გეგმები
კატეგორია - გეგმები

                                                                        განხილულია 8 პედსაბჭოს სხდომაზე 3.11.2022 წ.Description: F:logo-1.jpg


                  „ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძო სკოლის

                                  დირექტორი              /მ. მიქაძე/

                  ბრძანება №2/166       3.11.2022 წ.                    შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძო      სკოლის განვითარების ერთწლიანი  სამოქმედო  გეგმა 

                                           

                                                                                                (2022-2023 სასწ.წ.)


სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. სამართლებრივი ბაზით სკოლის უზრუნვეყოფა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

სკოლის მარეგულირებელდოკუმენტაციის საჭიროებისამებრ დახვეწა ცვლილებების შეტანა 

დირექტორისაქმისმწარმოებელი, დოკუმენტისშინაარსიდანგამოდინარეპასუხიმგბელი პირი

                   

2

მასწავლებლებთან და თანამშრიმლებთა შრომითი ხელშკრულებების დადება

დირექტორი

                   

3

სასკოლო-სასწავლო გეგმის შემუშავება-განხილვა-დამტკიცება 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                   

4

საჭიროების შემთხვევაშისპეცსაგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის სპეც პროგრამის შემუშავება

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                   

5

მოსწავლეებისმშობლებთან/კანონიერწარმომადგენლებთანხელშეკრულებების გაფორმება

დირექტორი

                   

5

პედაგოგთა შორის საათების გადანაწილება ცვლილებების შეტანა

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარება და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით       

                                                              უზრუნველყოფა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი

                       

2

სამედიცინო კაბინეტის  შევსება პირველადი დახმარებისა თვის აუცილებელი პრეპარატებით

 

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ექიმი

                       

3

საბიბლიოთეკო წიგნადი ფონდის  შევსება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ბიბლიოთეკარი

                       

4

სათვალთვალო ვიდეო კამერების დამატება და მონტაჟი  

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ელექრიკოსი

                       

5

საკლასო ოთახების შევსება თვალსაჩინოებებით და სხვა საჭირო საგანმანათლებლო რესურსებით

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი დამრიგებლები მასწავლებლები

                       

6

სკოლის ვებგვერდის განახლება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ვებგვერდის პასუხისმგებელი პირი

                       

7

ეზოს გამწვანება და მისი მოვლა-პატრონობა

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში

                       

8

სასკოლო ინვენტარის  შეძენა-განახლება, კომპიუტერების შესყიდვა

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში

                       

9

ღია სპორტული მოედნის გაკეთება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში

                       სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. ადამიანური რესურსით სკოლის უზრუნველყოფა და პროფესიული განვითარება 

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

საჭიროების შემთხვევაში ახალი მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვა 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

                   

2

კადრების მუშაობის მონიტორინგი და საჭირო ცვლილებების განხორციელება

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი

                   

3

სკოლის პერსონალის, ,მასწავლებლების 

პროფგანვითარების მიზნით აქტივობების დაგეგმვა 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი

                   

4

მასწავლებლებს შორის გამოცდილების გაზიარება, და  კოორდინირებული მუშაობა დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი კათედრები მასწავლებლები

                   

5

მასწავლებლის საქმიანობაზე (მათ შორის, საგაკვეთილო პროცესზე) დაკვირვება, შეფასება და განმავითარებელი უკუკავშირის მიცემა 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. სწავლა-სწავლების  ხარისხის განვითარებაზე ზრუნვა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

სასწავლო პროგრამების (კურიკულუმების) შემუშავება 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი

                   

2

საგნობრივი კათედრების ეფექტურად ფუნქციონირება და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი საკითხების განხილვა.(საგნობრივ კათედრებთან შეხვედრადა კათედრის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

 კათედრების მიერ ღონისძიებების განსახორციელებელი გეგმისა და გრაფიკის შემუშავება და ჩატარება;

კათედრის სხდომების, კათედრაზე და კათედრებს შორის შეხვედრების ორგანიზება და ჩატარება

კათედრის საქმიანობის ანგარიშების მომზადება

მასწავლებლის საქმიანობის შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება)

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, კათედრები

                   

3

სადამრიგებლო პროგრამის, განხორციელება, (დამრიგებლის საათის ჩატარება, საკლასო გარემოს მოწყობა, მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების და ქცევის მონიტორინგი და დამრიგებლის საქმიანობის ანგარიშების მომზადება)

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

დამრიგებლები

                   

4

პედაგოგების მიერ გაკვეთილების ჩატარების ხარისხისმონიტორინგი და გაკვეთილებზე დასწრება

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი 

                   

5

სასწავლო საგნობრივ ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის მიღების ხელშეწყობა 

დირ მოადგილე სასწ დარგში, მასწავლებლები

                   

6

შემაჯამებელი წერების და კომპლექსური დავალებების  მონიტორინგი

დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი მასწავლებლები

                   

7

მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და მშობელთა გამოკითხვა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით მათი მოსაზრებების, იდეების, საჭიროებების კვლევის მიზნით 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისჯგუფი მასწავლებლები, მოსწავლეები მშობლები

                   

9

მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების დანიშვნა, ჩატარება 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში მასწავლებლები მოსწავლეები

                   

10

მოსწავლეთა  მიღწევების დინამიკის შესწავლა, რეიტინგის განსაზღვრა, და დამატებითი სამუშაოების განხოეციელება

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში მასწავლებლები

                   

11

ელექტრო ჟურნალის წარმოება და მონიტორინგი

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, პასუხისმგებელი პირი

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

სკოლის 

ტერიტორიაზე პირთა გადაადგილების კონტროლი, ვიდეო კამერებით 

დირექტორი, პასუხისმგებელი პირი 

                   

3

სახანძროუსაფრთხოების მიზნით წესების გაცნობა  

პასუხისმგებელი პირი

                   

4

კეთილგანწყობის, ურთიერთპატივისცემის და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა

დირექტორი  დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

დამრიგებლები

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. მშობელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

მშობლების სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის შესახებ სისტემატური ინფორმირება

დირექტორი,მასწავლებლები, დამრიგებლები, 

                   

2

მშობელთა ჩართვა სასკოლო საგნობრივ პროექტებში და სხა ღონისძიებებში

დირ მოადგილე სასწავლო აღმზრ დარგში მასწავლებლები, დამრიგებლები,

                   
კატეგორია - გეგმები

                                                                                                                                                    განხილულია 8 პედსაბჭოს სხდომაზე 3.11.2022 წ.Description: F:logo-1.jpg


                                                                              „ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძო სკოლის

                                                                                                         დირექტორი              /მ. მიქაძე/

                                                                             ბრძანება №2/166       3.11.2022 წ.
                  შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძო  სკოლის განვითარების ექვსწლიანი   სტრატეგიული   

                                                                                  გეგმა 
                                                                             (2019/2020 - 2024/2025 სასწ.წ.)                                                                                                  შესავალი

შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძო  სკოლის სტრატეგიული განვითარების ექვსწლიანი გეგმა სკოლის მისიიდან და  სტრატეგიული 

მიზნებიდან გამომდინარეობს და კონკრეტული ამოცანების გადაჭრას ისახავს მიზნად. 

მასში ასახულია სკოლის გრძელვადიანი მიზნები და ამოცანები, მიზნების მიღწევის გზები, შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი/პირები, დასახული მიზნების რეალიზების ვადები, საშუალებები და მისი შედეგები.

სტრატეგიული განვითარების ექვსწლიანი გეგმის შემუშავების პროცესის წარმატებით წარმართვის მიზნით, დირექტორის ბრძანებით იქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ასევე  ერთვება სკოლის სტრუქტრული ერთეულები/თანამშრომლები. ჯგუფი აფასებს სკოლის საჭიროებებს და მათი ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებს განვითარების სტრატეგიულ გეგმას.                             სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში სკოლა იცავს ძირითად სამოქმედო პრინციპებს, კერძოდ:  გუნდური მუშაობა,  თანამონაწილეობა,  გამჭვირვალობა. 

 სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმის რეალიზება შესაძლებელია შიდა და გარე ფაქტორების გათვალისწინებითა და ობიექტური ანალიზით. შესაბამისად, სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმის გადახედვა უნდა მოხდეს პერიოდულად. 

                                                                                       skolis misia

ასწავლოს მოსწავლეს როგორ ისწავლოს, მოსწავლის, მასწავლებლის და მშობლის თანამშრომლობით და ეროვნული სასწავლო გეგმის განხორციელებით აღზარდოს  ჯანსაღი,  პასუხისმგებლიანი, შემოქმედებითად და კრიტიკულად მოაზროვნე, ტოლერანტი  მომავალი თაობა.

                                                                                           სკოლის მიზნები

 1. განათლების დაწყებითი საფეხურიდანვე იზრუნოს მოსწავლის,როგორც 

ფიზიკური, ისე ინტელექტუალური და სულიერი პოტენციალის განსავითარებლად.

 1. შუქმნას მოსწავლეს თბილი, მშობლიური და უსაფრთხო გარემო.

 2. განუვითაროს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები.

 3. ჩამოუყალიბოს მოქალაქეობრივი აზროვნება და  პასუხისმგებლობა.

 4. მისცეს მოსწავლეებს ხარისხიანი და საფუძვლიანი ცოდნა, რომელიც ორიენტირებული იქნება თითოეული ბავშვის ინტერესსა დაშესაძლებლობებზე.

 5. საგნობრივ ცოდნასთან ერთად გამოვუმუშაოთ უნარჩვევები, რომელთაც შემდგომ გამოიყენებენ მომავლის სწორად დაგეგმვაში, თანამედროვე სამყაროში დაპტაციისათვის და პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით მუდმივად იზრუნებენ თვითგანვითარებაზე;

 6. ვეძებოთ ჩვენს მოსწავლეებში ის, რაც საუკეთესო, განსხვავებულია და საინტერესოა..

 7. დავამკვიდროთ ისეთი შეფასების  პრინციპი, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებაში, ლოგიკურ და კრიტიკულ აზროვნებაში.

 8. დაეხმაროს მოსწავლეებს სწორი არჩევანის გაკეთებაში.

                                                                                          სკოლის  საერთო კულტურა

 სკოლა საგნების სწავლა-სწავლების, სასკოლო პროექტების,კონფერენციების, გასვლითი-შემეცნებითი-საველე გაკვეთილების,  სპორტული, სახელოვნებო  აქტივობების საშუალებით ხელს  უწყობს:

 1. ურთიერთპატივისცემის, შემწყნარებლობისა და თანასწორობის დამკვიდრებას 

 2. სკოლის საზოგადოების წევრებისთვის შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას;

 3. მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის განვითარებასა და სამოქალაქო ჩართულობას; 

 4. ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას 

 5. კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულებისა და ტოლერანტობის დამკვიდრებას 

 6. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებასა და უსაფრთხოების დაცვას 

 7. კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების გზების სწავლებას

 8. გარემოსდაცვით განათლებას მდგრადი განვითარებისთვის კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების გზების სწავლებას 

                             სკოლის განვითარების ექვსწლიან გეგმის ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებები 

 1. samarTlebrivi baziT skolis uzrunvelyofa;

 2. materialuri baziT skolis uzrunvelyofa;

 3. adamianuri resursebiT skolis uzrunvelyofa  TanamSromelTa profesiul winsvlaze zrunva; 

 4. სწავლა-სწავლების   ხარისხის ganviTarebaze  ზრუნვა, 

 5. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 6. მშობელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა


        სტრატეგიული მიმართულება

                        1  სამართლებრივი ბაზით სკოლის უზრუნვეყოფა

გასატარებელი  ღონისძიებები

პასუხისმგებელი                                  შესრულებაზე

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

1

სკოლის 

მისიის, დებულებების, შინაგანაწესის და სხვა შიდა მარეგულირებელდოკუმენტაციის საჭიროებისამებრ დახვეწა ცვლილებების შეტანა ან სრულიად შეცვლა

დირექტორისაქმისმწარმოებელი, დოკუმენტისშინაარსიდანგამოდინარეპასუხიმგბელი პირი

                       

2

მასწავლებლებთან    დათანამშრიმლებთაშრომითიხელშკრულებების დადება

დირექტორი

                       

3

სასკოლო-სასწავლო გეგმის შემუშავება-დამტკიცება და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                       

4

საჭიროების შემთხვევაშისპეცსაგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის სპეც პროგრამის შემუშავება

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                       

5

მოსწავლეების მშობლებთან/კანონიერწარმომადგენლებთანხელშეკრულებების გაფორმება

დირექტორი

                       

6

სადამრიგებლო-სააღმზრდელო პროგრამების განახლება-დახვეწა

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, მასწავლებლები

                       

            სტრატეგიული მიმართულება

2.სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარება და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით       

                                                              უზრუნველყოფა

გასატარებელი  ღონისძიებები

პასუხისმგებელი                                  შესრულებაზე

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

1

მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი

                       

2

ღია სპორტული მოედნის გაკეთება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგშიბუღალტერი სპორტის მასწავლებელი

                       

3

სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი

                       

4

სასკოლო ინვენტარის  შეძენა-განახლება,

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი

                       

5

სამედიცინო კაბინეტის პერიოდული შევსება პირველადი დახმარებისა თვის აუცილებელი პრეპარატები თა და 

ინვენტარით 

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ექიმი

                       

6

სასწავლო რესურსებისა და საბიბლიოთე 

კო წიგნადი ფონდის  შევსება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ბიბლიოთეკარი

                       

7

სათვალთვალო ვიდეო კამერების დამატება და მონტაჟი  

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ელექრიკოსი

                       

8

საკლასოოთახებისშევსებათვალსაჩინოებებით და სხვა საჭირო საგანმანათლებლო რესურსებით

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი დამრიგებლები მასწავლებლები

                       

9

სკოლის ვებგვერდის განახლება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ვებგვერდის პასუხისმგებელი პირი

                       

10

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება (სკოლის მონაცემთა ბაზის ელექტრონულ ფორმატში ორგანიზება

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, საქმისმწარმოებელი ისტ-ის პედაგოგი

                       

 

              სტრატეგიული მიმართულება

3.ადამიანური რესურსით სკოლის უზრუნველყოფა და პროფესიული განვითარება 

  

გასატარებელი  ღონისძიებები

პასუხისმგებელი                                  შესრულებაზე

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

1

მაღალი კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება და ახალი კადრის მოზიდვა და მის განვითარებაზე ზრუნვა 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი კათედრები

                       

2

კადრებისმუშაობი

მონიტორინგი და საჭიროცვლილებებისგანხორციელება

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი

                       

3

სკოლისპერსონალის,მასწავლებლების საჭიროებების

დადგენა და  პროფგანვითარებისმიზნითაქტივობების დაგეგმვა 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი

                       

4

მასწავლებლებს შორის გამოცდილების გაზიარება, და კოორდინირებული მუშაობა 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი კათედრები მასწავლებლები

                       

5

ადამიანური რესურსებისშეფასების სისტემის დანერგვა 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი

                       

 

            სტრატეგიული მიმართულება

              4. სწავლა-სწავლების  ხარისხის განვითარებაზე ზრუნვა

გასატარებელი  ღონისძიებები

პასუხისმგებელი                                  შესრულებაზე

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

1

სასწავლო პროცესზე მონიტორინგის განხორციელება

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი

                       

2

საგნობრივი კათედრების ეფექტურად ფუნქციონირების ხელშეწყობა

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, კათედრები

                       

3

სადამრიგებლო პროგრამის, დამრიგებელთა აღმზრდელობითი სამუშაო გეგმების მომზადება, განახლება

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

დამრიგებლები

                       

4

პედაგოგების მიერ გაკვეთილების ჩატარების ხარისხისმონიტორინგი და გაკვეთილებზე ურთიერთდასწრება

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი კათედრები

                       

5

სასწავლო საგნობრივ ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის მიღების ხელშეწყობა 

დირ მოადგილე სასწ დარგში, მასწავლებლები

                       

6

სასკოლო და საგნობრივი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა ა მოსწავლეთა ჩართვა 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, მშობლები მასწავლებლები მოსწავლეები 

                       

7

შემაჯამებელი წერების და კომპლექსური დავალებების  მონიტორინგი

დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი მასწავლებლები

                       

8

მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და მშობელთა გამოკითხვა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით მათი მოსაზრებების, იდეების, საჭიროებების კვლევის მიზნით 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისჯგუფი მასწავლებლები, მოსწავლეები მშობლები

                       

9

სსსმმოსწავლეებისმონაწილეობის უზრუნველყოფა სკოლაში გამართულ ყველაღონისძიებაში, მათი შესაძლებლობების ათვალისწინე 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისჯგუფი ექიმი

                       

         სტრატეგიული მიმართულება

                          5.უსაფრთხო გარემოს შექმნა

გასატარებელი  ღონისძიებები

პასუხისმგებელი                                  შესრულებაზე

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

1

სკოლის 

ტერიტორიაზე პირთა გადაადგილების კონტროლი, ვიდეო კამერებით 

დირექტორი, პასუხისმგებელი პირი 

                       

2

საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და მართვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების 

განხორციელება 

დირექტორი, პასუხისმგებელი პირი

                       

3

სახანძროუსაფრთხოების მიზნით წესების გაცნობა  ცეცხლმაქრების შემოწმება

პასუხისმგებელი პირი

                       

4

კეთილგანწყობის, ურთიერთპატივისცემის და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა

დირექტორი  დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

დამრიგებლები

                       


        სტრატეგიული მიმართულება

 1. მშობელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

   

გასატარებელი  ღონისძიებები

პასუხისმგებელი                                  შესრულებაზე

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

1

მშობლების სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის შესახებ სისტემატური 

ინფორმირება 

დირექტორი,მასწავლებლები, დამრიგებლები

                       

2

მშობელთა ჩართვა სასკოლო საგნობრივ პროექტებში და სხა ღონისძიებებში

დირ მოადგილე სასწავლო აღმზრ დარგში მასწავლებლები, დამრიგებლები,

                       

კატეგორია - გეგმები

                                                                        განხილულია 8 პედსაბჭოს სხდომაზე 3.11.2022 წ.Description: F:logo-1.jpg


                  „ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძო სკოლის

                                  დირექტორი              /მ. მიქაძე/

                  ბრძანება №2/166       3.11.2022 წ.                    შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძო      სკოლის განვითარების ერთწლიანი  სამოქმედო  გეგმა 

                                           

                                                                                                (2022-2023 სასწ.წ.)


სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. სამართლებრივი ბაზით სკოლის უზრუნვეყოფა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

სკოლის მარეგულირებელდოკუმენტაციის საჭიროებისამებრ დახვეწა ცვლილებების შეტანა 

დირექტორისაქმისმწარმოებელი, დოკუმენტისშინაარსიდანგამოდინარეპასუხიმგბელი პირი

                   

2

მასწავლებლებთან და თანამშრიმლებთა შრომითი ხელშკრულებების დადება

დირექტორი

                   

3

სასკოლო-სასწავლო გეგმის შემუშავება-განხილვა-დამტკიცება 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                   

4

საჭიროების შემთხვევაშისპეცსაგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის სპეც პროგრამის შემუშავება

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                   

5

მოსწავლეებისმშობლებთან/კანონიერწარმომადგენლებთანხელშეკრულებების გაფორმება

დირექტორი

                   

5

პედაგოგთა შორის საათების გადანაწილება ცვლილებების შეტანა

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარება და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით       

                                                              უზრუნველყოფა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი

                       

2

სამედიცინო კაბინეტის  შევსება პირველადი დახმარებისა თვის აუცილებელი პრეპარატებით

 

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ექიმი

                       

3

საბიბლიოთეკო წიგნადი ფონდის  შევსება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ბიბლიოთეკარი

                       

4

სათვალთვალო ვიდეო კამერების დამატება და მონტაჟი  

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ელექრიკოსი

                       

5

საკლასო ოთახების შევსება თვალსაჩინოებებით და სხვა საჭირო საგანმანათლებლო რესურსებით

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი დამრიგებლები მასწავლებლები

                       

6

სკოლის ვებგვერდის განახლება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ვებგვერდის პასუხისმგებელი პირი

                       

7

ეზოს გამწვანება და მისი მოვლა-პატრონობა

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში

                       

8

სასკოლო ინვენტარის  შეძენა-განახლება, კომპიუტერების შესყიდვა

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში

                       

9

ღია სპორტული მოედნის გაკეთება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში

                       სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. ადამიანური რესურსით სკოლის უზრუნველყოფა და პროფესიული განვითარება 

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

საჭიროების შემთხვევაში ახალი მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვა 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

                   

2

კადრების მუშაობის მონიტორინგი და საჭირო ცვლილებების განხორციელება

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი

                   

3

სკოლის პერსონალის, ,მასწავლებლების 

პროფგანვითარების მიზნით აქტივობების დაგეგმვა 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი

                   

4

მასწავლებლებს შორის გამოცდილების გაზიარება, და  კოორდინირებული მუშაობა დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი კათედრები მასწავლებლები

                   

5

მასწავლებლის საქმიანობაზე (მათ შორის, საგაკვეთილო პროცესზე) დაკვირვება, შეფასება და განმავითარებელი უკუკავშირის მიცემა 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. სწავლა-სწავლების  ხარისხის განვითარებაზე ზრუნვა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

სასწავლო პროგრამების (კურიკულუმების) შემუშავება 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი

                   

2

საგნობრივი კათედრების ეფექტურად ფუნქციონირება და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი საკითხების განხილვა.(საგნობრივ კათედრებთან შეხვედრადა კათედრის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

 კათედრების მიერ ღონისძიებების განსახორციელებელი გეგმისა და გრაფიკის შემუშავება და ჩატარება;

კათედრის სხდომების, კათედრაზე და კათედრებს შორის შეხვედრების ორგანიზება და ჩატარება

კათედრის საქმიანობის ანგარიშების მომზადება

მასწავლებლის საქმიანობის შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება)

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, კათედრები

                   

3

სადამრიგებლო პროგრამის, განხორციელება, (დამრიგებლის საათის ჩატარება, საკლასო გარემოს მოწყობა, მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების და ქცევის მონიტორინგი და დამრიგებლის საქმიანობის ანგარიშების მომზადება)

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

დამრიგებლები

                   

4

პედაგოგების მიერ გაკვეთილების ჩატარების ხარისხისმონიტორინგი და გაკვეთილებზე დასწრება

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი 

                   

5

სასწავლო საგნობრივ ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის მიღების ხელშეწყობა 

დირ მოადგილე სასწ დარგში, მასწავლებლები

                   

6

შემაჯამებელი წერების და კომპლექსური დავალებების  მონიტორინგი

დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი მასწავლებლები

                   

7

მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და მშობელთა გამოკითხვა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით მათი მოსაზრებების, იდეების, საჭიროებების კვლევის მიზნით 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისჯგუფი მასწავლებლები, მოსწავლეები მშობლები

                   

9

მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების დანიშვნა, ჩატარება 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში მასწავლებლები მოსწავლეები

                   

10

მოსწავლეთა  მიღწევების დინამიკის შესწავლა, რეიტინგის განსაზღვრა, და დამატებითი სამუშაოების განხოეციელება

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში მასწავლებლები

                   

11

ელექტრო ჟურნალის წარმოება და მონიტორინგი

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, პასუხისმგებელი პირი

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

სკოლის 

ტერიტორიაზე პირთა გადაადგილების კონტროლი, ვიდეო კამერებით 

დირექტორი, პასუხისმგებელი პირი 

                   

3

სახანძროუსაფრთხოების მიზნით წესების გაცნობა  

პასუხისმგებელი პირი

                   

4

კეთილგანწყობის, ურთიერთპატივისცემის და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა

დირექტორი  დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

დამრიგებლები

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

 1. მშობელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

მშობლების სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის შესახებ სისტემატური ინფორმირება

დირექტორი,მასწავლებლები, დამრიგებლები, 

                   

2

მშობელთა ჩართვა სასკოლო საგნობრივ პროექტებში და სხა ღონისძიებებში

დირ მოადგილე სასწავლო აღმზრ დარგში მასწავლებლები, დამრიგებლები,

                   

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge