მონიტოეინგის ჯგუფი
კატეგორია - მონიტოეინგის ჯგუფი
განხილულია №1პედსაბჭოს სხდომაზე 07.092016წ.
„ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძოსკოლის
დირექტორი /მ. მიქაძე/
ბრძანება №02/148 07. 09. 2016

კერძო სკოლა ,,ოქროს აკვნის“მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის დებულება
ფასილიტატორისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრების საქმიანობის მონიტორინგის და შეფასების წესისა და ფორმებისგანსაზღვრის თაობაზე

თავი I. ზოგადიდებულებები მუხლი 1. რეგულირებისსაგანი ესწესიგანსაზღვრავსმასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში შიდა შეფასების ჯგუფის/ჯგუფების წევრების მუშაობის მონიტორინგს და შეფასების წესსა და ფორმებს. მუხლი 2. დებულებისმიზანი 1. მონიტორინგისადაშეფასებისინსტიტუციურიდამეთოდოლოგიურიკომპონენტებისგანსაზღვრა; 2. მონიტორინგისგანხორციელებისპროცედურებისადაინსტრუმენტებისგანსაზღვრა; 3. დებულებით გათვალისწინებულსამუშაოთაშედეგებისშეფასებისსაორიენტაციომეთოდებისგანსაზღვრა; 4. მონიტორინგისადაშეფასებისანგარიშგებისსპეციალურიფორმებისშემუშავება; 5. მონიტორინგისდაშეფასებისტიპურიინსტრუმენტების, ანგარიშგებისსარეკომენდაციოფორმებისადაპროცედურებისგაწერაფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფისთვის; მუხლი 3. რეგულირებისსფერო ესდებულებავრცელდებაკერძო სკოლა ,,ოქროს აკვანის“ ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრების მუშაობაზე, რომელიც შედგება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის, დირექტორის მოადგილის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ფასილიტატორისა და შესაბამისი საგნობრივი/საგნობრივი ჯგუფის კათედრის მიერ 3 წლის ვადით წარდგენილი წევრისაგან. მუხლი 4. ტერმინთაგანმარტება წესშიგამოყენებულტერმინებსამწესისმიზნებისათვისაქვსშემდეგიმნიშვნელობა: ა) მასწავლებლის პროფესიული საქაღალდე - სქემით განსაზღვრული სტატუსის შესატყვისი კომპეტენციებისა და საქმიანობის შედეგების დამადასტურებელი დოკუმენტების (შემდგომში - დოკუმენტები) ორგანიზებული კრებული; ბ) თვითშეფასების კითხვარი - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული ფორმა, რომლის საფუძველზეც მასწავლებელი ახორციელებს თვითშეფასებას, გეგმავს პროფესიულ საქმიანობას; გ) მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ფასილიტატორი (შემდგომში - ფასილიტატორი) - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელი (მენტორი - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელსაც ირჩევს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგიური საბჭო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული კრიტერიუმების მიხედვით; დ) განმავითარებელი შეფასება - მასწავლებლის შეფასება, რომელიც ეხმარება მასწავლებელს პროფესიულ განვითარებასა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში; ე) გაკვეთილის შეფასების რუბრიკა - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი) დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული შეფასების სტანდარტიზებული ინსტრუმენტი, რომელიც ეფუძნება გაკვეთილის შეფასების გაზომვად და ვალიდურ კრიტერიუმებს და არის მასწავლებლის გაკვეთილის შეფასების უნიფიცირებული ფორმა; ვ) მასწავლებლის შეფასების ელექტრონული სისტემა (შემდგომში - ელექტრონული სისტემა) - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (შემდგომში - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა) მიერ ადმინისტრირებული ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, რომელიც წარმოადგენს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემის ნაწილს. ელექტრონული სისტემის საშუალებით მასწავლებლები განაწილდებიან სქემაში და განხორციელდება მასწავლებლის საქმიანობის შედეგების ელექტრონული აღრიცხვა; ზ) კრედიტქულა - მასწავლებლის პროფესიული მიღწევების გაზომვისა და შეფასების ერთეული; თ) სამოდელო გაკვეთილი - წამყვანი მასწავლებლის ან მენტორის მიერ ჩატარებული საჩვენებელი გაკვეთილი; ი) მოქმედი მასწავლებელი - მასწავლებელი, რომელსაც ამ სქემის ძალაში შესვლის დროისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში უკავია „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 212 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მასწავლებლის ერთ-ერთი თანამდებობა; კ) მასწავლებლის შეფასება - საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურა, რომლის საფუძველზეც ხდება მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტთან მასწავლებლის შესაბამისობის დადგენა; ლ) შიდა შეფასება - მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განხორციელებულ მასწავლებლის თვითშეფასებასა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მიერ მასწავლებლის შეფასებას; მ) მასწავლებლის შეფასების ჯგუფი - მასწავლებლის შეფასების მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი. ნ) მონიტორინგი - გულისხმობს შეფასების ჯგუფის წევრების საქმიანობის მიმდინარეობის პროგრესის გაზომვასა და მიღებული შედეგების გაანალიზებას. მონიტორინგი არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს მუდმივად ინფორმაციის შეგროვებას და მის ანალიზს იმის „თვალყურის გასადევნებლად“ და გასაკონტროლებლად თუ „რა ხდება“. ო) რუბრიკა - ინსტრუმენტი, რომლითაც ხორციელდება შეფასება პ) შეფასება - ეს არის ფასილიტატორისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრების საქმიანობის შესაბამისობის დადგენა სქემით განსაზღვრულ სტანდარტთან მიმართებით „კი“ ან „არა“.

თავიII . მონიტორინგისა და შეფასების კომისია მუხლი 5. მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის სამოქმედო პრინციპები ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მუშაობის მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით შექმნილი კომისია ხელმძღვანელობს ობიექტურობისა და სამართლიანობის პრინციპების შესაბამისად. მუხლი 6. მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის შემადგენლობა 1. ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასესბის ჯგუფის მუშაობას აფასებსმონიტორინგისა და შეფასების კომისია, რომელიც შეიძლება დაკომპლექტდეს: კერძო სკოლა ,,ოქროს აკვანის“ დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარისა და საგნობრივი/საგნობრივიჯგუფისკათედრისმიერარჩეული/ ნდობით აღჭურვილი პირი/ებისა და სკოლის დირექტორის მიერ მოწვეული წევრი/წევრებისგან. 2. სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია კომისიის შემადგენლობაში მოიწვიოს ექსპერტები, კოლეგები, პარტინიორი სკოლის წარმომადგენელები, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერ-კონსულტანტები და სხვა, ერთჯერადად ან განსაზღვრული ვადით; 3. მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის ძირითადი შემადგენლობა ფუნქციონირებს ერთი წლის ვადით; 4. კონკრეტული მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის ძირითადი შემადგენლობა მტკიცდება სკოლის დირექტორის ბრძანებით სასწავლო წლის დასაწყისში; 5. მონიტორინგისა და შეფასების კომისიასხელმძღვანელობსსკოლის დირექტორი. 6. მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის წევრივალდებულია, განაცხადოსთვითაცილებაიმშემთხვევაში, თუმონიტორინგისა და შეფასების კოომისიის წევრი ამავდროულად არის იმავე სკოლის მასწავლებლის შიდა შეფასების ჯგუფის წევრიც, გარდა სკოლის დირექტორისა; 7. მონიტორინგისა და შეფასების ჯგუფი იკრიბება წელიწადში მინიმუმ სამჯერ. სხდომას ხელმძღვანელობს დირექტორი, ხოლო დირექტორის არ ყოფნის შემთხვევაში იმ კონკრეტული სხდომისთვის ხმათა უნრავლესობით არჩეული წევრი. სხდომა უფლებამოსილია განახორციელოს საქმიანობა იმ შემთხვევაში, თუ მას ესწრება ძირითადი შემადგენლობის წევრთა უმრავლესობა, მაგრამარანაკლებსამი წევრისა. 8. მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის მიერმიღებულიგადაწყვეტილებები ფორმდებამონიტორინგისა და შეფასების კომისიისსხდომისოქმისსახით, რომელსაცხელსაწერენსხდომის თავმჯდომარე და მდივანი. მუხლი 7. მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა 1. სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია სკოლის მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის წევრს შეუწყვიტოს უფლებამოსილება: ა) პირადი განცხადების საფუძველზე; ბ) საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების შემთხვევაში, თუკი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებები წარუმატებელი აღმოჩნდება; გ) გარე მონიტორინგის საფუძველზე გამოვლენილი ხარვეზების შემთხვევაში, თუკი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად გატარებული ღონისძიებები წარუმატებელი აღმოჩნდება; დ) ცენტრის მხრიდან ჩატარებული მონიტორინგის საფუძველზე გამოვლენილი კანონდარღვევის შემთხვევაში, რის შესახებაც ცენტრი მიმართავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, რომელიც უფლებამოსილია მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. ე) თუ სკოლის ადმინისტრაცია ან სკოლის მასწავლებელი წარადგენს საჩივარს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში, რომელიც საკითხის შესწავლის საფუძველზე გამოიტანს სათანადო დასკვნას. ვ) ხელშეკრულების შეჩერება/შეწყვეტის შემთხვევაში. მუხლი 8. მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის წევრთა მოვალეობები დირექტორი: 1.1. ხელმძღვანელობს მონიტორინგისა და შეფასების კომისიისსაქმიანობას; 1.2. თავმჯდომარეობს მონიტორინგისა და შეფასების კომისიისშეხვედრებს; 1.3. მონაწილეობას იღებს ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მონიტორინგისა და შეფასების პროცესის დაგეგმვაში, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდების შერჩევაში, ორგანიზებასა და განხორციელებაში, მიღებული ინფორმაციის ანალიზის, განსჯის და დასკვნების გამოტანის პროცესში. 1.4. დირექტორი უზრუნველყოფს მონიტორინგისა და შეფასების პროცესის ობიექტურობასა და გამჭვირვალეობას. მონიტორინგისა და შეფასების კომიისიის სხვა წევრი: 1.1. მონაწილეობას იღებს შიდა მონიტორინგისა და შეფასების პროცესის დაგეგმვაში, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდების შერჩევაში, ორგანიზებასა და განხორციელებაში, მიღებული ინფორმაციის ანალიზის, განსჯის და დასკვნების გამოტანის პროცესში. 1.2. ესწრება მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის სხდომებს და მონაწილეობს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხმის უფლებით. 1.3. ეხმარებიან სკოლის დირექტორს მონიტორინგისა და შეფასების ობიექტური და გამჭვირვალე პროცესის უზრუნველყოფაში. მუხლი 9. მონიტორინგისა და შეფასების კომისიის საქმიანობის სფერო სკოლის ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის კომპეტენციებისა და საქმიანობის ობიექტურობის დადგენის მიზნით, მონიტორინგისა და შეფასების ჯგუფი: ა) აკვირდება ფასილიტატორებსა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის საქმიანობას მისი კომპეტენციის ფარგლებში და აფასებს შიდა შეფასების ჯგუფის და თითოეული წევრის საქმიანობას. ბ) ფასილიტატორებსა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრებსაძლევსგანმავითარებელშეფასებასმისმიერგანხორციელებულსაქმიანობებზე; გ) ადგენს ფასილიტატორებსა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის საქმიანობაზე დაკვირვების ფორმებს და მათ სამუშაო სხდომებზე დასწრების განრიგს; დ)აფასებსფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრებისპორტფოლიოშიარსებულდოკუმენტებს. ე) აწყობს დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრებსა და ფოკუს ჯგუფებს; ვ) ატარებს გამოკითხვასა და ანკეტირებას სხვადასხვა მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით; ვ) ახორციელებს ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის მუშაობის და მიღწეული შედეგების კრიტიკულ-კონსტრუქციულანალიზს.

თავი III. ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფისმუშაობის მონიტორინგისადაშეფასებისწესი და ფორმები მუხლი10. მონიტორინგისადაშეფასებისინსტიტუციურიდამეთოდოლოგიურიკომპონენტები 1. მონიტორინგი არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს მუდმივად ინფორმაციის შეგროვებას და მის ანალიზს იმის „თვალყურის გასადევნებლად“ და გასაკონტროლებლად თუ „რა ხდება“. 2. მონიტორინგი – ანუ შესაბამისი მონაცემების შეგროვება და აგრეგირება, რომელიც წარმოაჩენსმუშაობის პროგრესს და შესაძლო წარმატებას, და შეფასება – ანუ ამ მუშაობის მკაცრად რეგლამენტირებული და სისტემატური შეფასება, მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული. 3. მონიტორინგი არის შეფასებისთვის საჭირო კითხვებზე პასუხის გაცემის საშუალება. შეფასებასთან ერთად მონიტორინგი ხორციელდება მუდმივად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის არ არის იფიციალურად აღიარებული, კოდიფიცირებული და აღრიცხული. 4. სისტემური მიდგომა უზრუნველყოფს მტკიცებულების ფიქსირება–აღიარებას იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს მისი მხედველობაში მიღება და ანალიზი დროის განმავლობაში. 5. შეფასების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ პერიოდულად მოამზადოს ნიადაგი „კი“ ან „არა“ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებისთვის, მასწავლებლის შიდა შეფასების ჯგუფის მუშაობის ინფორმირებული და უფრო ეფექტიანი შემუშავება–განახლება– გაუმჯობესებისთვის. 6. შეფასება იყენებს ინფორმაციის დამატებით წყაროებს და ფოკუსირებულია მუშაობის დადებითი ეფექტების მისაღწევად. 7. შეფასება ეფუძნება სანდო, სწორ და განახლებულ ინფორმაციასა და მონაცემებს. 8. მონაცემები შეიძლება მომზადდეს, როგორც მუშაობის განსახორციელების პირდაპირი შედეგი და ასევე, როგორც მუშაობის განხორციელების საშუალება. 9. მონიტორინგისა და შეფასების მიზანი, ფოკუსი, ერთეული, სიხშირე და განმახორციელებელი განისაზღვრება ცხრილი #1 შესაბამისად. მუხლი11. მონიტორინგისა და შეფასების განხორციელების მოდელებიდა მეთოდები 1. ბენეფიციართა გამოკითხვები: მასწავლებლების გამოკითხვები 2. მაგალითების შესწავლა (Case Study): სპეციფიკური შემთხვევის, მაგალითის სიღრმისეული შესწავლადა კონტექსტუალური აღწერა, იგულისხმება ქეისი, რომელიც თავისი არსით განსხვავებულია, პრობლემურია. 3. ექსპერტთა პანელი: ითვალისწინებს სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნას შეფასებისგანხორციელების მიზნით. სამუშაო ჯგუფის წევრები არიან მასწავლებლები, რომლებიც არ არიან შეფასების ჯგუფში. მათ ექნებათ წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმები, რომელზე დაყრდნობითაც განახორციელებენ ჯგუფების შეფასებას. გარდა კრიტერიუმებისა, ექნებათ იმ დოკუმენტაციის ჩამონათვალი, რომელსაც უნდა აწარმოებდეს შეფასების ჯგუფი და შეფასებისას გადაამოწმებენ აწარმოებს თუ არა შეფასების ჯგუფი ამა თუ იმ დოკუმენტაციას. ისინი რამდენიმე შეხვედრისა და ფუნდამენტური განხილვის შემდეგ აფიქსირებენ ერთობლივ პოზიციას განხორციელებული მუშაობის, მისი ეფექტებისა და შედეგების შესახებ. 4. ჩაღრმავებული ინტერვიუ/დიალოგი 5. ფოკუს-ჯგუფი 6. ანკეტირება 7. დაკვირვება; 8. მეორადი წყაროს მონაცემების გამოყენება: გაკვეთილის შემდეგ შეფასების ჯგუფის მიერ გაცემული წერილობითი უკუკავშირი. მომავალ სასწავლო წლებში მეორად წყაროებად გამოყენებული იქნება მიმდინარე სასწავლო წლის მუშაობის ამსახველი დოკუმენტაცია. 9. დოკუმენტაციის ანალიზი-ადმინისტრაციული მონაცემების გამოყენება: კანცელარიაში შემოსული საპრეტენზიო განაცხადები; პორტფოლიო და ა.შ შენიშვნა: ზემოთ მოყვანილი ყველა მეთოდის გამოყებნება არ არის სავალდებულო. სასურველია გამოყენებულ იქნას რამდენიმე მეთოდი პარალელურად. მუხლი12. შეფასების პროცესი 1. შეფასების სახეებია: ა) პერსპექტიული (Ex ante) შეფასება – ხორციელდება მუშაობის გეგმის შემუშავების/ფომულირების ადრეულ სტადიაზე ბ) შუალედური (Ex nunc) შეფასება – ხორციელდება მუშაობის განხორციელების პროცესში გ) რეტროსპექტიული (Ex post) შეფასება – ხორციელდება მუშაობის დასრულების შემდეგ დ) კომპლექსური (Meta) შეფასება – ხორციელდება შეფასების კომპლექსურობის და მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, ცალკეული შეფასებების ძირითადი დასკვნებისა და დაგროვილი ცოდნის აგრეგირების საფუძველზე; როგორც წესი, იგი ხორციელდება დამოუკიდებელი, გარე ექსპერტების მიერ, რომელთაც აქვთ სიღრმისეული ცოდნა განხორციელებული საქმიანობის სფეროში. 2. შესრულებულ/დაგეგმილ სამუშაოთა შედეგების შესაფასებლად, გარკვეული პირობითობით, შეიძლება გამოიყოს 5 მეთოდი, კერძოდ: ა) შესრულებულ სამუშაოთა შედეგების რაოდენობრივი მაჩვენებლებით შეფასება ბ) შესრულებულ სამუშაოთა შედეგების ხარისხობრივი მაჩვენებლებით შეფასება გ) ექსპერტული შეფასება დ) საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა ე) კომპლექსურ შეფასებათა მეთოდი 3. შესრულებულ სამუშაოთა შედეგების რაოდენობრივი, ხარისხობრივი, ექსპერტული და კომპლექსური შეფასებისა და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის შემდეგ უნდა მოხდეს ყველა ამ ინფორმაციის ანალიზი, განზოგადება და ურთიერთშეჯერება; 4. საბოლოო შეფასებები დაგანზოგადებული დასკვნები შეიძლება იყოს შემდეგი სახის: ა) არიქნამიღწეულიდაგეგმილი/მოსალოდნელიშედეგები ბ) მხოლოდნაწილობრივიქნამიღწეულიდაგეგმილი/მოსალოდნელიშედეგები გ) ძირითადადმიღწეულიიქნადაგეგმილი/მოსალოდნელიშედეგები დ) სრულადიქნამიღწეულიდაგეგმილი/მოსალოდნელიშედეგები ე) მოსალოდნელზემეტი, განსაკუთრებულიდამნიშვნელოვანიშედეგებიიქნამიღწეული

თავი III. ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრების მუშაობის შეფასებასთანდაკავშირებულიპრეტენზიებისგანხილვა მუხლი 13. ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფისმუშაობის შეფასებასთანდაკავშირებულიშედეგებთანშეფასებასთანდაკავშირებულიპრეტენზიებისწარდგენა. 1. ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრსუფლებააქვსშედეგებთანდაკავშირებულიპრეტენზიები, წარუდგინოსდირექტორის ბრძანებით შექმნილ საპრეტენზიო კომისიასშედეგებისგაცნობიდან 5 კალენდარული დღისვადაში. 2. კომისიაშემოსულსაპრეტენზიოგანაცხადებსგანიხილავსდაგადაწყვეტილებასიღებსსაპრეტენზიოგანაცხადებისმიღებისდასრულებიდან 5 კალენდარული დღისვადაში. მუხლი 14. საპრეტენზიოკომისია 1. ფასილიტატორებისა და მასწავლებლის შეფასების ჯგუფისმუშაობისშეფასებასთანდაკავშირებულიპრეტენზიებიგანიხილებასაპრეტენზიოკომისიის (შემდგომში – კომისია) მიერ, რომლის შემდაგენლობაც მტკიცდება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით. 2 . კომისიაშედგება 3 წევრისგან. 3 . კომისიისსხდომებსუძღვებაკომისიისთავმჯდომარე. კომისიისთავმჯდომარისმიერმოვალეობისშესრულებისშეუძლებლობის შემთხვევაშიმისფუნქციებსასრულებსმისიმოადგილე. 4 . კომისიისსხდომასიწვევსკომისიისთავმჯდომარე. კომისიისსხდომაუფლებამოსილია, თუმასესწრებამინიმუმხუთიწევრი.კომისიისსხდომაზეგადაწყვეტილებებიმიიღებაკომისიისდამსწრეწევრთახმათაუმრავლესობით. 5. კომისიისსხდომისმიმდინარეობადაგადაწყვეტილებააისახებაკომისიისოქმში, რომელსაცხელსაწერსკომისიისთავმჯდომარედამდივანი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge