციპლინებს. 4. დაწყებით საფეხურზე საგნებს შორის ინტეგრაციის ხარისხი გაცილებით მაღალია, ვიდრე საბაზო და საშუალო საფეხურებზე, სადაც საგნები უფრო სპეციალიზებულად ისწავლება. მუხლი 36. ქართული ენა და ლიტერატურა. 1. ქართულ ენასა და ლიტერატურის საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება შემდეგი სავალდებულო საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა (ისწავლება ჳვ-ხჳჳ კლასებში). 2. ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ძირითადი მიზანია მოსწავლეებმა შეძლონ ტექსტის ვერბალური და არავერბალური საწილების ერთმანეთთან დაკავშირება, მართლწერის ნორმების დაცვა, სხვადსხვა ტიპის ტექსტების ენობრივ თავისებურებებზე მსჯელობა და დაკვირება, საკომუნოკაციო ამოცანათა გათვალისწინება, კითხვის სტრატეგიათა მიზნობრივად გამოყენება, ასაკის შესაფერისი სირთულის ტექსტების მოსმენისა და ინტერპრეტაციის საწყისი უნარი. მუხლი 37. მათემატიკა 1. მათემატიკის საგნობრივ ჯგუფს განეკუთვნება სავალდებულო საგნები მათემეტიკა (ისწავლება ჳვ-ხჳჳ კლასებში) და ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები(ისტ) (ისწავლება ჳ, ვ-ვჳ კლასებში); 2. მათემატიკის სწავლების ძირითადი მიზანია მოზარდში ანატილიკური, ლოგიკური, სისტემური და სიმბოლური აზროვნებისა და კვლევის უნარ-ჩვევის გამომუშავება. მათემატიკის სწავლამ მოსწავლეს უნდა შესძინოს ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც მას დაეხმარება ცხოვრებისეული, პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრაში. 3. ისტის სწავლების მიზანია: ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში მედია და ციფრული წიგნიერების დონის ამაღლებას; დაეხმაროს მათ სხვადასხვა დარგისათვის სპეციფიკური ტექნოლოგიების დაუფლებაში და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებაში, როგორც სხვადასხვა საგანთან ინეგრირებული სწავლებისას, ასევე ცალკე სწავლების გზით. მუხლი 38. უცხოური ენები 1. უცხოური ენების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო და ფაკულტატურის საგნები. ა) პირველი უცხოური ენა (ინგლისური ისწავლება ჳ-ხჳჳ კლასებში) ბ)მეორე უცხოური ენა (რუსული, როგორც სავალდებულო ისწავლება ვ-ვჳჳ კლასებში, ხოლო, როგორც ფაკულტატურის სახით ისწავლება ჳჳჳ-ჳვ კლასებში) გ) მესამე უცხოური ენები (გერმანული ისწავლება ვ-ვჳჳჳ კლასებში.) 2. უცხოური ენების სწავლებამ მოსწავლეს უნდა განუვითაროს სახელმწიფო ენასთან ერთად სულ მცირე ორ ენაზე კომუნიკაციის უნარი. 3. უცხოური ენების საგნობრივი ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, მოსწავლეებმა შეძლონ წერილობითი და ზეპირი ფორმიტ კომუნიკაცია უცხოურ ენაზა/ენებზე. ძირითადი ყურადღება უნდა მიექცეს შეძენილი ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარის განვითარებას. 4. უცხოური ენის სტანდარტი შედგენილია ენის ფლობის დონეების მიხედვით და საერთოა ნებისმიერი უცხოური ენისათვის. 5. საშუალო საფეხურის დასრულებისას ერთ-ერთ უცხოურ ენაში მოსწავლე უნდა ფლობდეს სჳჳჳ-სვჳ დონეს (ბ1), ხოლო მეორე უცხოურ ენაში სჳჳ დონეს (ა2). მუხლი 39. საზოგადოებრივი მეცნიერებები 1. საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო და არჩევითი საგნები: ა) ჩვენი საქართველო (ისწავლება ვ-ვჳ კლასებში) ბ) საქართველოს და მსოფლიო ისტორია (ისწავლება ვჳჳ-ვჳჳჳ, ხჳ-ხჳჳ კლასებში) გ) საქართველოს ისტორია (ისწავლება ჳხ კლასში) დ) შესავალი ისტორიაში (ისწავლება ხ კლასში) ე) გეოგრაფია (ისწავლება ვჳჳ-ვჳჳჳ კლასებში) ვ) საქართველოს გეოგრაფია (ისწავლება ჳხ კლასში) ზ) მსოფლიოს გეოგრაფია ( ისწავლება ხ კლასში) თ) გლობალური პრობლემების გეოგრაფია (ისწავლება ხჳ კლასში) ი) სამოქალაქო განათლება (ისწავლება ჳხ-ხ კლასებში) კ) სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება (ისწავლება ჳვ, ვჳჳჳ და ხჳ კლასში) ლ) საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება (ისწავლება ხჳ კლასში) მ) არჩევითი-მსოფლიო კულტურა. (ისწავლება ხ-ხჳჳ კლასში) ნ) არჩევითი-გეოგრაფიული კვლევა (ისწავლება ხჳ კლასში) 2. საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მთავარია მიზანია, ხელი შეუწყოს ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის აღზრდას; მიაწოდოს მოსწავლეს ინფორმაცია მშობლიური გარემოს შესახებ; დაეხმაროს მას, განსაზღვროსმშობლიური ქვეყნის ადგილი მსოფლიო ისტორიულ და გეოგრაფიულ პროცესებში; ჩამოაყალიბოს იგი პატრიოტ და ჰუმანურ ადამიანად. ამასთან, საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგნების სწავლებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლებში სამოქალაქო ღირებულებების გამომუშავებისთვის. 3. არჩევითი საგნების სწავლების მთავარი მიზანია მოსწავლეთა თვალსაწიერის გაფართოება და მათი გამოცდილების გამდიდრება. საკუთარი სურვილის მიხედვით არჩეული რამდენიმე საგნის სწავლება მოსწავლეებს საშუალებას მისცეს, მოსინჯოს საკუთარი ძალები სხვადასხვა საგანმანათლებლო სფეროში და უფრო ზუსტიწარმოდგენა შეიქმნან საკუთარი მიდრეკილებებისა და მომავალში ასარჩევი გეზის სესახებ. მუხლი 40. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები და არჩევითი საგანი. ა) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები (ისწავლება ვჳჳ კლასში) ბ) ბიოლოგია (ისწავლება ვჳჳჳ-ხჳ კლასებში) გ) ფიზიკა (ისწავლება ვჳჳჳ-ხჳ კლასებში) დ) ქიმია (ისწავლება ვჳჳჳ-ხჳ კლასებში) ე) არჩევითი-ქიმიური ტექნოლოგიები (ისწავლება ხჳ კლასში) 2. საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მთავარია მიზანია, აზიაროს მოსწავლეები მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს მას კვლევის უნარ-ჩვევები, რაც მოსწავლეს საშუალებას მისცეს შეიცნოს სამყარო, ჩაერთოს საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ. მუხლი 41. დაწყებითი კლასების საგნობრივი ჯგუფი დაწყებითი კლასების საგნობრივი ჯგუფში გაერთიანებული სავალდებულო საგნებია: ქართული(ისწავლება ჳ-ჳჳჳ კლასებში) მათემატიკა (ისწავლება ჳ-ჳჳჳ კლასებში) ბუნებისმეტყველება (ისწავლება ჳ-ჳჳჳ კლასებში) ბუნებისმეტყველების სწავლების მიზანი: საბუნებისმეტყველო დისციპლინების სწავლების მიზანია აზიაროს მოსწავლე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს კვლევის უნარ-ჩვევები, რაც მას საშუალებას მისცემს შეიცნოს და გაითავისოს სამყარო, ჩაერთოს საზოგადოებრივი საქმინაობის სხვადასხვა სფეროში იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ. ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მიზანი: ენის კომუნიკაციური ასპექტების გაგება-გამოყენება სხვადასხვა სამეტყველო სიტუაციაში ადვეკატურად რიაგირება კამათის, დისკუსიისა და მსჯელობის სტრატეგიების გამოყენება. საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების კორექცია და დახვეწა კომინიკაციის ეტიკეტური ნორმების მიხედვით კითხვის ძირითადი სტრატეგიების დაუფლება სხვადსხვა ხასიათის მიზნისა და დანიშნულების წერილობითი ტექსტების შეთხზვა მხატრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა: სხვადასხვა ლიტერატურული ჟანრის ტექსტების მოსმენა, წაკითხვა და საკუთარი ემოციების, აზრის გამოხატვა მოსმენილი ან წაკიტხული მხატრული ნაწარმოების დაკავშირება პირად გამოცდილებესთან.` ტექსტის ეპიზოდების ერთმანეთთან დაკავშირება და მთავარი თემის განსაზღვრა. მახტვრულ-გამომხატველობიტი ხერხების ამოცნობა და მათი ფუნქციის ახსნა. საკუთარი ინტერესების მიხედვით საკითხავი ლიტერატურის შერჩევა. ინფორმაციის გაგება,ანალიზი და შეფასება: სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენა და გადმოცემა წაკითხული წინადადებებისა და ტექსტის კონსტრუირება სხვადასხვა სახის ტექსტების შეგნებულად და გააზრებულად კითხვა ტექსტებში მოცემული გრამატიკული კონსტრუქციების გამოყოფა და სათანადო ინტერპრეტაციით წარმოდგენა მისთვის ნაცნობ თემებზე სხვადასხვა ხასიათის ტექსტების გამრთულად წერა გრამატიკის,ორთოგრაფიის,პუნქტუაციის პრაქტიკულად აუცილებელი მინიმუმის შეგნებულად გამოყენება. მათმეატიკის სწავლების ძირითადი მიზნები: მოსწავლეებისათვის აზროვნების უნარის განვითარება დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის,შეხედულებათა დასაბუთების მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზის უნარის განვითარება მათემატიკის,როგორც სამყაროს აღწერისა და მეცნიერების უნივერსალური ენის ათვისება მათემატიკის როგორც ზოგადსაკაცობრიო კულტურის შემადგენელი ნაწილის გაცნობიერება სწავლის შემდგომი ეტაპისათვის ან პროფესიული საქმიანობისთვის მომზადება ცხოვრებისეული ამოცანების გადასაწყვეტად საჭირო ცოდნის გადაცემა და ამ ცოდნის გამოყენების უნარის განვითარება. მუხლი 42. სპორტის, მუსიკისა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების საგნობრივი ჯგუფი 1. სპორტის, მუსიკისა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები: ა)სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ისწავლება ჳ-ჳხ კლასებში) ბ) მუსიკა (ისწავლება ჳ-ჳხ კლასებში) გ) სპორტი (ისწავლება ჳ-ხჳჳ კლასებში) დ) სპორტული აერობიკა (ისწავლება ჳ-ვ კლასებში ესთეტიკური აღზრდის საგნების მიზანია: განუვითაროს მოსწავლეებს ხელოვნების ნიმუშების აღქმის, შეფასებისა და შექმნის უნარები; დაეხმაროს მათ ხელოვნების უნივერსლური ენის შესწავლისა და მისი საშუალებით ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან ზიარებაში, ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ განვითარებას, ასევე, საგნის სწავლების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია მოსწავლემ გააცნობიეროს ჯანსაღი ცხოვრების მნისვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში. სსსმ მოსწავლეები სპორტის გაკვეთილებსა და სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობენ მათთვის შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესაბამისად. მუხლი 43. არჩევითი საგნები 1. მოსწავლეების ინტერესების გათვალისწინებით სკოლაში შერჩეულია შემდეგი საგნები: ა) სახელმწიფო და სამართალი (ისწავლება ხ კლასი) ბ) მსოფლიო კულტურა (ისწავლება ხჳჳ კლასში) გ) გეოგრაფიული კვლევები ( ისწავლება ხჳ კლასში) დ) ქიმიური ტექნოლოგიები (ისწავლება ხჳ კლასში) 2. ხ-ხჳჳ კლასებში მოსწავლემ უნდა ისწავლოს არჩევითი საგნები 5 სემესტრის განმავლობაში. 3. არჩევითი საგნის თითეული მოდული ფასდება ცალ-ცალკე 4. ხჳჳ კლასის მეორე სემესტრში არჩევითი საგნები არ ისწავლება. მუხლი 44. აბიტური საათი აბიტური საათის მიზანია, ხელი შეუწყოს მოსწავლეს თითეულ კონკრეტულ საგანში ნასწავლის მასალის გამეორებას სკოლის გამოსასვები გამოცდებისათვის განსაზღვრული პროგრამის მიხედვით. თავი ვჳჳჳ. პრიორიტეტური გამჭოლი კომპეტეციები მუხლი 45. სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციები 1. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა და საზოგადოებრივი მოთხოვნების გათვალისწინებით, ეროვნული სასწავლო გეგმა გამოყოფს ცხრა პრიორიტეტულ გამჭოლ კომპეტენციას, რომელთა ფლობა გადამწყვეტია თანამედროვე სამყაროში თვითრეალიზებისა და სათანადო ადგილის დამკვიდრებისათვის. პრიოტიტეტული გამჭოლი კომპეტენციები მოიცავს იმ ძირითად ცოდნასა და უნარებს, რომელთა გამომუშავებასა და განვითარებას ხელს უწყობს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყველა საგნის სწავლება სპეციფიკური კომპეტენციების განვითარებასთან ერთად. 2. პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციების დასაუფლებლად აუცილებელია სასწავლო პროცესში საგანთშორისი კავშირების დამყარება. მასწავლებელმა ხელი უნდა შეუწყოს მოსწავლეს, რომ მან ერთ რომელიმე საგანში შეძენილი ცოდნა და გამოცდილება სხვადასხვა შინაარსობრივ კონტექსტში გადაიტანოს და გამოიყენოს. 3. პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციებია: ა) წიგნიერება. ტრადიციული გაგებით, სიტყვა "წიგნიერება" გულისხმობს კითხვის, წერის, მოსმენისა და ლაპარაკის მიზნით ენის გამოყენების უნარს. დღეს ამ ცნების შინაარსი გაცილებით მეტს მოიცავს; თანამედროვე გაგებით, წიგნიერება არის ცვალებად კონტექსტში კითხვის, წერის, ინფორმაციის დამუშავების, იდეებისა და მოსაზრებების გამოთქმის, გადაწყვეტილების მიღებისა და პრობლემების მოგვარების უნარი იმ ცოდნის საფუძველზე, რომელსაც ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში იძენს; ბ) მედიაწიგნიერება. საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად, თანამედროვე სამყაროში, ტრადიციულ ტექსტებთან ერთად, მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა მულტიმედიურმა ტექსტებმა – ტექსტებმა, რომლებიც ერთდროულად იყენებს ენობრივ, ხმოვან და ვიზუალურ საშუალებებს. გარდა ამისა, თანამედროვე მსოფლიოში მედია ყველაზე მძლავრი კულტურული იარაღია, რომელმაც ადამიანის ცხოვრების ყველა სფერო მოიცვა. ამიტომ, აუცილებელია მოსწავლემ შეძლოს, ერთი მხრივ, ამ ახალი სტილისა და მრავალგვარი ფორმის მულტიმედია ტექსტების აღქმა-გააზრება, ინტერპრეტირება, გამოყენება და შექმნა, მეორე მხრივ, მედია სამყაროში ორიენტირება, სწორი არჩევანის გაკეთება (ინფორმაციის „გაფილტვრა“) და მიღებული ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასება. ამ თვალსაზრისით, მედიაწიგნიერება ხელს უწყობს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას; გ) ციფრული წიგნიერება (იგივეა, რაც კომპიუტერული წიგნიერება). თანამედროვე მსოფლიოში საკომუნიკაციო და ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ წიგნიერების ცნება კიდევ უფრო გააფართოვა. იგი ამჟამად მოიცავს ქსელური ძიების, ტექსტების ელექტრონული დამუშავებისა და ტექსტური შეტყობინების პროგრამების გამოყენების უნარსაც, რასაც მთლიანობაში ციფრული წიგნიერება ეწოდება. ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ხელს უწყობს შემოქმედებითი და ინოვაციური მიდგომების გამომუშავებას მოსწავლეებში; დ) რაოდენობრივი წიგნიერება. რაოდენობრივი წიგნიერება არის იმ უნარ-ჩვევების ერთობლიობა, რომელთა დაუფლება მოსწავლეს უადვილებს რიცხვის არსის გააზრებას, რაოდენობის სხვადასხვა ხერხით გამოსახვას, რიცხვებს შორის მიმართებების გაგებას, რაოდენობათა შედარებას. ეს უნარ-ჩვევები მოსწავლეს სჭირდება არა მხოლოდ მათემატიკის, არამედ სხვა საგნების შესასწავლადაც; ე) ეკოლოგიური წიგნიერება. ეკოლოგიური წიგნიერება გულისხმობს გარემოსადმი ადამიანის ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსწავლემ უნდა გააცნობიეროს პირადი პასუხისმგებლობა გარემოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, შეძლოს მონაწილეობა მის დაცვასა და აღდგენაში; ვ) მრავალენობრივი (პლურილინგვური) კომპეტენცია. მრავალენობრივი კომპეტენცია არის ადამიანის შინაგანი უნარი, დაეუფლოს და გამოიყენოს ენა/ენები. ნებისმიერ საგანში ცოდნასა და უნარებს მოსწავლე ენობრივი აქტივობების საშუალებით იძენს. შესაბამისად, ყველა საგანს შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს მოსწავლის მრავალენობრივი კომპეტენციის განვითარებაში; ზ) სემიოტიკური კომპეტენცია. სემიოტიკური კომპეტენცია არის ვერბალური და არავერბალური (რუკის, დიაგრამის, სქემის, ნახატის, მელოდიისა და სხვ.) საშუალებით გადმოცემული ინფორმაციის გააზრებისა და ინტეპრეტირების, საკუთარი ნააზრევისა და განცდილის სხვადასხვა საშუალებით გადმოცემის უნარი; ინფორმაციის ნიშანთა ერთი სისტემიდან მეორეში გადატანის (მაგ. სიტყვიერ ტექსტში ან მუსიკალურ ნაწარმოებში გადმოცემული აზრის ილუსტრაციით გამოხატვის, სიტყვიერი ტექსტისა და ნახატის ერთმანეთთან დაკავშირების, სიტყვიერად გადმოცემული ინფორმაციის დიაგრამის სახით წარმოდგენისა და ა.შ.) უნარი; თ) სწავლის სწავლა. სწავლის სწავლა არის სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად მართვის უნარი. მასწავლებელმა უნდა მიმართოს მოსწავლის ყურადღება სწავლის პროცესზე, მის მიმდინარეობაზე; დაეხმაროს მოსწავლეს იმ ფაქტორებისა და პირობების გაცნობიერებაში, რომლებიც აფერხებს ან ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის მსვლელობას; აღმოაჩენინოს ის ხერხები და მიდგომები, რომლებიც აუმჯობესებს სწავლის შედეგებს და გამოუმუშავოს სწავლის სტრატეგიების დამოუკიდებლად გამოყენების უნარი; ი) სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენცია. სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენცია გულისხმობს სამოქალაქო ცხოვრებაში ინტეგრირებისათვის აუცილებელი ისეთი უნარებისა და ღირებულებების ჩამოყალიბებას, როგორებიცაა: კონსტრუქციული თანამშრომლობა, პრობლემების მოგვარება, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, გადაწყვეტილების მიღება, შემწყნარებლობა, სხვისი უფლებების პატივისცემა, დემოკრატიული პრინციპების აღიარება და სხვა. გრიფმინიჭებული და დამხმარე სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების მიხედვით ჳ კლასი საგანი სახელმძღვანელო აავტორი/ავტორეები გამომცემლობა ქართული ენა დედაენა ჩვენი ენა ქართული აი ია (ჩემი პირველი წიგნი) მოთხრობები იგავ-არაკები საბავშვო ლექსები ნ. მაღლაკელიძე ე. მაღლაკელიძე ი.გოგებაშვილი ორბელიანი მერიდიანი მათემატიკა მათემატიკა ამოცანათა კრებული გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე ი. მებონია რუხაძე ინტელექტი ბუნების მცოდნეობა ბუნება გ. კვანტალიანი მ. ლევიძე ნ. პატარაია ლ.მიქიაშვილი ბაკურ სულაკაური ინგლისური ენა ჶნგლისჰ წორდ1 მარყ ბოწენ ლიზ ჰოცკინგ მაჩმჳლლან ხელოვნება ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი მერიდიანი მუსიკა მუსიკა მ. ოთიაშვილი წყაროს თვალი ისტ ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები დონე ჳ ვ.დარასელია საქართველოს მაცნე ჳჳ კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ენა ჩვენი ენა ქართული გამოცადე თავი შენი წიგნის სამყარო მოთხრობები იგავ-არაკები ნ. მაღლაკელიძე ე. მაღლაკელიძე გოგებაშვილი ორბელიანი მერიდიანი მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე რუხაძე ინტელექტი ბუნების მცოდნეობა ბუნება გ. კვანტალიანი მ. ლევიძე ნ. პატარაია ლ.მიქიაშვილი ბაკურ სულაკაური ინგლისური ენა ჶნგლისჰ ჭორდჳ ვისწავლოთ წერა, კითხვა მარყ ბოწენ ლიზ ჰოცკინგ შალიკაშვილი მაჩმჳლლან ხელოვნება ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი მერიდიანი მუსიკა მუსიკა მ. ოთიაშვილი წყაროს თვალი სახალისო მათემატიკა იფიქრე, იაზროვნე, გადაწყვიტე მწყერაშვილი მარგველაშვილი ჳჳჳ კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ენა ჩვენი ენა ქართული წიგნის სამყარო გამოსცადე შენი თავი ნ. მაღლაკელიძე ე. მაღლაკელიძე ც.ყურაშვილი მერიდიანი მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა ჳ და ჳჳ ნაწილი გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე რუხაძე ინტელექტი ბუნების მცოდნეობა ბუნება მ. ბლიაძე რ. ახვლედიანი დ. კერესელიძე. ბაკურ სულაკაური ინგლისური ენა ჶნგლისჰ ჭორდჳჳ ღროუნდ-უპ(სტარტერ) სავარჯიშეობის კრებული მოთხრობების კრებული მარყ ბოწენ ლიზ ჰოცკინგ ვირგინია ჶვანს ბურდილაძე ცისკარაშვილი მმაჩმჳლლან ლონგმან ხელოვნება ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი მერიდიანი მუსიკა მუსიკა მ. ოთიაშვილი წყაროს თვალი სახალისო მათემატიკა იფიქრე, იაზროვნე, გადაწყვიტე მწყერაშვილი მარგველაშვილი რუსული Русский язык დ.1 варсегова ხხჳ მეოთხე კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა. ლექსები და მოთხრობები ნ. მაღლაკელიძე ვაჟა-ფშაველა რეზო ინანიშვილი ეკატერინე გაბაშვილი მერიდიანი მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე რუხაძე ინტელექტი ბუნების მცოდნეობა ბუნება კვანტალიანი ლევიძე პატარაია მიქიაშვილი ბაკურ სულაკაური ინგლისური ენა ჶნგლისჰ ჭორდჳჳჳ ღოუნდ-უპ2 ვისაუბროთ ინგლისურად მარყ ბოწენ ლიზ ჰოცკინგ ვირგინია ჶვანს შალიკაშვილი მაჩმჳლლან ლონგმან ხელოვნება ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი მერიდიანი მუსიკა მუსიკა მ. ოთიაშვილი წყაროს თვალი სახალისო მათემატიკა სახალისო მათემატიკა მწყერაშვილი კელიშვილი რუსული Русский язык დ.2 варсегова ხხჳ მეხუთე კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა. ქართული ენა ნ. მაღლაკელიძე მერიდიანი განათლება მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე. ი.მებონია დ. ქურჩიშვილი ე.ნურკი ა. ტელგმა ინტელექტი განათლება ბუნების მეტყველება ბუნება მ. ბლიაძე რ. ახვლედიანი დ. კერესელიძე. ბაკურ სულაკაური ინგლისური ენა ჶენგლისჰ ჭორდჳვ. ღოუნდ უპ3 ღობინსონ ჩროსოე გრამმარ ეხერცისეს მარყ ბოწენ ლიზ ჰოცკინგ. ვირგინია ჶვანს. დანჳჶლ დეფოე. ზამბახიძე მაჩმჳლლან. ლონგმან. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი მერიდიანი მუსიკა მუსიკა მ. ოთიაშვილი წყაროს თვალი სპორტული აერობიკა რუსული Русский язык დ.3 варсегова ხხჳ ჩვენი საქართველო ჩვენი საქართველო წიგნი მოწამეთა საქართველოს ისტორია მ. სურგულაძე ნ. მინდაძე ვ.ნეიძე გ. ხარაზე სანიკიძე მელიქიშვილი ლოგო სპრესი გერმანული გერმანული ენა კობახიძე, მეტრეველი ინტელექტი ისტ ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები ნ. ჯამასპიშვილი დიოგენე მეექვსე კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა. ქართული ენა მოთხრობები ლექსები ნ. მაღლაკელიძე ნ.ღონღაძე ა.შანიძე ლ.კვაჭაძე ნ.ლორთქიფანიძე რ. ინანიშვილი ნ.დუმბაძე. ა.წერეთელი. ვაჟა-ფშაველა. შ.არაგვისპირელი მერიდიანი მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე. ე.ნურკი ა. ტელგმა ინტელექტი განათლება ბბუნებისმეტყველება ბუნება ბლიაძე ახვლედიანი სულაკაური ინგლისური ენა ჶჶენგლისჰ ჭორდვ. ჶნგლისჰ გრამმარ ძორო გრამმარ ეხერცისეს მარყ ბოწენ ლიზ ჰოცკინგ. მურპჰყ ზამბახიძე მაჩმჳლლან. ლონგმან. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი მერიდიანი მუსიკა მუსიკა მ. ოთიაშვილი წყაროს თვალი რუსული Русский язык დ.4 варсегова ხხჳ ჩვენი საქართველო ჩვენი საქართველო საქართველოს ისტორია წიგნი მოწამეთა მ. სურგულაძე ნ. მინდაძე მელიქიშვილი სანიკიძე ლოგო სპრესი გერმანული გერმანული ენა კობახიძე, მეტრველი ინტელექტი ისტ ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები ნ. ჯამასპიშვილი დიოგენე მეშვიდე კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა. ქართული ენა ნ.მაღლაკელიძე, თ. ღონღაძე, თ. ცხადია,დ.კვანჭიანი, ნ.ღონღაძე მერიდიან მათემატიკა მათემატიკა ალგებრა გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე. ი. მებონია ლ. ქურჩიშვილი ტელიაკოვსკი ინტელექტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები ბიოლოგია ზაალიშვილი ბურდილაძე ტრიასი დიოგენე ინგლისური ენა ჳნსპირატიონ2 ფუნდამენტალ ენგლისჰ გრამმარ ფაცტს ანდ ფიგურეს ჳდიომს ჟუდი გარტონ ჵჰილიპ პროწსე. ბეეტყ აზარ ლინდა ლეე დიხსონ მაჩმჳლლან. ლონგმან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ხელოვნება ნ.კუნჭულია, მ.მეხაშიშვილი, ნ. მიქაბერიძე. დიოგენე მუსიკა მუსიკა მ. ოთიაშვილი წყაროს თვალი სპორტი რუსული Русский язык დჳჳჳ. ლორთქიფანიძე ართანუჯი საქართველო და მსოფლიო ისტორია ისტორია ძველი მსოფლიოს ისტორია გ.სანიკიძე, რ.გაჩეჩილაძე,ლ.გორდეზიანი, ნ.კულურაძე,ზ.მიმინოშვილი. თვალიაშვილი, ჩიკვაიძე ბაკურ სულაკაური გერმანული გერმანული მერკვილაძე, ხუციშვილი ინტელექტი გეოგრაფია გეოგრაფია მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია, დფ.კერესელიძე. ლბაკურ სულაკაური მერვე კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა. ნ.მაღლაკელიძე, თ. ღონღაძე, თ. ცხადია,დ.კვანჭიანი, ნ.ღონღაძე მერიდიან მათემატიკა მათემატიკა ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე. ი. მებონია ლ. ქურჩიშვილი თოფურია ინტელექტი ბბიოლოგია ბიოლოგია ბიოლოგია ზაალიშვილი ცუზმერი პეტრიშინა ტრიასი განათლება ინგლისური ენა ჳნსპირატიონ3 ღოუნდ-უპ თჰოუგჰტს ანდ ნოტიონ ჳდიომს ჟუდი გარტონ ჵჰილიპ პროწსე. ვირგინია ჶვანს ლინდა ლეე დიხსონ მაჩმჳლლან. ლონგმან სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ხელოვნება ნ.კუნჭულია, მ.მეხაშიშვილი, ნ. მიქაბერიძე. დიოგენე მუსიკა მუსიკა მ. ოთიაშვილი წყაროს თვალი სპორტი რუსული Русский язык დჳვ ლორთქიფანიძე ართანუჯი საქართველო და მსოფლიო ისტორია ისტორია მსოფლიო ცივილიზაციების ისტორია გ.სანიკიძე, რ.გაჩეჩილაძე,ლ.გორდეზიანი, ნ.კულურაძე,ზ.მიმინოშვილი. ბოლოთასვილი ბაკურ სულაკაური გერმანული გერმანული მერკვილაძე უნივერსალპრინტი გეოგრაფია გეოგრაფია გ. ჭანტურია დ.კერესელიძე, მ.ბლიაძე სულაკაური ფიზიკა ფიზიკა ამოცანათა კრებული ტატიშვილი ქანთარია ჩიჩუა დიოგენე ალიო სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ნ ტალახაძე სიდი ქიმია ქიმია ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებული ვარდიაშვილი ც.გაგოშიძე მ. მამიაშვილი ინტელექტი საქართველოს მაცნე. მეცხრე კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა ნ.მაღლაკელიძე, თ. ღონღაძე, თ. ცხადია,დ.კვანჭიანი, ნ.ღონღაძე მერიდიან მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა ჳ და ჳჳ ნაწილი გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე. ი. მებონია ლ. ქურჩიშვილი თოფურია ინტელექტი ბბიოლოგია ბიოლოგია ზოგადი ბიოლოგია ზაალიშვილი პოლიანსკი ტრიასი განათლება ინგლისური ენა გატეწაყ ა2 დესტინატიონ ბ1 თოეფლ ცაუსე ანდ ეფფეცტს თესტ ა2 ანდ ბ1 დავიდ შპენცერ, ანნორ ჩონფორტ ლინდა ლეე გურასაშვილი მაჩმჳლლან თჰომსონ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ხელოვნება მეხაშიშვილი, ნ.მიქაბერიძე დიოგენე. მუსიკა მუსიკა ოთიაშვილი წყაროს თვალი სპორტი რუსული Русский язык დდვ ლორთქიფანიძე ართანუჯი საქართველო ისტორია საქართველოს ისტორია წიგნი მოწამეთა ასატიანი, ლორთქიფანიძე, ტარიშვილი სანიკიძე ბაკურ სულაკაური საქართველოს გეოგრაფია საქართველოს გეოგრაფია გ. ჭანტურია, მ.ბლიაძე ბაკურ სულაკაური ფიზიკა ფიზიკა ამოცანათა კრბული გედენიძე, ლაზარიშვილი ინტელექტი სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება მეიფარიანი, მიქაშვილი. მაცნე ქიმია ქიმია ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებული ვარდიაშვილი ც.გაგოშიძე მ.მამიაშვილი ინტელექტი. საქართველოს მაცნე მეათე კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურა. ნ.მუზაშვილი ნ.შარაშენიძე ნ. ჩუბინიძე დიოგენე მათემატიკა მათემატიკა ტესტებისა და ამოცანების კრებული გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე. ი. მებონია ლ. ქურჩიშვილი თოფურია ინტელექტი ბბიოლოგია ბიოლოგია ზოგადი ბიოლოგია ზაალიშვილი პოლიანსკი ზიანიდა ვადაჭკორია ტრიასი განათლება კაბადონი ინგლისური ენა გატეწაყ ბ1 ღოუნდ-უპ 5 ცაუსე ანდ ეფფეცტს დესტინატიონბ1 დავიდ შპენსერ ვირგინია ჶვანს ლინდა ლეე მაცმიილან ლონგმან სპორტი რუსული Русский язык დვჳ ლორთქიფანიძე ართანუჯი ისტორია ისტორია ისტორია ფირცხალავა, კიღურაძე სანიკიძე, ფირცხალავა ბაკურ სულაკაური გეოგრაფია გეოგრაფია მსოფლიოს სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფია გეოპოლიტიკა გ.ჭანტურია, მ.ბლიაძე ნეიძე, გეგეშიძე ბაკურ სულაკაური ფიზიკა ფიზიკა ტატიშვილი ინტელექტი სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება თ.მეიფარიანი, ლ.მიქიაშვილი მაცნე ქიმია ქიმია ტესტები ქიმიაში ვარდიაშვილი გ.ანდროკაშვილი მ.მამიაშვილი ინტელექტი ალიო მეთერთმეტე კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ენა და ლიტერატურე. ნ.მუზაშვილი ნ.შარაშენიძე ნ. ჩუბინიძე დიოგენე მათემატიკა მათემატიკა ტესტებისა და ამოცანების კრებული მათემატიკაში გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე. ი. მებონია ლ. ქურჩიშვილი ღვაბერიძე ინტელექტი ბბიოლოგია ბიოლოგია ტესტები ბიოლოგიში ზაალიშვილი მაყაშვილი ბურდილაძე ბიჭიკაშვილი ტრიასი საქართველოს მაცნე დიოგენე ბაკურ სულაკაური ინგლისური ენა გატეწაყ ბ1+ ღოუნდ-უპ 5 ჩონცეპტს ანდ ჩომმენტს დესტინატიონბ1 თოეფლ დავიდ შპენსერ ვირგინია ჶვანს ლინდა ლეე მაცმილლან თჰომსონ სპორტი რუსული Русский язык დვჳჳ ლორთქიფანიძე ართანუჯი ისტორია ისტორია გ.სანიკიძე,ლ.გორდეზიანი ბაკურ სულაკაური გეოგრაფია გეოგრაფია გ. ჭანტურია მ. ბლიაძე, კერესელიძე ბაკურ სულაკაური ფიზიკა ფიზიკა საატესტატო ტესტები და ამოცანები ტატიშვილი ინტელექტი ქიმია ქიმია საატესტატო ტესტები ვარდიაშვილი ლ.თევზაძე ინტელექტი ბაკურ სულაკაური მეთორმეტე კლასი საგანი სახელმძღვანელო ავტორი/ავტორები გამომცემლობა ქართული ენა ქართული ლიტერატურე. ტესტები ეროვნული გამოცდებისთვის ნ.მუზაშვილი ნ.შარაშენიძე ნ. ჩუბინიძე თ.წოწონავა დიოგენე მათემატიკა მათემატიკა მათემატიკა ჳ და ჳჳ ნაწილი გ. გოგიშვილი თ. ვეფხვაძე. ი. მებონია ლ. ქურჩიშვილი თოფურია ინტელექტი ინგლისური ენა გატეწაყბ1 ღოუნდ-უპ 6 დესტინატიონ ჩ1 ანდ ჩ2 თოეფლ დავიდ შპენსერ ვირგინია ჶვანს მაცმილლან. ლონგმან სპორტი რუსული Русский язык დვჳჳჳ ლორთქიფანიძე ართანუჯი ისტორია ისტორია ისტორია აბიტურიენტებისთვის ისტორია საატესტატო მასალა გ.სანიკიძე, რ.გაჩეჩილაძე, ახმეტელი კუპატაძე ბაკურ სულაკაური სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ნ.ტალახაძე სიდი შემაჯამებლები დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა ვ კლასი საგანი ჳ სემესტრი ჳჳ სემესტრი ქართული 3 5 მათემატიკა 4 6 ინგლისური 4 4 რუსული 2 3 ფრანგულ-გერმანული 2 3 ჩვენი საქართველო 2 3 ბუნებისმეტყველება 3 4 ისტ 2 3 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 3 მუსიკა 2 2 ვჳ კლასი საგანი ჳ სემესტრი ჳჳ სემესტრი ქართული 3 5 მათემატიკა 4 6 ინგლისური 4 4 რუსული 2 3 ფრანგულ-გერმანული 2 3 ჩვენი საქართველო 2 3 ბუნებისმეტყველება 3 4 ისტ 2 3 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 3 მუსიკა 2 2 ვჳჳ კლასი საგანი ჳ სემესტრი ჳჳ სემესტრი ქართული 4 5 მათემატიკა 4 6 ინგლისური 2 3 რუსული 2 3 ფრანგულ-გერმანული 2 3 ისტორია 2 3 გეოგრაფია 2 3 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები 2 3 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 3 მუსიკა 2 2 ვჳჳჳ კლასი საგანი ჳ სემესტრი ჳჳ სემესტრი ქართული 4 5 მათემატიკა 4 6 ინგლისური 2 3 რუსული 2 3 ფრანგულ-გერმანული 2 3 ისტორია 2 3 გეოგრაფია 2 3 ბიოლოგია 2 3 ფიზიკა 2 3 ქიმია 2 3 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 2 მუსიკა 2 3 ჳხ კლასი საგანი ჳ სემესტრი ჳჳ სემესტრი ქართული 4 5 მათემატიკა 4 6 ინგლისური 2 3 რუსული 2 3 ისტორია 3 4 გეოგრაფია 2 3 ბიოლოგია 2 3 ფიზიკა 2 3 ქიმია 2 3 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 3 მუსიკა 2 2 სამოქალაქო განათლება 2 3 ხ კლასი საგანი ჳ სემესტრი ჳჳ სემესტრი ქართული 4 5 მათემატიკა 4 6 ინგლისური 2 3 რუსული 2 3 სამოქალაქო განათლება 2 3 ისტორია 2 3 გეოგრაფია 2 3 ბიოლოგია 2 3 ფიზიკა 2 3 ქიმია 2 3 სახელმწიფო და სამართალი 1 1 ხჳ კლასი საგანი ჳ სემესტრი ჳჳ სემესტრი ქართული 4 5 მათემატიკა 4 6 ინგლისური 2 3 რუსული 2 3 არჩევითი -სახელმწიფო და სამართალი არჩევითი-ქიმიური ტექნოლოგიები 1 1 1 1 ისტორია 2 3 გეოგრაფია 2 3 ბიოლოგია 2 3 ფიზიკა 2 3 ქიმია 2 3 ხჳჳ კლასი საგანი ჳ სემესტრი ჳჳ სემესტრი ქართული 3 4 მათემატიკა 4 4 ინგლისური 3 2 რუსული 2 2 მსოფლიო კულტურა 1 - ისტორია 1 1 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრტხოება 1 - დაწყებითი საფეხური კლასი ჳ ჳჳ ჳჳჳ ჳვ ვ ვჳ სახელმწიფო ენა ქართული ენა და ლიტერატურა 7 7 6 6 5 5 მათემატიკა მათემატიკა 5 5 5 5 5 5 უცხოური ენები ინგლისური 4 5 5 5 5 5 რუსული 2 2 2 2 სახალისო მათემატიკა 1 1 1 გერმანული 1 2 საზოგადოებრივი მეცნიერებები ჩვენი საქართველო 3 3 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 0.5 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ბუნებუსმეტყველება 2 2 3 3 3 3 ტექნოლოგიები ისტ 0.5 2 2 ესთეტიკური აღზრდა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2 2 2 2 1 1 მუსიკა 2 2 2 2 1 1 ცეკვა სპორტი სპორტი 2 2 2 3 2 1 სულ საათების რაოდენობა კვირაში 25 26 28 30 30 30 ვ და ვჳ კლასებში მუსიკას, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებას მოკლებული აქვს 1საათი და დამატებული აქვს მათემატიკას ინგლისურსა. ჳჳჳ და ჳვ კლასებში რუსული ენა ფაკულტატური სახითაა. კლასი ვჳჳ ვჳჳჳ ჳხ ხ ხჳ ხჳჳ პროგრამული აბიტური სახელმწიფო ენა ქართული ენა და ლიტერატურა 5 5 5 5 5 5 1 მათემატიკა მათემატიკა 5 5 5 5 5 5 1 უცხოური ენები ინგლისური ენა 5 5 5 5 5 4 1 რუსული ენა 2 2 2 2 1 1 1 გერმანული ენა 2 2 საზოგადოებრივი მეცნიერებები ისტორია 3 3 4 2 3 2 1 გეოგრაფია 2 2 2 2 3 სამოქალაქო განათლება 2 2 სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 0.5 0.5 საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება 1 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები 3 ბიოლოგია 2 2 3 3 ფიზიკა 2 3 2 3 ქიმია 2 2 2 3 ტექნოლოგიები ისტ ესთეტიკური აღზრდა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 1 1 1 მუსიკა 1 1 1 სპორტი სპორტი 1 1 1 1 1 1 არჩევითი საგნები მსოფლიო კულტურა 1 1 გეოგრაფიული კვლევები 1 ქიმიური ტექნოლოგიები 1 სულ საათების რაოდენობა კვირაში 30 34 35 32 35 20 5 ვჳჳ-ჳხ კლასებში მუსიკას, სპორტს, სახვითი და გამოყენებით ხელოვნებას მოკლებული აქვს 1 საათი და დამატებული აქვს მათემატიკას და ინგლისურს. ხ კლასში სპორტს, სამოქალაქო განათლებას და არჩევით-სახელმწიფო და სამართალს მოკლებული აქვს ერთი საათი და დამატებული აქვს ინგლისურს ხჳ კლასში რუსულს, სპორტს, მოკლებული აქვს ერთი საათი და დამატებული აქვს ბიოლოგიას და ფიზიკას. ხჳჳ კლასში სპორტს და რუსულს აქვს მოკლებული საათები და დამატებული აქვს ინგლისურს. თითეული მასწავლებლის დატვირთვა კლასების მიხედვით # მასწავლებლის სახელი და გვარი საგნის დასახელება ჳ ჳჳ ჳჳჳ ჳვ ვ ვჳ ვჳჳ ვჳჳჳ ჳხ ხ ხჳ ხჳჳ სულ დართვირთვა 1 სუხიაშვილი ფატმანი ქართული, მათემატიკა 22 22 2 შოშიაშვილი თამარი ქართული, მათემატიკა 12 12 24 3 ეკა კენჭაძე ქართული, მათემატიკა, ბუნება, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 20 4 24 4 მაია თვაური ქართული, მათემატიკა, ბუნება, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 16 6 22 5 დიანა თათეშვილი ქართული, მათემატიკა, ბუნება, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 20 20 6 ფხალაძე ეკა ქართული ენა და ლიტერატურა 5 5 7 ნინო კურცხალია ქართული ენა და ლიტერატურა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 7 6 5 5 23 8 მარინა გოგოლაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 8 5 6 5 24 9 ნაზი ნატროშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 1 7 5 6 19 10 ოკოშვილი ნუნუ ინგლისური 5 5 5 5 5 25 11 ხათუნა გოგიჩაიშვილი ინგლისური 5 5 5 15 12 ხათუნა ხარაზიშვილი ინგლისური 5 5 5 5 20 13 თამარ სოლომნიშვილი ინგლისური 5 5 5 5 5 25 14 თეა წოწონავა ინგლისური 12 5 5 5 27 15 ნატალია ბარბაქაძე ინგლისური 5 5 5 5 5 25 16 ანა ყარალაშვილი რუსული 4 2 2 2 4 4 2 2 1 2 25 17 კლარა მაღლაკელიძე გერმანული 1 2 2 2 7 18 ხარშილძე ნატო მათემატიკა; ისტი 3 2 7 5 5 22 19 ლუიზა მგელაძე მათემატიკა 5 5 5 6 21 20 გია კვაშილავა მათემატიკა 5 5 10 20 21 თიკო ბეჟანიშვილი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები, ბიოლოგია, ბუნებისმცოდნეობა 3 3 3 2 4 2 3 3 23 22 თამარ ჯაფარიძე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები, ფიზიკა, სახალისო მათემატიკა 2 2 1 2 4 3 2 3 19 23 ლელა ქობულია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები, ქიმია, ქიმიური ტექნოლოგიები. 2 4 2 2 4 14 24 მირანდა ფორჩხიძე გეოგრაფია, გეოგრაფიული კვლევები. 4 4 2 2 3 15 25 ეკა ფირანიშვილი ისტორია , ჩვენი საქართველო. 3 3 6 2 3 3 20 26 თემურ რუხაძე ისტორია, მსოფლიო კულტურა , სამოქალაქო განათლება, თავდაცვა და უსაფრთხოება. 1 6 2 6 3 3 21 27 ბარბარე მილაძე სპორტი 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 19 28 ხათუნა ჭკუასელი მუსიკა 6 4 4 2 1 1 2 2 1 23 29 ნინო მეზვრიშვილი სპორტული აერობიკა 3 2 2 1 1 9 30 დიმიტრი ღვინიაშვილი საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება 1 1 დღის რეჟიმი ჳ კლასი № გაკვეთილის დაწყების დრო გაკვეთილის დასრულების დრო 1 9.00 9.35 2 9.45 10.20 3 10.30 11.05 4 11.15 11.50 5 12.00 12.35 ჳჳ-ხჳჳ კლასები № გაკვეთილის დაწყების დრო გაკვეთილის დასრულების დრო 1 9.00 9.45 2 9.50 10.35 3 10.40 11.25 4 11.40 12.25 5 12.30 13.15 6 13.20 14.05 7 14.10 14.55 გაკვეთილების ცხრილი გაკვეთილების ცხრილი ჳ1კლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. ინგლისური წოწონავა ქართული მათემატიკა შოშიაშვილი ბუნება თათეშვილი სპორტი მილაძე 2. ქართული შოშიაშვილი მათემატიკა შოშიაშვილი ბუნება თათეშვილი მათემატიკა შოშიაშვილ ინგლისური წოწონავა 3. ისტი ხარშილაძე სპორტული აერობიკა მეზვრიშვილი მათემატიკა შოშიაშვილი ქართული შოშიაშვილ ქართული შოშიაშვილი 4. მათემატიკა შოშიაშვილი ინგლისური წოწონავა მუსიკა ჭკუასელი ინგლისური წოწონავა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება თათეშვილი 5. მუსიკა ჭკუასელი ქართული შოშიაშვილი ქართული შოშიაშვილი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება თათეშვილი ქართული შოშიაშვილი 6. 7. გაკვეთილების ცხრილი ჳ2კლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. ქართული თათეშვილი ინგლისური წოწონავა ქართული თათეშვილი ინგლისური წოწონავა ქართული თათეშვილი 2. ინგლისური წოწონავა სპორტული აერობიკა მეზვრიშვილი ინგლისური წოწონავა ქართული თათეშვილი მათემატიკა თათეშვილი 3. მათემატიკა თათეშვილი ქართული თათეშვილი მათემატიკა თათეშვილი ქართული თათეშვილი ბუნება თათეშვილი 4. ისტი ხარშილაძე მათემატიკა თათეშვილი ქართული თათეშვილი მათემატიკა თათეშვილი სპორტი მილაძე 5. ბუნება თათეშვილი სახვითი და გამოყ ხელოვნება თათეშვილი მუსიკა ჭკუასელი მუსიკა ჭკუასელი სახვითი და გამოყ ხელოვნება თათეშვილი 6. 7. გაკვეთილების ცხრილი ჳ3კლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. ქართული თვაური ქართული თვაური ინგლისური წოწონავა ქართული თვაური ინგლისური წოწონავა 2. მათემატიკა თვაური მუსიკა ჭკუასელი ქართული თვაური სპორტული აერობიკა მეზვრიშვილი მათემატიკა თვაური 3. ქართული თვაური მათემატიკა თვაური მუსიკა ჭკუასელი მათემატიკა თვაური სპორტი მილაძე 4. ინგლისური წოწონავა ბუნება თვაური მათემატიკა თვაური სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება თვაური ქართული თვაური 5. ისტი ხარშილაძე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება თვაური ბუნება თვაური ინგლისური წოწონავა ქართული თვაური 6. 7. გაკვეთილების ცხრილი ჳჳ 1კლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. ბუნება კენჭაძე მუსიკა ჭკუასელი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება კენჭაძე ქართული შოშიაშვილი ქართული შოშიაშვილი 2. სპორტული აერობიკა მეზვრიშვილი ინგლისური წოწონავა სოლომნიშვილ ბარბაქაძე ქართული შოშიაშვილი ინგლისური წოწონავა სოლომნიშვილ ბარბაქაძე ქართული შოშიაშვილი 3. ინგლისური წოწონავა სოლომნიშვილ ბარბაქაძე ქართული შოშიაშვილი სპორტი მილაძე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება კენჭაძე სახალისო მათემატიკა ჯაფარიძე 4. მუსიკა ჭკუასელი მათემატიკა შოშიაშვილი მათემატიკა შოშიაშვილი ქართული შოშიაშვილი მათემატიკა შოშიაშვილი 5. ქართული შოშიაშვილი ბუნება კენჭაძე ინგლისური წოწონავა სოლომნიშვილ ბარბაქაძე მათემატიკა შოშიაშვილი ინგლისური წოწონავა სოლომნიშვილ ბარბაქაძე 6. მათემატიკა შოშიაშვილი 7. გაკვეთილების ცხრილი ჳჳ 2კლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. სპორტული აერობიკა მეზვრიშვილი ქართული ენა და ლიტ კენჭაძე მუსიკა ჭკუასელი ქართული ენა და ლიტ კენჭაძე ქართული ენა და ლიტ კენჭაძე 2. ქართული ენა და ლიტ კენჭაძე ინგლისური წოწონავა სოლომნიშვილ ბარბაქაძე ქართული ენა და ლიტ კენჭაძე ინგლისური წოწონავა სოლომნიშვილ ბარბაქაძე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება კენჭაძე 3. ინგლისური წოწონავა სოლომნიშვილ ბარბაქაძე მათემატიკა კენჭაძე მათემატიკა კენჭაძე მუსიკა ჭკუასელი ქართული ენა და ლიტ კენჭაძე 4. მათემატიკა კენჭაძე ბუნება კენჭაძე ბუნება კენჭაძე მათემატიკა კენჭაძე მათემატიკა 5. ქართული ენა და ლიტ კენჭაძე სპორტი მილაძე ინგლისური წოწონავა სოლომნიშვილ ბარბაქაძე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება კენჭაძე ინგლისური წოწონავა სოლომნიშვილ ბარბაქაძე 6. სახალისო მათემატიკა ჯაფარიძე 7. გაკვეთილების ცხრილი ---ჳჳჳ (1) ---კლასი ---ჳ---სემესტრი № ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. . ქართული ფატი სუხიაშვილი სპორტი ბარბარე მილაძე ქართული ფატი სუხიაშვილი სპორტული აერობიკა ნინო მეზვრიშვილი ქართული ფატი სუხიაშვილი 2. ინგლისური თ.სოლომნიშვილი ნ.ბარბაქაძე ნ.ოკოშვილი მათემატიკა ფატი სუხიასშვილი ინგლისური თ.სოლომნიშვილი ნ.ბარბაქაძე ნ.ოკოშვილი ბუნებამცოდნეობა მაია თვაური ინგლისური თ.სოლომნიშვილი ნ.ბარბაქაძე ნ.ოკოშვილი 3. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ეკა კენჭაძე ინგლისური თ.სოლომნიშვილი ნ.ბარბაქაძე ნ.ოკოშვილი ბუნებამცოდნეობა მაია თვაური ინგლისური თ.სოლომნიშვილი ნ.ბარბაქაძე ნ.ოკოშვილი ბუნებადმცოდნეობა მაია თვაური 4. მათემატიკა ფატი სუხიაშვილი ქართული ფატი სუხიაშვილი მათემატიკა ფატი სუხიაშვილი მუსიკა ხ.ჭკუასელი მათემატიკა ფატი სუხიაშვილი 5. რუსული ანა ყარალაშვილი მუსიკა ხათუნა ჭკუასელი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ეკა კენჭაძე ქართული ფატი სუხიაშვილი სახალისო მათემატიკა თამარ ჯაფარიძე 6. ქართული ფატი სუხიაშვილი რუსული ანა ყარალაშვილი მათემატიკა ფატი სუხიაშვილი 7. გაკვეთილების ცხრილი ---ჳჳჳ (2) ---კლასი ---ჳ---სემესტრი № ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. . მუსიკა ხათუნა ჭკუასელი ქართული ფატი სუხიაშვილი ბუნებამცოდნეობა მაია თვაური ქართული ფატი სუხიაშვილი სპორტული აესრობიკა ნინო მეზვრიშვილი 2. ინგლისური თ.სოლომნიშვილი ნ.ბარბაქაძე ნ.ოკოშვილი სპორტი ბარბარე მილაძე ინგლისური თ.სოლომნიშვილი ნ.ბარბაქაძე ნ.ოკოშვილი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ეკა კენჭაძე ინგლისური თ.სოლომნიშვილი ნ.ბარბაქაძე ნ.ოკოშვილი 3. ქართული ფატი სუხიაშვილი ინგლისური თ.სოლომნიშვილი ნ.ბარბაქაძე ნ.ოკოშვილი ქართული ფატი სუხიაშვილი ინგლისური თ.სოლომნიშვილი ნ.ბარბაქაძე ნ.ოკოშვილი მათემატიკა ფატი სუხიაშვილი 4. ბუნებამცოდნეობა მაია თვაური მუსიკა ხათუნა ჭკუასელი რუსული ანა ყარალაშვილი მათემატიკა ფატი სუხიაშვილი სახალისო მათემატიკა თამარ ჯაფარიძე 5. მათემატიკა ფატი სუხიაშვილი რუსული ანა ყარალაშვილი ქართული ფატი სუხიაშვილი ბუნებამცოდნეობა მაია თვაური სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ეკა კენჭაზე 6. მათემატიკა ფატი სუხიაშვილი მათემატიკა ფატი სუხიასვილი ქართული ფატი სუხიაშვილი 7. გაკვეთილების ცხრილი ჳვკლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. ქართული ენა და ლიტერატურა გოგოლაშვილი სპორტული აერობიკა მეზვრიშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა გოგოლაშვილი მათემატიკა მგელაძე მათემატიკა მგელაძე 2. მათემატიკა მგელაძე ქართული ენა და ლიტერატურა გოგოლაშვილი მუსიკა ჭკუასელი მათემატიკა მგელაძე სპორტი მილაძე 3. ბუნებისმცოდნეობა ბეჟანიშვილი მათემატიკა მგელაძე მათემატიკა მგელაძე სახალისო მათემატიკა ჯაფარიძე ბუნებისმცოდნეობა ბეჟანიშვილი 4. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება გოგოლაშვილი ინგლისური სოლომნიშვილი ბარბაქაძე ინგლისური სოლომნიშვილი ბარბაქაძე ინგლისური სოლომნიშვილი ბარბაქაძე ინგლისური სოლომნიშვილი ბარბაქაძე 5. ინგლისური სოლომნიშვილი ბარბაქაძე ქართული ენა და ლიტერატურა გოგოლაშვილი რუსული მილაძე ქართული ენა და ლიტერატურა გოგოლაშვილი რუსული ყარალაშვილი 6. მუსიკა ჭკუასელი ბუნებისმცოდნეობა ბეჟანიშვილი სპორტი მილაძე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება გოგოლაშვილი ქართული ენა და ლიტერატურა გოგოლაშვილ 7. გაკვეთილების ცხრილი ---ვ---კლასი ---ჳ---სემესტრი № ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. . რუსული ანა ყარალაშვილი ჩვენი საქართველო ეკა ფირანიშვილი მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე ქართული მარინა გოგოლაშვილი 2. ქართული მარინა გოგოლაშვილი მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე ქართული მარინა გოგოლაშვილი მათემატიკა ნატალია ხარშილაძ რუსული ანა ყარალაშვილი 3. მუსიკა ხათუნა ჭკუასელი ქართული მარინა გოგოლაშვილი ბუნება თიკო ბეჟანიშვილი ქართული მარინა გოგოლაშვილი მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე 4. ინლისური ნუნუ ოკოშვილი ხათუნა გოგიჩაიშვილი გერმანული კლარა მაღლაკელიძე ინგლისური ნუნუ ოკოშვილი ხათუნა გოგიჩაიშვილი ჩვენი საქართველო ეკა ფირანიშვილი ბუნება თიკო ბეჟანიშვილი 5. ბუნება თიკო ბეჟანიშვილი ინგლისური ნუნუ ოკოშვილი ხათუნა გოგიჩაიშვილი ჩვენი საქართველო ეკა ფირანიშვილი ინგლისური ნუნუ ოკოშვილი ხათუნა გოგიჩაიშვილი სპორტი ბარბარე მილაძე 6. ისტ ნატო ხარშილაძე ისტ ნატალია ხარშილაძე ხელოვნება მარინა გოგოლაშვილი გერმანული კლარა მაღლაკელიძე ინლისური ნუნუ ოკოშვილი ხათუნა გოგიჩაიშვილი 7. გაკვეთილების ცხრილი ---ვჳ---კლასი ---ჳ---სემესტრი № ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. . რუსული ანა ყარალაშვილი ჩვენი საქართველო ეკა ფირანიშვილი მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე ქართული მარინა გოგოლაშვილი 2. ქართული მარინა გოგოლაშვილი მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე ქართული მარინა გოგოლაშვილი მათემატიკა ნატალია ხარშილაძ რუსული ანა ყარალაშვილი 3. მუსიკა ხათუნა ჭკუასელი ქართული მარინა გოგოლაშვილი ბუნება თიკო ბეჟანიშვილი ქართული მარინა გოგოლაშვილი მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე 4. ინლისური ნუნუ ოკოშვილი ხათუნა გოგიჩაიშვილი გერმანული კლარა მაღლაკელიძე ინგლისური ნუნუ ოკოშვილი ხათუნა გოგიჩაიშვილი ჩვენი საქართველო ეკა ფირანიშვილი ბუნება თიკო ბეჟანიშვილი 5. ბუნება თიკო ბეჟანიშვილი ინგლისური ნუნუ ოკოშვილი ხათუნა გოგიჩაიშვილი ჩვენი საქართველო ეკა ფირანიშვილი ინგლისური ნუნუ ოკოშვილი ხათუნა გოგიჩაიშვილი სპორტი ბარბარე მილაძე 6. ისტ ნატო ხარშილაძე ისტ ნატალია ხარშილაძე ხელოვნება მარინა გოგოლაშვილი გერმანული კლარა მაღლაკელიძე ინლისური ნუნუ ოკოშვილი ხათუნა გოგიჩაიშვილი 7. გაკვეთილების ცხრილი ვჳჳ 1კლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. ქართული ენა და ლიტერატურა ფხალაძე ქართული ენა და ლიტერატურა ფხალაძე ქართული ენა და ლიტერატურა ფხალაძე ქართული ენა და ლიტერატურა ფხალაძე ქართული ენა და ლიტერატურა ფხალაძე 2. მათემატიკა კვაშილავა რუსული ყარალაშვილი მათემატიკა კვაშილავა რუსული ყარალაშვილი მათემატიკა კვაშილავა 3. ისტორია რუხაძე გერმანული მაღლაკელიძე ინგლისური სოლომნიშვილ წოწნავა ხარაზიშვილი გერმანული მაღლაკელიძე ინგლისური სოლომნიშვილ წოწნავა ხარაზიშვილი 4. რუსული ყარალაშვილი მათემატიკა კვაშილავა სპორტი მილაძე მათემატიკა კვაშილავა ისტორია რუხაძე 5. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები ჯაფარიძე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები ქობულია გეოგრაფია ფორჩხიძე ისტორია რუხაძე გეოგრაფია ფორჩხიძე 6. ინგლისური სოლომნიშვილ წოწნავა ხარაზიშვილი ინგლისური სოლომნიშვილ წოწნავა ხარაზიშვილი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები ბეჟანიშვილი ინგლისური სოლომნიშვილ წოწნავა ხარაზიშვილი სახვითი და გამიყენებითი ხელოვნება ნატროშვილი 7. გაკვეთილების ცხრილი ვჳჳ 2კლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები ქობულია მათემატიკა ხარშილაძე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები ჯაფარიძე მუსიკა ჭკუასელი ისტორია რუხაძე 2. რუსული ყარალაშვილი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები ბეჟანიშვილი მათემატიკა ხარშილაძე რუსული ყარალაშვილი მათემატიკა ხარშილაძე 3. გეოგრაფია ფორჩხიძე გერმანული მაღლაკელიძე ინგლისური სოლომნიშვილ წოწნავა ხარაზიშვილი გერმანული მაღლაკელიძე ინგლისური სოლომნიშვილ წოწნავა ხარაზიშვილი 4. ისტორია რუხაძე ისტორია რუხაძე მათემატიკა ხარშილაძე ქართული ენა და ლიტ ნატროშვილი 5. ქართული ენა და ლიტ ნატროშვილი ქართული ენა და ლიტ ნატროშვილი ქართული ენა და ლიტ ნატროშვილი ქართული ენა და ლიტ ნატროშვილი სახვითი და გამიყენებითი ხელოვნება ნატროშვილი 6. ინგლისური სოლომნიშვილ წოწნავა ხარაზიშვილი ინგლისური სოლომნიშვილ წოწნავა ხარაზიშვილი გეოგრაფია ფორჩხიძე ინგლისური სოლომნიშვილ წოწნავა ხარაზიშვილი სპორტი მილაძე 7. გაკვეთილების ცხრილი ვჳჳჳ 1კლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. მათემატიკა კვაშილავა მათემატიკა კვაშილავა ქიმია ქობულია მათემატიკა კვაშილავა მათემატიკა კვაშილავა 2. ბიოლოგია ბეჟანიშვილი ფიზიკა ჯაფარიძე სპორტი მილაძე ქართული ენა და ლიტ გოგოლაშვილი ფიზიკა ჯაფარიძე 3. ინგლისური ხარაზიშვილი ოკოშვილი გოგიჩაიშვილი მუსიკა ჭკუასელი მათემატიკა კვაშილავა რუსული ყარალაშვილი ქართული ენა და ლიტ გოგოლაშვილი 4. გეოგრაფია ფორჩხიძე ინგლისური ხარაზიშვილი ოკოშვილი გოგიჩაიშვილი ქართული ენა და ლიტ გოგოლაშვილი ინგლისური ხარაზიშვილი ოკოშვილი გოგიჩაიშვილი ისტორია ფირანიშვილი 5. ქიმია ქობულია ისტორია ფირანიშვილი ინგლისური ხარაზიშვილი ოკოშვილი გოგიჩაიშვილი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება კურცხალია ინგლისური ხარაზიშვილი ოკოშვილი გოგიჩაიშვილი 6. ქართული ენა და ლიტ გოგოლაშვილი ქართული ენა და ლიტ გოგოლაშვილი ისტორია ფირანიშვილი ბიოლოგია ბეჟანიშვილი რუსული ყარალაშვილი 7. თავდაცვა და უსაფრთხოება რუხაძე გერმანული მაღლაკელიძე გერმანული მაღლაკელიძე გეოგრაფია ფორჩხიძე გაკვეთილების ცხრილი ვჳჳჳ2კლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. ქართული ენა და ლიტ კურცხალია მათემატიკა კვაშილავა ისტორია ფირანიშვილი ქართული ენა და ლიტ კურცხალია 2. ისტორია ფირანიშვილი ქართული ენა და ლიტ კურცხალია ფიზიკა ჯაფარიძე მათემატიკა კვაშილავა ისტორია ფირანიშვილი 3. ინგლისური ხარაზიშვილი ოკოშვილი გოგიჩაიშვილი მათემატიკა კვაშილავა გეოგრაფია ფორჩხიძე ბიოლოგია ბეჟანიშვილი მათემატიკა კვაშილავა 4. მათემატიკა კვაშილავა ინგლისური ხარაზიშვილი ოკოშვილი გოგიჩაიშვილი ქართული ენა და ლიტ კურცხალია ინგლისური ხარაზიშვილი ოკოშვილი გოგიჩაიშვილი რუსული ყარალაშვილი 5. გეოგრაფია ფორჩხიძე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება კურცხალია ინგლისური ხარაზიშვილი ოკოშვილი გოგიჩაიშვილი რუსული ყარალაშვილი ინგლისური ხარაზიშვილი ოკოშვილი გოგიჩაიშვილი 6. ბიოლოგია ბეჟანიშვილი სპორტი მილაძე ქიმია ქობულია ქართული ენა და ლიტ კურცხალია რუსული ყარალაშვილი 7. მუსიკა ჭკუასელი გერმანული მაღლაკელიძე გერმანული მაღლაკელიძე თავდაცვა და უსაფრთხოება რუხაძე გაკვეთილების ცხრილი ---ჳხ ---კლასი ---ჳ---სემესტრი № ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. . ფიზიკა თამარ ჯაფარიძე ქართული ნინო კურცხალია სპორტი ბარბარე მილაძე ქართული ნინო კურცხალია მათემატიკა 2. ისტორია თემურ რუხაძე ქიმია ლელა ქობულია ქართული ნინო კურცხალია ფიზიკა თამარ ჯაფარიძე ქართული ნინო კურცხალია 3. რუსული ანა ყარალაშვილი მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე ისტორია თემურ რუხაძე 4. ინგლისური ხათუნა ხარაზიშვილი ნატალია ბარბაქაძე მათემატიკა ნატალია ხარშილაძე ფიზიკა თამარ ჯაფარიძე ბიოლოგია თიკო ბეჟანიშვილი გეოგრაფია მირანდა ფორჩხიძე 5. ქართული ნინო კურცხალია ინლისური ხათუნა ხარაზიშვილი ნატალია ბარბაქაძე ბიოლოგია თიკო ბეჟანიშვილი ინლისური ხათუნა ხარაზიშვილი ნატალია ბარბაქაძე სამოქალაქო თემურ რუხაძე 6. გეოგრაფია მირანდა ფორჩხიძე ისტორია თემურ რუხაძე ინლისური ხათუნა ხარაზიშვილი ნატალია ბარბაქაძე რუსული ანა ყარალაშვილი ინგლისური ხათუნა ხარაზიშვილი ნატალია ბარბაქაძე 7. სამოქალაქო განათლება თემურ რუხაძე სამოქალაქო თემურ რუხაძე გაკვეთილების ცხრილი ხკლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. სამოქალაქო ქანათლება რუხაძე მათემატიკა მგელაძე მათემატიკა მგელაძე ფიზიკა ჟაფარიძე ქიმია ქობულია 2. გეოგრაფია ფორჩხიძე ისტორია ფირანიშვილი რუსული ყარალაშვილი ქართული ენა და ლიტ კურცხალია მათემატიკა მგელაძე 3. ქართული ენა და ლიტ კურცხალია ინგლისური ხარაზიშვილი წოწონავა ქიმია ქობულია ინგლისური ხარაზიშვილი წოწონავა გეოგრაფია ფორჩხიძე 4. მათემატიკა მგელაძე სპორტი მილაძე ინგლისური ხარაზიშვილი წოწონავა მათემატიკა მგელაძე ინგლისური ხარაზიშვილი წოწონავა 5. ინგლისური ხარაზიშვილი წოწონავა ბიოლოგია ბეჟანიშვილი ფიზიკა ჟაფარიძე ბიოლოგია ბეჟანიშვილი ბიოლოგია ბეჟანიშვილი 6. ისტორია ფირანიშვილი ქართული ენა და ლიტ კურცხალია ქართული ენა და ლიტ კურცხალია მსოფლიო კულტურა რუხაძე ქართული ენა და ლიტ კურცხალია 7. სამოქალაქო ქანათლება რუხაძე რუსული ყარალაშვილი გაკვეთილების ცხრილი ხჳ კლასი ჳ სემესტრი # ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. ინგლისური სოლომნიშვილ ოკოშვილი ინგლისური სოლომნიშვილ ოკოშვილი ინგლისური სოლომნიშვილ ოკოშვილი ინგლისური სოლომნიშვილ ოკოშვილი ინგლისური სოლომნიშვილ ოკოშვილი 2. ქიმია ქობულია მათემატიკა მგელაძე მათემატიკა მგელაძე ბიოლოგია ბეჟანიშვილი ბიოლოგია ბეჟანიშვილი 3. მათემატიკა მგელაძე ქართული ენა და ლიტ კურცხალია ნატროშვილი ქართული ენა და ლიტ კურცხალია ნატროშვილი მათემატიკა მგელაძე ქართული ენა და ლიტ კურცხალია ნატროშვილი 4. ქართული ენა და ლიტ კურცხალია ნატროშვილი ისტორია ფირანიშვილი ბიოლოგია ბეჟანიშვილი ქართული ენა და ლიტ კურცხალია ნატროშვილი მათემატიკა მგელაძე 5. ისტორია ფირანიშვილი ფიზიკა ჯაფარიძე ქიმია ქობულია ფიზიკა ჯაფარიძე ქიმიური ტექნოლოგიები ქობულია 6. გეოგრაფია ფორჩხიძე ქიმია ქობულია ფიზიკა ჯაფარიძე ისტორია ფირანიშვილი გეოგრაფია ფორჩხიძე 7. გეოგრაფია ფორჩხიძე რუსული ყარალაშვილი გაკვეთილების ცხრილი ---ხჳჳ ---კლასი ---ჳ---სემესტრი № ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი საგანი პედაგოგი 1. . მათემატიკა ლუიზა მგელაძე თავდაცვა და უსაფრთხოება თემურ რუხაძე ისტორია ეკა ფირანიშვილი ინგლისური ხათუნა გოგიჩაიშვილი ისტორია ეკა ფირანიშვილი 2. ინგლისური ხათუნა გოგიჩაიშვილი ქართული ნაზი ნატროშვილი ქართული ნაზი ნატროშვილი მათემატიკა ლუიზა მგელაძ ქართული ნაზი ნატროშვილი 3. ქართული ნაზი ნატროშვილი ინგლისური ხათუნა გოგიჩაიშვილი ინგლისური ხათუნა გოგიჩაიშვილი ქართული ნაზი ნატროშვილი მათემატიკა ლუიზა მგელაძ 4. ისტორია ეკა ფირანიშვილი მათემატიკა ლუიზა მგელაძე მათემატიკა ლუიზა მგელაძე რუსული ანა ყარალაშვილი ინგლისური ხათუნა გოგიჩაიშვილი 5. მსოფლიო კულტურა თემურ რუხაძე სპორტი ბარბარე მილაძე მათემატიკა ლუიზა მგელაძ 6. რუსული ანა ყარალაშვილი მსოფლიო კულტურა თემურ რუხაძე 7.
20 დეკ 2016
ვრცლად
კატეგორია - გეგმები
განხილულია №1პედსაბჭოს სხდომაზე 07.092016წ.
„ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძოსკოლის
დირექტორი /მ. მიქაძე/
ბრძანება №02/148 07. 09. 2016

სკოლის განვითარების ექვსწლიანი სტრატეგიული გეგმა (2012-2018 სასწ.წ.)

სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (2012-2018)
სკოლის შენობის გაზიფიკაცია (2013 შესრულდა)
სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა (2016 შესრულდა)
სასკოლო ინვენტარის შეძენა ( ყოველწლიურად)
ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდით შევსება ( ყოველწლიურად)
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლეთათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა.(პანდუსი, სანიტარული წერტილი) (2013-2017)
მოსწავლეთა რაოდენობის ეტაპობრივი ზრდა ( ყოველწლიურად)
კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა (ყოველწლიურად)
სასწავლო ლაბორატორიების კეთილმოწყობა (2017)
სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა (2018)
ღია მოედნის გაკეთება(2018)
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება (2018)
სათვალთვალო ვიდეო კამერების შეძენა და მონტაჟი სკოლის შიდა და გარე პერიმეტრებზე.(2012-2017)
კვების ბლოკის მოწყობა (2012)
სკოლის ვებგვერდის შექმნა (2012)
სარემონტო სამუშაოების ჩატარება--კლასებისა და დერეფნების კოსმეტიკური რემონტი (ყოველწლიურად)
სასწავლო პროგრამის შესრულების მონიტორინგი მოსწავლეთა მშობლებთან, პედაგოგებთან და ადმინისტრაციასთან სკოლის დებულებით და შინაგანაწესით გათვალისწინებული ხელშეკრულებების გაფორმება.(ყოველწლიურად)
კლასგარეშე და სკოლის გარეშე ღონისძიებების ორგანიზება. (ყოველწლიურად)
სადამრიგებლო პროგრამის, დამრიგებელთა აღმზრდელობითი სამუშაო გეგმების მომზადება, განახლება.( ყოველწლიურად)(პასუხისმგებელი პირი-დამრიგებელი)
სასკოლო-სასწავლო დოკუმენტაციის (საკლასო ჟურნალები, საკანცელარიო მასალები, ბურალტრული აღრიცხვის ფორმები და სხვა) შეძენა. (ყოველწლიურად)
შიდასასკოლო და საქალაქო სასწავლო საგნობრივ ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობა, საოლიმპიადო ჯგუფების დაკომპლექტება.(ყოველწლიურად)( პასუხისმგებელი პირი- კათედრის პედგაგოგები)

პასუხისმგებელი პირი: ადმინისტრაცია, დირექტორი.
20 დეკ 2016
ვრცლად
კატეგორია - გეგმები
განხილულია №1პედსაბჭოს სხდომაზე 07.092016წ.
„ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძოსკოლის
დირექტორი /მ. მიქაძე/
ბრძანება №02/148 07. 09. 2016

სკოლის განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა (2016-2017 სასწ.წ.)

1 სკოლის ადმინისტრაციული და სასწავლო დოკუმენტაციის განხილვა, ცვლილებების შეტანა და დამტკიცება 1.სკოლისწესდების, შინაგანაწესის, და სხვა საქმიანობის მომწესრიგებელი აქტების განახლება, ახალი რედაქციით დამტკიცება. 2.მასწავლებლებთანდასხვა პერსონალთანშრომითიხელშეკრულებებისგაფორმება; 3.სასკოლოსასწავლოგეგმისა (შეფასებისფორმების, დღისრეჟიმის, გაკვეთილებისცხრილის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის და სხვა) შემუშავება სექტემბერი დირექტორი დირ. მოადგილე სასწ. დარგში ხარისხ. მართვის მენეჯერი
2. სკოლის მიერ ავტორიცაზიის მოპოვებადა შენარჩუნებაზე ზრუნვა 1.ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლისთვითშეფასების კითხვარის შევსება; 2.სკოლის თვითშეფასებისა და ავტორიზაციისგანაცხადისწარდგენაგანათლებისხარისხისგანვითარებისეროვნულცენტრში; 3.ავტორიზაციისმოპოვება; 4.ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისთვითშეფასების ანგარიშის მომზადება. სექტემბერი დირექტორი დირ. მოადგილე სასწ. დარგში ხარისხ. მართვის მენეჯერი

3. სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება
1.სარემონტო სამუშაოების ჩატარება, 2.სასკოლო ინვენტარის შეძენა-განახლება, 3კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა, რაოდენობის გაზრდა
4.ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის შევსება, 5. სკოლის ვებგვერდის მუდმივი განახლება სასწავლო წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დირექტორი დირ. მოადგილე სამეურნეო დარგში

4. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 1.მასწავლებელთა საჭიროებების დადგენა და კონსულტირება; 2.ღია და სამოდელოგაკვეთილების ორგანიზება დაჩატარება; 3.ტრენერების მოწვევა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.4.გაკვეთილებზე ურთიერთდასწრება სასწავლო წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დირექტორი დირ. მოად. სასწ. დარგში ხარისხ. მართვის მენეჯერი

5. საგნობრივი კათედრების ეფექტურად ფუნქციონირების ხელშეწყობა 1.საგნობრივ კათედრებთან შეხვედრა და კათედრის სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 2. კათედრების მიერ ღონისძიებების განსახორციელებელი გეგმისა და გრაფიკის შემუშავება და ჩატარება; 3კათედრის სხდომების, კათედრაზე და კათედრებს შორის შეხვედრების ორგანიზება და ჩატარება 4.კათედრის საქმიანობისანგარიშების მომზადება; სასწავლო წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დირექტორი დირ. მოად. სასწ. დარგში ხარისხ. მართვის მენეჯერი

6. სწავლა-სწავლების ხარისხზე ზრუნვა 1.მოსწავლეთა განვითარებისდინამიკის-დადგენა და რეიტინგის განსაზღვრა 2. შემაჯამებელი წერების მონიტორინგი 3. სადამრიგებლო პროგრამების და კათედრების მუშაობის მონიტორინგი 4. შიდა სასკოლო და საქალაქო სასწავლო საგნობრივ ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობა, საოლიმპიადო ჯგუფების დაკომპლექტება 5.სადამრიგებლო პროგრამის, დამრიგებელთა აღმზრდელობითი სამუშაო გეგმების მომზადება- განახლება. სასწავლო წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დირექტორი დირ. მოად. სასწ. დარგში ხარისხ. მართვის მენეჯერი 
8. მშობელთა ჩართულობის გააქტიურება სასკოლო-სასწავლო დოკუმენტაციისშეძენა. მშობლებთან შეხვედრები აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით საკლასო ჟურნალები, საკანცელარიო მასალები, ბუღალტრული აღრიცხვის ფორმები, მეთოდური ლიტერატურა და სხვა. სასწავლო წლის განმავლობაში ეტაპობრივად სექტემბერი დირექტორი დირ. მოად. სასწ. დარგში დამრიგებლები დირექტორი დირ. მოადგილე სამეურნეო დარგში
20 დეკ 2016
ვრცლად

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge