სკოლაში მიღების წესები

მოსწავლეთა მიღება სკოლა „ოქროს აკვანში“
სკოლის I კლასში ჩასარიცხად მოსწავლეთა მშობლები (კანონიერი წარმომადგენლები_წარმოადგენენ შემდეგ საბუთებს;
• განცხადება სკოლის დამფუძნებლის (დირექტორის) სახელზე;
• ორი ფოტოსურათი ( 3 X 4);
• ბავშვის დაბადების მოწმობა (დედანი) და ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
• ბავშვის სამედიცინო ცნობა;
• მშობლის პირადობის მოწმობების ქსეროასლები;
განცხადებას შეავსებთ ადგილზე
II-XII კლასებში სხვა სკოლიდან გადმოსულ მოსწავლეთა მიღება მიმდინარეობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოსწავლეთა მობილობის შესახებ ბრძანების შესაბამისად, მოსწავლე მისი მშობელი ან კანონიერი მეურვე სკოლაში ეცნობიან სკოლის შინაგანაწესს, წერენ განცხადებას დირექტორის სახელზე და აფორმებენ ხელშეკრულებას.
მოსწავლეთა მიღება ხდება შემდეგი საბუთების საფუძველზე:
• განცხადება სკოლის დამფუძნებლის (დირექტორის) სახელზე;
• მოსწავლის პირადი საქმე;
• სკოლის დირექტორის ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული მიმდინარე შეფასება ყველა საგანში, საგნების წლიური შეფასებები და საფეხურის დამთავრების ქულა
• მოსწავლის დაბადების მოწმობის დედანი და ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
• სკოლის დირექტორის ბრძანების ამონაწერი მოსწავლის სიიდან ამოღების შესახებ;
სამედიცინო ცნობა;
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით მისამართზე: ვარკეთილი 3, Iმ/რ, ყოფილი 170-ე ბ/ბაღის შენობა.                                                                                                                                  ტელ: 2-27- 29 52;  597-10-99-31;  571-90-63-02;  599-50-98-18

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge