სკოლაში მიღების წესები

მოსწავლის სკოლაში ჩარიცხვა

სკოლაში პირველ კლასში ბავშვები ჩაირიცხებიან კანონმდებლობით განსაზღვრული ასაკიდან.

სკოლაში ბავშვის ჩასარიცხად მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

) განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;

) მოსწავლის  ფოტოსურათი (3X4);

)დაბადების მოწმობის  სანოტაროდ დამოწმებული ასლი;

) სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ან მისი ტერიტორიული სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება საქართველოს მოქალაქეობის, საქართველოში ბინადრობის ნებართვის, ან ბინადრობის მოწმობის მქონე მოსწავლისათვის პირადი ნომრის მინიჭება;

) მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები;

ზ) ჯანმრთელობის ცნობა

II-XII კლასებში სხვა სკოლიდან გადმოსულ მოსწავლეთა მიღება მიმდინარეობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოსწავლეთა მობილობის შესახებ ბრძანების შესაბამისად, მოსწავლე მისი მშობელი ან კანონიერი მეურვე სკოლაში ეცნობიან სკოლის შინაგანაწესს, წერენ განცხადებას დირექტორის სახელზე და აფორმებენ ხელშეკრულებას

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge