დებულება

განხილულია №1პედსაბჭოს სხდომაზე 07.092016წ.
„ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“
კერძო სკოლის დირექტორი /მ. მიქაძე/
ბრძანება №02/148 07. 09. 2016 შ.პ.ს.
“ოქროს აკვნი”კერძო სკოლის პედაგოგიური საბჭოსდებულება 2016-2017
მუხლი 1. ზოგადინაწილი: 1.პედაგოგიური საბჭო არის სკოლის მასწავლებელთა თვითმმართველობის ორგანო,რომელშიც შედის სკოლის ყველა პედაგოგი. 2.პედაგოგიურ საბჭოს ხელმძღვანელობს პედაგოგიური საბჭოს თავჯდომარე, რომელიც იწვევს და წარმართავს საბჭოს სხდომებს.3ჵპედაგოგიურ საბჭოში ყველა პედაგოგი სარგებლობს თანანაბარი ხმის უფლებით.4.ჵპედაგოგიური საბჭოს წევრების ერთ მესამედს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოიწვიოს პედაგოგიური საბჭოს სხდომა, მოითხოვოს დამფუძნებელთან მათი წარმომადგენლის მოსმენა.5საბჭოსსხდომაუფლებამოსილია, თუ მას ესწრებასაბჭოსწევრთანახევარზემეტი.6.ჵპედაგოგიური საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ხმების უმრავლესობით, არანაკლებ საერთო ხმების მესამედისა.7.საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი, სხდომაზე დამსწრეთა ვინაობა, კენჭისყრის შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება პედაგოგიური საბჭოს სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს საბჭოს თავჯდომარე და მდივანი.

მუხლი2 პედაგოგიური საბჭოს ფუნქციები 1.პედაგოგიური საბჭო შეიმუშავებს დაგანიხილავსსკოლისდოკუმენტაციას (სასკოლო სასწავლო გეგმას, წესდებას, შინაგანაწესს, საქმისწარმოებისერთიანწესებს, სხვადასხვადებულებებს; სკოლისგანვითარებისერთწლიანდაექვსწლიანგეგმას) 2 საბჭო განიხილავსდაამტკიცებსსაგნობრივიკათედრისგამგეებს, კლასისდამრიგებლებს. ეროვნულ სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის მიერ გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებიდან პედაგოგების მიერ შერჩეული, სასწავლი წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი სახელმძღვანელოების ნუსხას 3.განიხილავსდაადგენსმოსწავლეთაკლასიდანკლასშიგადაყვანას; 4.განიხილავსმასწავლებელთაპროფესიულიგანვითარებისსაკითხებს.

მუხლი 3. პედაგოგიური საბჭოს დებულებისმიღება , ცვლილებებისშეტანა: 1პედაგოგიური საბჭოს დებულებაშიცვლილებისშეტანისინიციატივისუფლებააქვს პედაგოგიური საბჭოს, ადმინისტრაციას; 2 პედაგოგიური საბჭოს დებულებაშიცვლილებისშეტანისაუცილებელობისშემთხვევაშიცვლილებებისპროექტიგანიხილებაპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაზე;

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge