მისია

skolis misia

aswavlos moswavles rogor iswavlos. moswavlis, maswavleblis da mSoblis TanamSromlobiT da erovnuli saswavlo gegmis ganxorcielebiT aRvzardos  ჯანსაღი,  პასუხისმგებლიანი, კრიტიკულად მოაზროვნე, ტოლერანტი  momavali Taoba.

 

სკოლის მიზანია:

1.ganaTlebis dawyebiTi safexuridanve izrunos moswavlis, rogorc

fizikuri, ise inteleqtualuri da sulieri potencialis gansaviTareblad.

2.Seuqmnas bavSvs Tbili, mSobliuri da usafrTxo garemo

3.ganuviTaros erovnuli da zogadsakacobrio Rirebulebebi.

4.Camouyalibos moqalaqeobrivi azrovneba da pasuxismgebloba.

5.misces moswavleebs xarisxiani da safuZvliani codna, romelic orientirebuli iqneba TiToeuli bavSvis interessa da SesaZleblobebze. 6.informaciasTan erTad gamovumuSavoT unar-Cvevebi,romelTac Semdgom gamoiyeneben მომავლის სწორად დაგეგმვაში

Tanamedrove samyaroSi adaptaciisaTvis.

7.veZeboT Cvens moswavleebSi is, rac saukeTeso, gansxvavebuli da sainteresoa.

8.davamkvidroT  iseTi Sefasebis principi, romelic daexmareba moswavles sakuTari SesaZleblobebis ganviTarebaSi, logikur da kritikul azrovnebaSi.

9.daexmaros swori arCevanis gakeTebaSi.

 

სკოლის საერთო კულტურა

 სკოლა საგნების სწავლა-სწავლების, სასკოლო პროექტების, სპორტული, სახელოვნებო და საკლუბო აქტივობების საშუალებით ხელს  უწყობს:

1. ურთიერთპატივისცემის, შემწყნარებლობისა და თანასწორობის დამკვიდრებას

2. სკოლის საზოგადოების წევრებისთვის შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას;

3. მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის განვითარებასა და სამოქალაქო ჩართულობას;

4. ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას

5. კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულებისა და ტოლერანტობის დამკვიდრებას

6. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებასა და უსაფრთხოების დაცვას

7. გარემოსდაცვით განათლებას მდგრადი განვითარებისთვის თ) კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების გზების სწავლებას

8. სამეწარმეო უნარების განვითარებას და ინიციატივების წახალისებას

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge