სკოლის წესდება
კატეგორია - სკოლის წესდება
განხილულია №1პედსაბჭოს სხდომაზე 07.092016წ.
„ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“
კერძოსკოლის დირექტორი /მ. მიქაძე/
ბრძანება №02/147 07. 09. 2016 წ.

შპს კერძო სკოლა “ოქროს აკვანის” წესდება

თბილისი 2016


მუხლი 1. სკოლის სტატუსი 1. კერძო სკოლა არის კერძო სამართლის იურიდიული პირის სახით დაფუძნებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც დამოუკიდებლად ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას და უზრუნველყოფს ზოგადი განათლების მიღებას დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად.2. სკოლა თავის საქმიანობას წარმათავს საქართველოს კონსტიტუციით, “ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონით, შრომის კოდექსით სხვა ნორმატიული აქტებით და ამ წესდებით. 3. დასახული მიზნებსა და დაკისრებულ ფუნქციებს სკოლა ახორციელებს სპეციალური უფლება უნარიანობის ფარგლებში. იგი საკუთარი სახელით იძენს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და გამოდის სასამართლოში მოსარჩელედ და მოპასუხედ. 4. სკოლას აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, მრგვალი ბეჭედი ორი საბანკო ანგარიში და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სხვა ატრიბუტიკა.

მუხლი 2. მიზნები, ფუნქციები და საქმიანობის საგანი სკოლის მიზანია: 1.ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა; 2.მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, მოსწავლეებში ლიბელარულ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, მოსწავლის მიერ ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელშეწყობა.

მუხლი 3.სკოლის სტრუქტურა დამფუძნებელიდირექტორი ექთანი ბიბლიოთეკარი ოფისმენეჯერიდირექტორი ხარისხ. მართვ. მენე. მოადგ. სასწ.-აღმზრ. მოადგსამეურ. დარ. საზოგ.ურთ.მენეჯ. ფინ. მენ. პედსაბჭო ტექ. უსაფრთხმენ. დასუფ.სამს/

მუხლი 4. დამფუძნებელი. 1. სკოლის დამფუძნებელია არის სკოლის თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანო, რომელიც შედგება კერძო სამართლის იურიდიული პირის დამფუძნებლისაგან.

მუხლი 5.სკოლის დირექტორი 1.სკოლის დირექტორიახორციელებს სკოლის მართვას 2.წარმოადგენს სკოლას მესამე პირებთან ურთიერთობებში; 3.ამტკიცებს სკოლის წესდებას,შინაგანაწესს, საქმისწარმოების წესს, საშტატო განრიგს, სასკოლო სასწავლო თემატურ გეგმას, სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს და სხვა აქტებს; 4. მონაწილეობს პედაგოგიური საბჭოს მიერ სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავებაში;5. უზრუნველყობს პედაგოგებთან ხელშეკრულებების დადებასა და შესრულებას.6. უფლებამოსილია ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება: ხელშეკრულების პირობის დარღვევის, სააღმზრდელო საქმიანობისათვის შეუფერებელი ქმედების ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით მასწავლებლის არაკვალიფიციურობის დადასტურებისას;7.ზედამხედველობს დაწესებულების სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესს;8.სკოლის დირექტორი პერსონალურად აგებს პასუხს:9.ეროვნული სასწავლო გეგმის განათლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტების შესრულებასა და სააღზრდელო პროცესზე.10 სკოლაში მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე.

მუხლი6. სკოლის დირექტორის მოადგილე სასწავლო -აღმზრდელობით დარგში 1.დირექტორისმიერთავისიუფლებამოსილებისგანხორციელებისშეუძლებლობის, მისისკოლაშიარყოფნისანდირექტორისმიერსათანადობრძანებისგამოცემისშემთხვევაშიშეასრულოსდირექტორისმოვალეობა; 2 მეთვალყურეობასკოლაშიმიმდინარეყველაპროცესზედასაჭიროებისშემთხვევაშიწარუდგინოსთავისიმოსაზრებებიდირექტორს; 4. დირექტორისბრძანებებიდაზეპირიგანკარგულებები (მითითებები) გააცნოსსკოლისთანამშრომლებს; 5. სასწავლოდასააღმზრდელოპროცესოსმართვა, მონიტორინგი, ანალიზისსაფუძველზედაგეგმოსგასაუმჯობესებელმექანიზმები. 6. სადამრიგებლოპროგრამისგანხორციელებისხელმძღვანელობადაკოორდინაცია. მითითებებისადადავალებებისმიცემამასწავლებლებისადამოსწავლეებისათვის. 7. კათედრებისეფექტურიმუშაობისუზრუნველყოფა. 8. პედაგოგთაპროფესიულიზრდისხელისშეწყობა, (გაკვეთილებზედასწრება. კათედრისმუშაობაშიდახმარება.) 9. გაკვეთილებისცხრილისშედგენა; 10. კონტროლისწავლაშიპრობლემებისმქონემოსწავლეებისდახმარებაზე. (მათთვისდამატებითიმეცადინეობებისჩატარებაზე). 11. მოსწავლეებისსაგნობრივოლიმპიადებსადასასწავლო-შემოქმედებითკონფერენციებშიმონაწილეობისორგანიზება, როგორცსკოლისშიგნით, ასევესკოლისგარეთ. 12. სკოლაშიინკლუზიურიგანათლებისუზრუნველყოფა; 13. მასწავლებელთამორიგეობისგრაფიკისშედგენადამორიგეობისპროცესისშემოწმება; 14 მოაწყოს მასწავლებელთა გაკვეთილებზე ურთიერთდასწრება, შექმნას მასწავლებელთა შორის კოლეგიალური ატმოსფერო; დააწესოს კონტროლი საგანმანათლებლო პროგრამების შესრულებაზე და საკლასო ჟურნალების სწორად წარმოებაზე; 15 კონტროლი გაუწიოს კლასგარეშე და სკოლისგარეშე ღონისძიებებს და სასწავლო აღმზრდელობით პროცესს.16სკოლის დირექტორის მოადგილესსასწავლო -აღმზრდელობითდარგში ნიშნავს დირექტორი;

მუხლი7. მოადგილე სამეურნეო დარგში 1 მატერილურიპასუხისმგებლობასკოლისშენობისდასასკოლოქონებისმოვლა-პატრონობაზე; 2.პასუხისმგებელობასასწავლოპროცესისმატერიალურ-ტექნიკურუზრუნველყოფაზე. 3სკოლისშტატგარეშეპერსონალისმუშაობისხელმძღვანელობადამათიმხრიდანრაიმედარღვევისშემთხვევაშიამდარღვევისაღმოფხვრაანდირექტორისთვისმოხსენება; 4.სკოლისინვენტარიზაციისმოსამზადებელისამუშაოებისადაპროცესებისხელმძღვანელობა; 5.სასკოლოინფრასტრუქტურისგაუმჯობესებისთაობაზეშესაბამისირეკომენდაციებისშემუშავება; 6.სკოლაშიმიმდინარესარემონტოსამუშაოებზემეთვალყურეობადაშესრულება; 7.მოადგილესსამეურნეოდარგშინიშნავს დირექტორი;

მუხლი8. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი საზოგადოებასთანურთიერთობისმენეჯერსევალება: 1. სკოლისვებ.გვერდისწარმოება2. სარეკლმომომსახურეობა.3. დაამყაროსკავშირისხვადასხვასაგანმანათლებლოორგანიზაციებთან, საზოგადოებასთან, მასმედიასთან, არასამთავრობოდასამთავრობოორგანიზაციებთან4..საზოგადოებასთანურთიერთობისმენეჯერს ნიშნავს დირექტორი;

მუხლი9. ფინანსური მენეჯერი (ბუღალტერი) 1. განახორციელოსსაბუღალტროაღრიცხვისსწორიორგანიზაცია. 2. განახორციელოსსაბუთებისთავისდროულადგაფორმებადაგააკონტროლოსჩატარებულიოპერაციებისკანონიერება. 3. განახორციელოსსახსრებისსწორადდამიზნობრივიდანიშნულებითგამოყენება, ფულადისახსრებისადამატერიალურფასეულობათადაცვა, სკოლისთანამშრომელთახელფასებისთავისდროულადდარიცხვადაგაცემა. 4. განახორციელოსბუღალტრულიდოკუმენტებისაღრიცხვა. 5განახორციელოსმატერიალურფასეულობათაინვენტარიზაციას. 6. ფინანსურმენეჯერს (ბუღალტერს)ნიშნავს დირექტორი;

მუხლი 10 . საქმისწარმოება (ოფისმენეჯერი) 1.საქმისმწარმოებლისძირითადისაქმიანობისსფეროაერთიანისაქმისწარმოებისორგანიზებადაუზრუნველყოფა. 2. კორესპოდენციისმიღება, რეგისტრირება, დამუშავება, სააღრიცხვო-საცნობაროსამუშაოთაშესრულება, დანიშნულებისამებრგადაცემა/დაგზავნა; 3. შემოსულიკორესპოდენციისგანხილვადაადრესატისთვისმისიწარდგენისორგანიზაცია; 4. პასუხისმგებელიასკოლისარქივისდაოფისისდოკუმენტაციისმოვლაშენახვაზე. 5. დოკუმენტებზემუშაობისტექნიკურიუზრუნველყოფა, დაბეჭდვა, ასლისგადაღება, გამრავლებისორგანიზება. 6. პასუხისმგებელიამასწავლებელთადათანამშრომელთაპირადისაქმეებისმოწესრიგებაზე, აკონტროლებსმოსწავლეთაპირადისაქმეებისწარმოებას; 7. სხვასკოლაშიგადასულიმოსწავლეებისათვისსათანადოსაბუთებისმომზადებადაგადაგზავნას 8.ოფისმენეჯერსნიშნავს დირექტორი;

მუხლი 11. ბიბლიოთეკარი 1.მატერილურიპასუხისმგებლობასკოლისბიბლიოთეკისქონებისმოვლა-პატრონობაზე; 2. კომპეტენციისფარგლებშიგანახორციელოსსკოლისბიბლიოთეკისმართვა; 3. ბიბლიოთეკისგამართულმუშაობაზეროგორცტექნიკური,ასევეშინაარსობრივიკუთხითპასუხისმგებლობა; 4. დააყენოსსაკითხიბიბლიოთეკისათვისსაჭიროფინანსებისადამისისაქმიანობისგანსახორციელებლადაუცილებელიყველასხვაინვენტარითუზრუნველყოფისშესახებ; 5. ბიბლიოთეკისმუდმივგანახლებაზედასაბიბლიოთეკოფონდისთანამედროვეწიგნებითშევსებაზეზრუნვა; 6. ფონდისკატალოგიზაცია-კლასიფიკაციისგანხორციელება 7. წიგნადიფონდისმოწესრიგება; 8. ბიბლიოთეკისრეგისტრაციისჟურნალისწარმოება; 9. მოსწავლეთამიერწიგნებისგატანისადადაბრუნებისაღრიცხვა; 10 ბიბლიოთეკარსნიშნავს დირექტორი;

მუხლი12. სამედიცინო სამსახური (ექთანი) 1.სამედიცინო პუნქტი უზრუნველყოფს მოსწავლეთა და სკოლის თანამშრომელთა უფასო კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში უწევს გადაუდებელ პირველ დახმარებას. 2.სამედიცინო ფუნქტის პერსონალს ნიშნავს დირექტორი;

მუხლი13. ტექნიკური უზრუნველყოფისდა უსაფრთხოებისმენაჯერი 1. სკოლისქონებისგაფრთხილება 2.თვალყურისდევნებაწყალმომარაგების, გათბობის, კავშირგაბმულობის, ელექტროსისტემებისგამართულმუშაობაზე. 3. პასუხისმგებელიასკოლაშიხანძარსაწინააღმდეგოუსაფრთხოებისდაცვაზე. 4.უზრუნველყოფსსასკოლოაღჭურვილობისგამართულობას, ახორციელებსსასკოლოღონისძიებებისადაპროექტებისტექნიკურმხარდაჭერას. 5. სკოლაშიმიმდინარესარემონტოსამუშაოებზემეთვალყურეობადაშესრულება; 6. სკოლაშიწარმოქმნილიმცირეტექნიკურიხარვეზებისაღმოფხვრა. 7.ტექნიკურიუზრუნველყოფისმენაჯერსნიშნავს დირექტორი;

მუხლი14.  დასუფთავების სამსახური( დამლაგებელი) 1.დამლაგებელს ნიშნავს დირექტორი;2დამლაგებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სისუფთავე სკოლის მთელ ტერიტორიაზე.

მუხლი15. ხარისხის მართვისა და ინოვაციის მენეჯერი 1პასუხისმგებელია, გააცნოს და აუხსნას პედაგოგებს ყველა სიახლე. 2.თვალყური ადევნოს კათედრების მუშაობას.3დაეხმაროს მასწავლებლებს ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმების მიხედვით სასწავლო პროცესის დაგეგმვაში.4.აწარმოოს სასწავლო პროცესის მონიტორინგი ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს.5. აწარმოოსშესაბამისიდოკუმენტაცია.6. ხარისხისმართვისდაინოვაციისმენეჯერსნიშნავდირექტორი.

მუხლი 16. დამრიგებელი. 1.სკოლაში თითოეულ კლასს ჰყავს დამრიგებელი, მათ კანდიდატურებს დირექტორთან წარადგენს მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში, რის შემდეგაც ხდება მათი დამტკიცება პედსაბჭოს სხდომაზე. 2. დამრიგებლის მიზანია:დაეხმაროს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში, პიროვნული, ზნეობრივი, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებაში, უნდა უვითარდებოდეს მოსწავლეებს დემოკრატიულ ღირებულებაზე დამყარებულ სამმოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ საზოგადოებაში თავისი ღირსეული ადგილის პოვნაში და სახელმწიფოს წინაშე უფლება – მოვალეობების გააზრებაში. დამრიგებლის მუშაობა უნდა ეყრდნობოდეს შემდეგ პრინციპებს: სრულფასოვანი აღზრდა, მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა, მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება. დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად,საშუალება უნდა მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემის მოგვარებაში. მოსწავლეთა ინტერესები დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს და მათი ურთიერთობა უნდა ემყარებოდეს ურთიერთპატივისცემასა და ნდობას 3. დამრიგებლის ფუნქცია-მოვალეობებია: ზრუნვა ჯანსაღი საკლასო გარემოს შექმნისათვის. სასწავლო პროცესის დაწყებამდე 15 წუთის ადრე სკოლაში გამოცხადება, მოსწავლეთა მიღებისა და გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ მათი გაცილების ორგანიზაცია; მოსწავლეთ სკოლაში გამოუცხადებლობის მიზეზების ოპერატიულად დადგენა. საჭირეობეის შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება, მოსწავლეების დასწრების აღრიცხვის ყოველდღიური შემოწმება; მშობლების დაუყოვნებლივ ინფორმირება თუ მოსწავლის ჯანმრთელობას და პირად უსაფრთხოებას საშიშროება დაემუქრა; მოსწავლის მიერ დისციპლინური დარღვევის შესახებ მშობლის ოპერატიულად შეტყობინება და მისი სკოლაში დაბარება; სადამრიგებლო კლასში გაკვეთილებზე დასწრება, მოსწავლეთა აკადემიურ მაჩვენებლებზე დაკვირვება, საჭიროების შემთხვევაში დახმარების გაწევასაგნების მასწავლებლებთან ერთად. საკლასო ჟურნალის აკურატულად წარმოების უზრუნველყოფა და სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის დროს შენახვაზე პასუხისმგებლობა; მშობლებთან მუშაობა, შვილის სწავლა-აღზრდის მდგომარეობისა და მიღწევების სისტემატიურად გაცნობა, სემესტრისა და სასწავლო წლის ბოლოს მშობელთა კრების ჩატარება, საჭიროების შემთხვევაში მშობლებთან რეგულარული თანამშრომლობა; აღმზრდელი სემესტრისა და სასწავლო წლის ბოლოს მშობელს აწვდის ინდივიდუალურად ინფორმაციას (სპეციალური ფორმატით) მოსწავლის აკადემუირი მოსწრებისა და რეიტინგის შესახებ; მოსწავლეთა ქცევაზე დაკვირვება, საჭიროების შემთხვევაში სათანადო ზომების მიღება, საკლასო კონფლიქტების დარეგულირება; მოსწავლეთა ინტერესებისა და თავისებურებების გათვალისწინებით მათთან აღმზრდელობითი მუშაობა; საგნის მასწავლებლებთან ერთად ზრუნვა ნიჭიერ მოსწავლეთა გამოსავლენად და მათთან მუშაობა; დირექციასთან შეთანხმებით სასწავლო ექსკურსიების ორგანიზაცია; საკლასო დოკუმენტაციის წარმოება, პირველი და მეორე სემესტრის დასაწყისში სააღმზრდელო პროგრამების შედგენა და მისი შესრულების უზრუნველყოფა; ზრუნვა საკლასო ოთახში მყუდრო ესთეტიკური გარემოს შესაქმნელად; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სწავლის საფასურის გადახდის ორგანიზება; მოსწავლის მიერ ქცევის კოდექსის უხეშად დარღვევის, შინაგანაწესით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობები, ასევე მკვეთრი აკადემიური ჩამორჩენისა და მისი გამომწვევის მიზეზების შესახებ დამრიგებელი ვალდებულია დროულად ჩააყენოს საქმის კურსში სკოლის ადმინისტრაცია; დამრიგებელი ვალდებულია დაიცვას მოსწავლის ეთიკის კოდექსი და შინაგანაწესით გათვალისწინებული მოთხოვნები; დამრიგებელი საგნების მასწავლებლებთან ერთად სპეციალური დებულებების შესაბამისად პირველი სემესტრისა და სასწავლო წლის ბოლოს ახდენს მოსწავლეთა შეფასებას. გააცნოს მოსწავლეს და მის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს მათი უფლებები და მოვალეობები( სკოლის შინაგანა წესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვა. რეგულარულად ჩაატაროს სადამრიგებლო საათი. სადამრიგებლო საათის მიზანია, მოსწავლის კრიტიკული, ანალიტიკური, და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. სადამრიგებლო საათის ფარგლებში დამრიგებელმა ასაკის შესაბამისად უნდა იმუშაოს შემდეგ მიმართულებებზე: ა) პიროვნული და მორალური განვითარება; ბ) გარემოსდაცვითი კულტურის განვითარება; გ) ცხოვრების ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; დ) უსაფრთხოება და ძალადობისაგან თავისუფალი სკოლის პოპულარიზაცია; ე) მოქალაქეობრივ-პატრიოტული ცნობიერების ამაღლება; ვ) თვალსაწიერის გაფართოება; დაწყებით კლასებში (ჳ-ჳვ კლასებში) კვირაში ერთხელ ჩაატაროს კითხვის საათი, რომელიც ორიენტირებული იქნება წიგნიერების კომპეტენციის გაძლიერებაზე შემდეგი მეთოდებით: ა) კითხვის ტექნიკის გაძლიერებით ბ) წაკითხულის განხილვა-გააზრება გ) ანალიზის უნარის განვითარება დ) მსჯელობის უნარის განვითარება ე) პრეზენტაციის უნარის განვითარება ვ) შემოქმედებითი უნარის განვითარება და სხვა. ხ კლასში სადამრიგებლო საათის ფარგლებში იმუშაოს ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების თემატიკაზე.დაეხმაროს მოსწავლეს აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრაში; იყოს შუამავალი მოსწავლეს, მშობელსა და მასწავლებელს შორის პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში; თვეში ერთხელ მიეწოდოს მშობელს ინფორმაცია მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის პიროვნული პრობლემებისა თუ წარმატების შესახებ. დაუშვებელია ერთი მოსწავლის დისციპლინისა და აკადემიური მიღწევის შესახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი. საჭიროების შემთხვევაში შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს მას მოსწავლესთან და სკოლაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ვ-ხჳჳ კლასებისთვის სასწავლო წლის ბოლოს სადამრიგებლო კლასის თითეული მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზი მასწავლებლებისაგან მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დაწეროს თითეული მოსწავლის მოკლე დახასიათება. დახასიათებაში აღწერილი უნდა იყოს მოსწავლის ძლიერი მხარეები, მისი წარმატებები, როგორც აკადემიური, ასევე სოციალური ურთიერთობების თვალსაზრისით, დახასიათებაში ასევე გაანალიზებული უნდა იყოს ყველა ის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია მოსწავლის კოგნიტური, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის. მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, დამრიგებელმა უნდა მოამზადოს ინფორმაცია მისი აკადემიური მიღწევისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად. დამრიგებლის მუშაობა ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს: სრულფასოვანი აღზრდა- სააღმზრდელო მუშაობა მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური, კოგნიტური (შემეცნებითი) და ემოციურ-სოციალური განვითარებისაკენ მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა - დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის პოტენციური ძალების ამოქმედება და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა. მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება- დამრიგებელმა მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად საშუალება უნდა მისცეს მათ მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში. დამრიგებელმა მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა ინტერესი. თანამშრომლობის პრინციპი- დამრიგებლის ურთიერთობა უნდა ემყარებოდეს თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთნდობას.

მუხლი 17. საგნობრივი კათედრები საგნობრივი კათედრები სკოლაში შვიდი საგნობრივი კათედრაა. ქართული ენა და ლიტერატურა ,მათემატიკის, უცხო ენების, საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივი მეცნიერებები, დაწყებითი კლასები, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მუსიკისა და სპორტის კათედრა. კათედრის ფუნქციებია: ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება; ბ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება,წარმატების წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება; გ) სახელმძღვანელოების შერჩევა დ) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის; ე) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით; ვ) შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების ანალიზი; კათედრის მოწყობა ა) კათედრის თავჯდომარეს ირჩევს კათედრა ერთი სასწავლო წლის ვადით. ბ) ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის თავჯდომარედ შესაძლებელია ზედიზედ სამჯერ. კათედრის თავჯდომარის ფუნქციებია: ა) კათედრის შეხვედრების ორგანიზება ( დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა); ბ) სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრების შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიწოდება; გ) პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების ორგანიზება; კათედრა ოკრიბება სემესტრში მინიმუმ სამჯერ. კათედრა აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის დაწყებამდე.

მუხლი18. საგანმანათლებლო რესურსების მართვა. 1. სასწავლო პროცესში აუცილებელია მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება, როგორც მასწავლებლებისათვის , ასევე მოსწავლეებისათვის. 2. სკოლა უზრუნველყოფს სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა, ლაბორატორია, კომპიუტერები და სხვა.) გამოყენებას.

მუხლი19. სკოლისპედაგოგიურიპერსონალისფუნქციები პედაგოგიურიპერსონალივალდებულია: 1. იზრუნოსთითოეულიმოსწავლისპიროვნულგანვითარებასადამისიმოქალაქეობრივიცნობიერებისჩამოყალიბებაზე; 2. დაიცვასმოსწავლისუფლებებიდაინტერესები; 3. დაამყაროსპარტნიორულიურთიერთობამოსწავლეთამშობლებთანდამოსწავლისაღზრდისადაგანვითარებისპროცესშიჩართულსხვაპირებთან;4. იზრუნოსსაკუთარპროფესიულგანვითარებაზე; 5. იზრუნოსსკოლისგანვითარებაზე; 6. შეასრულოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულივალდებულებები. 7. მოემზადოსთითოეულიგაკვეთილისათვისდაეფექტიანადგანახორციელოსსასწავლოპროცესი; 8. აქტიურიმონაწილეობამიიღოსსაგნობრივიკათედრისდაპედაგოგიურისაბჭოსმუშაობაში; 9. უზრუნველყოსკლასშიდისციპლინადამოსწავლეთაუსაფრთხოება; 10. გაკვეთილიდაიწყოსსიისამოკითხვით; 11. იმორიგეოსსკოლაში. 12. აწარმოოსთავისგაკვეთილზემოსწავლეთადაგვიანებებისადაგაცდენებისაღრიცხვასაკლასოჟურნალში; 13. ძირითადიმასწავლებლისშეცვლისშემთხვევაშიჩაატაროსგეგმითგათვალისწინებულიგაკვეთილიან (თუესშეუძლებელია) წარმართოსსასწავლო-სააღმზრდელოპროცესიდაარასრულებდესმხოლოდზედამხედველისფუნქციას; 14. ჩაუტაროსდამატებითიმეცადინეობებიდაკონსულტაციებისწავლაშიამათუიმმიზეზითჩამორჩენილდა, აგრეთვე, იმმოსწავლეებს, რომელთაცგამოყვათ “საშემოდგომო” გამოცდა (ამუკანასკნელშემთხვევაშიესუნდამოხდესუშუალოდგამოცდისწინაპერიოდში); 15. სემესტრისდასასწავლოწლისბოლოსდროულადმიაწოდოსკლასისდამრიგებლებსდადირექტორისმოადგილესყველამოსწავლისსემესტრული, წლიურიდასაფეხურისქულები. 16.სისტემატიურადაწარმოოსკათედრაზეწარსადგენიდოკუმენტაცია.

მუხლი20. პედაგოგიური საბჭო 1.პედაგოგიური საბჭო არის სკოლის მასწავლებელთა თვითმმართველობის ორგანო,რომელშიც შედის სკოლის ყველა პედაგოგი. 2.პედაგოგიურ საბჭოს ხელმძღვანელობს პედაგოგიური საბჭოს თავჯდომარე, რომელიც იწვევს და წარმართავს საბჭოს სხდომებს.3ჵპედაგოგიურ საბჭოში ყველა პედაგოგი სარგებლობს თანანაბარი ხმის უფლებით.4.ჵპედაგოგიური საბჭოს წევრების ერთ მესამედს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოიწვიოს პედაგოგიური საბჭოს სხდომა, მოითხოვოს დამფუძნებელთანმათი წარმომადგენლის მოსმენა.5საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტი.6.ჵპედაგოგიური საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ხმების უმრავლესობით, არანაკლებ საერთო ხმების მესამედისა.7.საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი, სხდომაზე დამსწრეთა ვინაობა, კენჭისყრის შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება პედაგოგიური საბჭოს სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს საბჭოს თავჯდომარე და მდივანი. პედაგოგიური საბჭოს ფუნქციები 1.პედაგოგიური საბჭო შეიმუშავებსდაგანიხილავსსკოლისდოკუმენტაციას (სასკოლო სასწავლო გეგმას, წესდებას, შინაგანაწესს, საქმისწარმოებისერთიანწესებს, სხვადასხვადებულებებს; სკოლისგანვითარებისერთწლიანდაექვსწლიანგეგმას.) 2 საბჭოგანიხილავსდა ამტკიცებსსაგნობრივიკათედრისგამგეებს, კლასისდამრიგებლებს.3.განიხილავსდაადგენსმოსწავლეთაკლასიდანკლასშიგადაყვანას;4.განიხილავსმასწავლებელთაპროფესიულიგანვითარებისსაკითხებს. მუხლი20. სასწავლოპროცესისმონიტორინგისფორმები 1.სასწავლოპროცესისმონიტორინგსახორციელებსსკოლისდირექტორი, დირექტორისმოადგილესასწამღზრდელობითდარგშიდახარისხისმართვისადაინოვაციისმენეჯერი 2.სკოლაიყენებსსასწავლოპროცესისმონიტორინგისშემდეგფორმებს: ა) მოსწავლისკითხვარი ბ) მასწავლებლისკითხვარი გ) მშობლისკითხვარი დ) ღიაგაკვეთილები

მუხლი 21.სკოლის ფინანსები 1.სკოლისდაფინანსება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფოს მიერ ვაუჩერის გაცემით და სწავლის საფასურის გადახდით, რომელიც ფიქსირებულია მშობლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებით.2.სკოლის კაპიტალურ ხარჯების ანაზღაურება ხდება სკოლის ბიუჯეტიდან 3სკოლას უფლება აქვს მოიზიდოს საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა ფინანსური სახსრები, მათ შორის, მიიღოს შემოსავალი ეკონომიკური საქმიანობით, თუ ეს საქმიანობა არ ახდენს მავნე ზეგავლენას მოსწავლეთა ფიზიკურ და ზნეობრივ განვითარებას. მიღებული სახსრები კანონმდებლობის შესაბამისად ხმარდება მხოლოდ სკოლის მიზნებისა და ფუნქციების განხორციელებას.4.სკოლის ყველა შემოსავალი და ხარჯი აისახება სკოლის ბიუჯეტში.

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge