სკოლის განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

                                                                        განხილულია 8 პედსაბჭოს სხდომაზე 3.11.2022 წ.Description: F:logo-1.jpg


                  „ვამტკიცებ“ შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძო სკოლის

                                  დირექტორი              /მ. მიქაძე/

                  ბრძანება №2/166       3.11.2022 წ.                    შ.პ.ს. „ოქროს აკვანი“ კერძო      სკოლის განვითარების ერთწლიანი  სამოქმედო  გეგმა 

                                           

                                                                                                (2022-2023 სასწ.წ.)


სტრატეგიულ ი მიზანი

  1. სამართლებრივი ბაზით სკოლის უზრუნვეყოფა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

სკოლის მარეგულირებელდოკუმენტაციის საჭიროებისამებრ დახვეწა ცვლილებების შეტანა 

დირექტორისაქმისმწარმოებელი, დოკუმენტისშინაარსიდანგამოდინარეპასუხიმგბელი პირი

                   

2

მასწავლებლებთან და თანამშრიმლებთა შრომითი ხელშკრულებების დადება

დირექტორი

                   

3

სასკოლო-სასწავლო გეგმის შემუშავება-განხილვა-დამტკიცება 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                   

4

საჭიროების შემთხვევაშისპეცსაგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის სპეც პროგრამის შემუშავება

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                   

5

მოსწავლეებისმშობლებთან/კანონიერწარმომადგენლებთანხელშეკრულებების გაფორმება

დირექტორი

                   

5

პედაგოგთა შორის საათების გადანაწილება ცვლილებების შეტანა

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის მენეჯერი

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

  1. სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარება და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით       

                                                              უზრუნველყოფა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი

                       

2

სამედიცინო კაბინეტის  შევსება პირველადი დახმარებისა თვის აუცილებელი პრეპარატებით

 

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ექიმი

                       

3

საბიბლიოთეკო წიგნადი ფონდის  შევსება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ბიბლიოთეკარი

                       

4

სათვალთვალო ვიდეო კამერების დამატება და მონტაჟი  

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ელექრიკოსი

                       

5

საკლასო ოთახების შევსება თვალსაჩინოებებით და სხვა საჭირო საგანმანათლებლო რესურსებით

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი დამრიგებლები მასწავლებლები

                       

6

სკოლის ვებგვერდის განახლება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში ბუღალტერი ვებგვერდის პასუხისმგებელი პირი

                       

7

ეზოს გამწვანება და მისი მოვლა-პატრონობა

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში

                       

8

სასკოლო ინვენტარის  შეძენა-განახლება, კომპიუტერების შესყიდვა

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში

                       

9

ღია სპორტული მოედნის გაკეთება

დირექტორი, დირ მოადგილე სამეურნეო დარგში

                       სტრატეგიულ ი მიზანი

  1. ადამიანური რესურსით სკოლის უზრუნველყოფა და პროფესიული განვითარება 

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

საჭიროების შემთხვევაში ახალი მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვა 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

                   

2

კადრების მუშაობის მონიტორინგი და საჭირო ცვლილებების განხორციელება

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი

                   

3

სკოლის პერსონალის, ,მასწავლებლების 

პროფგანვითარების მიზნით აქტივობების დაგეგმვა 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი

                   

4

მასწავლებლებს შორის გამოცდილების გაზიარება, და  კოორდინირებული მუშაობა დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი კათედრები მასწავლებლები

                   

5

მასწავლებლის საქმიანობაზე (მათ შორის, საგაკვეთილო პროცესზე) დაკვირვება, შეფასება და განმავითარებელი უკუკავშირის მიცემა 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

  1. სწავლა-სწავლების  ხარისხის განვითარებაზე ზრუნვა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

სასწავლო პროგრამების (კურიკულუმების) შემუშავება 

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი

                   

2

საგნობრივი კათედრების ეფექტურად ფუნქციონირება და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი საკითხების განხილვა.(საგნობრივ კათედრებთან შეხვედრადა კათედრის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

 კათედრების მიერ ღონისძიებების განსახორციელებელი გეგმისა და გრაფიკის შემუშავება და ჩატარება;

კათედრის სხდომების, კათედრაზე და კათედრებს შორის შეხვედრების ორგანიზება და ჩატარება

კათედრის საქმიანობის ანგარიშების მომზადება

მასწავლებლის საქმიანობის შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება)

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, კათედრები

                   

3

სადამრიგებლო პროგრამის, განხორციელება, (დამრიგებლის საათის ჩატარება, საკლასო გარემოს მოწყობა, მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების და ქცევის მონიტორინგი და დამრიგებლის საქმიანობის ანგარიშების მომზადება)

დირექტორი, დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

დამრიგებლები

                   

4

პედაგოგების მიერ გაკვეთილების ჩატარების ხარისხისმონიტორინგი და გაკვეთილებზე დასწრება

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვის ჯგუფი 

                   

5

სასწავლო საგნობრივ ოლიმპიადებში მოსწავლეთა მონაწილეობის მიღების ხელშეწყობა 

დირ მოადგილე სასწ დარგში, მასწავლებლები

                   

6

შემაჯამებელი წერების და კომპლექსური დავალებების  მონიტორინგი

დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისმენეჯერი მასწავლებლები

                   

7

მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და მშობელთა გამოკითხვა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით მათი მოსაზრებების, იდეების, საჭიროებების კვლევის მიზნით 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, ხარისხის მართვისჯგუფი მასწავლებლები, მოსწავლეები მშობლები

                   

9

მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების დანიშვნა, ჩატარება 

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში მასწავლებლები მოსწავლეები

                   

10

მოსწავლეთა  მიღწევების დინამიკის შესწავლა, რეიტინგის განსაზღვრა, და დამატებითი სამუშაოების განხოეციელება

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში მასწავლებლები

                   

11

ელექტრო ჟურნალის წარმოება და მონიტორინგი

დირექტორი დირ მოადგილე სასწ დარგში, პასუხისმგებელი პირი

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

  1. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

სკოლის 

ტერიტორიაზე პირთა გადაადგილების კონტროლი, ვიდეო კამერებით 

დირექტორი, პასუხისმგებელი პირი 

                   

3

სახანძროუსაფრთხოების მიზნით წესების გაცნობა  

პასუხისმგებელი პირი

                   

4

კეთილგანწყობის, ურთიერთპატივისცემის და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა

დირექტორი  დირ მოადგილე სასწ დარგში, 

დამრიგებლები

                   


სტრატეგიულ ი მიზანი

  1. მშობელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

აქტივობები

პასუხისმგებელი პირი 

                      2022

                            2023

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

მშობლების სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის შესახებ სისტემატური ინფორმირება

დირექტორი,მასწავლებლები, დამრიგებლები, 

                   

2

მშობელთა ჩართვა სასკოლო საგნობრივ პროექტებში და სხა ღონისძიებებში

დირ მოადგილე სასწავლო აღმზრ დარგში მასწავლებლები, დამრიგებლები,

                   
20.12.2016

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge