კათედრის დებულება

განხილულია
№1პედსაბჭოს სხდომაზე 07.092016წ.
„ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძოსკოლის დირექტორი /მ. მიქაძე/
ბრძანება №02/148 07. 09. 2016
კათედრის დებულება
მუხლი 1. ზოგადინაწილი:
1. კათედრაწარმოადგენსსაგნისმასწავლებელთაგაერთიანებას;
2. კათედრაახორციელებსეროვნულისასწავლოგეგმითსწავლებას, კლასგარეშედასკოლისგარეშესაქმიანობას;
3 სკოლაში შვიდი საგნობრივი კათედრაა. ქართული ენა და ლიტერატურა , მათემატიკის, უცხო ენების, საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივი მეცნიერებები, დაწყებითი კლასები, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მუსიკისა და სპორტის კათედრა.
მუხლი2 საგნობრივი კათედრის ფუნქციებია:
ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება; ბ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება,წარმატების წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება; გ) სახელმძღვანელოების შერჩევა დ) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის; ე) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით; ვ) შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების ანალიზი;
მუხლი3 კათედრის თავჯდომარე
ა) კათედრის თავჯდომარეს ირჩევს კათედრა ერთი სასწავლო წლის ვადით. ბ) ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის თავჯდომარედ შესაძლებელია ზედიზედ სამჯერ. კათედრის თავჯდომარის ფუნქციებია: ა) კათედრის შეხვედრების ორგანიზება ( დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა); ბ) სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრების შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიწოდება; გ) პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების ორგანიზება; კათედრა ოკრიბება სემესტრში მინიმუმ სამჯერ. კათედრა აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის დაწყებამდე.
მუხლი4. კათედრისდებულებისმიღება , ცვლილებებისშეტანა:
4.1 კათედრებისდებულებისპროექტსშეიმუშავებსპედაგოგიურისაბჭოდირქტორისმონაწილებით;
4.2 კათერდისდებულებაშიცვლილებისშეტანისინიციატივისუფლებააქვსკათედრას, ადმინისტრაციას;
4.3 კათერდრისდებულებაშიცვლილებისშეტანისაუცილებელობისშემთხვევაშიცვლილებებისპროექტიგანიხილებაპედაგოგიურისაბჭოსსხდომაზე;

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge